Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 3, July-September, p. 273–282

Publication type: editorial article

Language: English

Long Term Observations and Results on the Treatment of Alveolar Bone Defects

Długoletnie obserwacje i wyniki leczenia ubytków kostnych przyzębia

Zbigniew Jańczuk1,, Elżbieta Dembowska2,, Małgorzata Mazurek-Mochol2,, Konrad Seńko3,

1 Department of Child Dentistry, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland

2 Department of Periodontology, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland

3 Department of Dental Prosthetics, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland

Abstract

Objectives. This paper presents the results of treatment for osseous defects in the alveolar bone selected patients over 40 years of age who were diagnosed with advanced periodontitis.
Material and Methods. All three patients were treated with a regenerative surgical procedure using a range of biomaterials: enamel matrix derivative, hydroxyapatite and tri-calcium phosphate.
Results. Over a period 6- to 9-years, no complications were observed. Digital radiography was used to evaluate the good treatment results, with the outcome confirming the clinical results.
Conclusion. Analysing radiograms by recording and comparing the level of grey hue at selected points indicates improved density in the structures under evaluation, which can be treated like the expected result of bone regeneration following surgical treatment with bonelike grafts and connective tissue graft.

Streszczenie

Cel pracy. W pracy przedstawiono wyniki leczenia ubytków kostnych wyrostka zębodołowego wybranych pacjentów po 40. r.ż. z rozpoznanym zaawansowanym zapaleniem przyzębia.
Materiał i metody. Wszyscy pacjenci byli leczeni chirurgicznie. W trzech przypadkach wykonano chirurgiczne zabiegi regeneracyjne z zastosowaniem różnych biomateriałów: pochodnych matrycy szkliwa, hydroksyapatytu i fosforanu beta-trójwapniowego.
Wyniki. Podczas 6–9-letniej obserwacji nie nastąpiło żadne powikłanie. Zastosowana do oceny wyników radiografia cyfrowa potwierdziła dobre wyniki kliniczne leczonych pacjentów.
Wnioski. Analiza radiogramów przez odnotowanie i porównanie poziomów szarości w zaznaczonych punktach wskazuje poprawę gęstości ocenianych struktur, co można uznać za prawidłowy wynik regeneracji kości po leczeniu chirurgicznym z zastosowaniem wszczepów kostnopodobnych i przeszczepu łącznotkankowego.

Key words

periodontitis, infrabony defects, surgical treatment, regenerative periodontal therapy, digital radiology

Słowa kluczowe

zapalenie przyzębia, ubytki kostne, leczenie chirurgiczne, procedury regeneracyjne, radiologia cyfrowa

References (22)

 1. Konopka T.: Algorytmy kompleksowego leczenia zapaleń przyzębia. Czas Stomatol. 2001, 54, 362–371.
 2. Maeda S., Maeda Y., Ono Y., Nakamura K., Sasaki T.: Interdisciplinary treatment of patient with severe pathologic tooth migration caused by localized aggressive periodontitis. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2005, 127, 374–384.
 3. Tonetti M.S., Lang N.P., Cortellini P., Suvan J.E., Adriaens P., Dubravec D.: Enamel matrix proteins in the regenerative therapy of deep intrabony defects. A multicentre randomized controlled clinical trial. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 317–325.
 4. Wikesjö U.M., Selving K.A.: Periodontal wound healing and regeneration. Periodontology 2000, 1999, 19, 21–39.
 5. Ǻkesson L., Häkansson J., Roślin M.: Comparison of panoramic and intraoral radiography and pocket probing for the measurement of the marginal bone level. J. Clin. Periodontol. 1992, 19, 326–332.
 6. Dembowska E.: Zależność między kompleksowym leczeniem periodontologicznym a leczeniem ortodontycznym u pacjentów z zaawansowanym przewlekłym i agresywnym zapaleniem przyzębia. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. PAM, Szczecin 2008.
 7. Kantor M.I., Slome B.A.: Efficacy of panoramic radiography in dental diagnosis and treatment planning. J. Dent. Res. 1999, 68, 810–812.
 8. Piotrowska M.: Zastosowanie konwencjonalnych badań rentgenowskich i radiografii cyfrowej w obrazowaniu przebiegu zębów replantowanych. Magazyn Stomatol. 2004, 14, 9, 12–14.
 9. Szymańska J.: Badania radiologiczne. Praktyczna Periodontologia kliniczna, Red. Jańczuk Z. Wyd. Kwintesencja, Warszawa 2004.
 10. White S.C., Pharoach M.J.: Radiologia stomatologiczna. Red. Pol.: Różyło T.K., Wyd. Czelej, 2000.
 11. Bercz C., Schwarz P., Sonnabend E.: Untersuchungen des neuen Radiowizjografia. Dsch. Zahnärzt 1990, 45, 728–729.
 12. Chai-U-Dom O., Ludlow J.B., Tyndall D.A., Webber R.L.: Detection of simulated periodontal bone gain by digital substraction radiography with tuned-aperture computed tomography. The effect of angular disparity. Dentomaxillofac. Radiol. 2001, 30, 92–97.
 13. Hun-Szretter K., Markiewicz H., Czerwiński K.: Systemy cyfrowego obrazowania rentgenowskiego w radiologii stomatologicznej – alternatywa konwencjonalnych zdjęć zewnątrzustnych zębowych. Czas. Stomatol. 1996, 49, 579–585.
 14. Khocht A., Janal M., Harasty L., Chang K.M.: Comparison of direct digital and conventional intraoral radiographs dietecting alveolar bone loss. J. Am. Dent. Assoc. 2003, 134, 1468–1475.
 15. Luostarinen T., Tammisalo T., Vähätalo K., Tammisalo E.: Comparison of intra-oral digital and film radiography for diagnosis of periapical bone lesion. Dentomaxillofac. Radiol. 1995, 24, 92–93.
 16. Matthews-Brzozowska T., Mikulewicz M.: Badanie gęstości kości wyrostka zębodołowego w okolicy wszczepów za pomocą radiografii cyfrowej Digora – doniesienie wstępne. Stomat. Współcz. 2003, 14, 1, 33–36.
 17. Christgau M.: Knochen-und Knochenersatzmaterialien. Welchen Stellenwert haben sie heute in der regenerativen Parodontitstherapie? Parodontologie 2009, 3, 237–257.
 18. Lynch S.E.: Methods for evaluation of regenerative procedures. J. Periodontol. 1992, 63, 1085–1092.
 19. Baldock W.T., Hutchens L.H.jr., Mc Fall W.T., Sinpson D.M.: An evaluation of tricalcium phosphate implants in human periodontal osseous defects of two patients. J. Periodontol. 1985, 56, 1–7.
 20. Snyder A.J., Levin M.P., Cutright D.E.: Alloplastic implants of tricalcium phosphate ceramic in human periodontal osseous defects. J. Periodontol. 1984, 55, 273–277.
 21. Döri F., Anweiler N., Gerea I., Sculean A.: Clinical evaluation of an enamel matrix protein derivative combined with either a natural bone mineral or beta-tricalcium phosphate. J. Periodontol. 2005, 76, 2236–2243.
 22. Froum S.J., Weinberg M.A., Rosenberg E., Tarnow D.: A comparative study utilizing open flap debridement with and without enamel matrix derivative in the treatment of periodontal infrabony defects: a 12-month re-entry study. J. Periodontol. 2001, 72, 25–34.