Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 2, April-June, p. 257–261

Publication type: historical article

Language: Polish

Profesor doktor habilitowany Jerzy Brzeziński (1926–1990) – przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej

Professor Jerzy Brzeziński (1926–1990) – Representative of Wrocław’s School of Maxillo-Facial and Dental Surgery

Maria Kordas1,, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska2,, Maciej Dobrzyński3,

1 Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

3 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Profesor Jerzy Brzeziński (1926–1990) należy do przedstawicieli wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Pierwsze doświadczenia naukowo-badawcze i praktyczne w tej dziedzinie zdobywał pod kierunkiem prof. dr. hab. med. Tadeusza Szczęsnego Owińskiego (w latach 1967–1970), który był także promotorem jego pracy doktorskiej. Oprócz chirurgii stomatologicznej, badania naukowe profesora obejmowały również zagadnienia z zakresu embriologii i histologii stomatologicznej, histochemii i fizjologii narządu żucia. Do najważniejszych osiągnięć profesora należą wyniki badań nad chrząstką Meckela oraz wkład w rozwój fizjologii narządu żucia. Istotnym czynnikiem tych osiągnięć były szerokie zainteresowania oraz wieloletnia współpraca profesora z Katedrą Histologii. Znaczącym osiągnięciem dydaktyczno-organizacyjnym było wyodrębnienie w programie studiów stomatologicznych specjalnego przedmiotu – fizjologia narządu żucia. Należy podkreślić, że prof. Brzeziński jako jeden z nielicznych profesorów stomatologii pełnił zaszczytną funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu w powojennej historii tego wydziału (1984–1990 – dwie kadencje). Profesor pełnił także wiele ważnych funkcji w dydaktyce przedi podyplomowej lekarzy stomatologów oraz w P olskim Towarzystwie Stomatologicznym i P olskim Towarzystwie Histochemicznym. Dorobek naukowy profesora Brzezińskiego obejmuje 57 publikacji naukowych i wypromowanie 3 prac doktorskich (Dent Med. Probl. 2010, 47, 2, 257–261).

Abstract

Professor Jerzy Brzeziński (1926–1990) belongs to representatives of the Wrocław school of maxillo-facial and dental surgery. He gained his first scientific and practical experience in this field under the supervison of prof. Tadeusz Szczęsny Owiński (in 1967–1970), who was also the promoter of his doctoral thesis. Apart from the dental surgery, the Professor’s research also included the issues of dental embryology and histology, histochemistry and the physiology of masticatory system. The results of investigations concerning the Meckel’s cartilage as well as the contribution to the development of physiology of masticatory system are the most important Professor’s achievements. The fundamental factor for these achievements were the Professor’s wide interests as well as the many years’ co-operation with Department of Histology. The significant didactic-organizational achievement was separation within dental studies program the special subject of teaching – the physiology of masticatory system. It is important to emphasize that prof. Brzeziński, as one of few professors of dentistry, performed the honorable function of dean of the Faculty of Medicine in Wroclaw Medical University in post-war history of this department (1984–1990 – within two terms of office). Moreover, Professor performed many important functions in beforeand postgraduate education of dentists’ as well as in Polish Dental Society and Polish Histochemical Society. 57 scientific publications and 3 doctorial theses promotion belong to the scientific achievements of Professor Brzeziński (Dent Med. Probl. 2010, 47, 2, 257–261).

Słowa kluczowe

historia stomatologii, wrocławska szkoła chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej

Key words

history of dentistry, Wrocław’s school of maxillo-facial and dental surgery

References (10)

  1. Kto jest kim w polskiej medycynie. Wyd. Interpress, Warszawa 1987, 85.
  2. Mraz F.: Prof. Jerzy Brzeziński. Wspomnienie pośmiertne. Życie uczelni. Pismo Akademii Medycznej we Wrocławiu 1990, 6(21), 6.
  3. P otoczek S.: Jubileusz doc. dr. hab. Jerzego Brzezińskiego dziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wroc. Stomatol. 1986, 3–6.
  4. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Zarys dziejów uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu. Od renesansu do współczesności. Akademia Medyczna we Wrocławiu. Wrocław 2006, 85–110.
  5. Mraz F.: Zakład Chirurgii Stomatologicznej. W: Akademia Medyczna we Wrocławiu 1975–1980. Red.: Rogalski E., AM Wrocław 1980, 381–382.
  6. Z awada A.: History of the Department of Dental Surgery, Wroclaw Medical University. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 116–119.
  7. Mraz F.: Katedra i Z akład Chirurgii Stomatologicznej. W: Akademia Medyczna we Wrocławiu 1980–1985. Red.: Potoczek S., AM Wrocław 1985, 323–326.
  8. Mraz F.: Katedra i Z akład Chirurgii Stomatologicznej. W: Akademia Medyczna we Wrocławiu 1985–1990. Red.: Potoczek S., AM Wrocław 1990, 261–263.
  9. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Stomatologia. W: Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702–2002. Red.: Kozuschek W., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, 312–341.
  10. Knapik Z., Heimrath T.: Medycyna kliniczna. W: Udział medycyny wrocławskiej w rozwoju nauk medycznych w ujęciu historycznym. Wybrane kierunki. [kom. red. L. Barg i in.] Akademia Medyczna we Wrocławiu. Wrocław 2000, 82–137.