Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 2, April-June, p. 251–256

Publication type: clinical case

Language: English

Use of Lower Michigan Splint – Case Report

Zastosowanie dolnej szyny Michigan– opis przypadku

Wojciech Drobek1,, Anna Paradowska2,, Beata Kawala3,

1 Private Dental Office, Jastrzębie Zdrój

2 Department of Facial Abnormalities, Department of Maxillofacial Orthopedics and Orthodontics, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

3 Department of Maxillofacial Orthopedics and Orthodontics, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

Abstract

Temporomandibular disorders (TMDs) and occlusal parafunctions form an increasing problem in the society. The etiology of the condition is very complex and obscure. TMDs may be associated with destabilization of occlusion (unbalanced bite), physical, metabolic, hormonal and psychological factors, detrimental body posture, parafunctional activity as gum chewing etc. The most common and serious symptoms of the TMDs are orofacial pain, limited mouth opening, sounds recorded in the temporomandibular joints and acute malocclusion. The most plausible etiologic explanation of the aforementioned signs and symptoms may be an increased muscular tension in the masticatory musculature. A proper occlusion is regarded to be crucial to a successful treatment of the TMDs. In many cases additional procedures as behavioral modification, physiotherapy, manual techniques should be undergone. As a method of choice in patients with nocturnal parafunctional activities occlusal splints are fabricated. The purpose of the latter is the reduction of the muscular tension in the masticatory system. Usually upper acrylic splints are made. The aim of this paper is to present a case of an adult patient with temporomandibular disorders, treated with lower Michigan splint as the introductory procedure to the proper orthodontic treatment.

Streszczenie

W ostatnich latach obserwuje się coraz częstsze występowanie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych i zaburzeń zgryzu. Etiopatogeneza jest złożona i wciąż niejasna. Zaburzenia w stawie skroniowo-żuchwowym mogą być związane z utratą stabilności okluzji (zgryz niezbalansowany), czynnikami fizycznymi, metabolicznymi, hormonalnymi lub psychologicznymi, lecz także nieprawidłową postawą ciała czy żuciem gumy. Najczęstszymi objawami zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych są: ból twarzowej części czaszki, patologicznie ograniczona ruchomość żuchwy, objawy akustyczne w stawach skroniowo-żuchwowych oraz ostre zaburzenia zwarcia. Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem tych objawów wydaje się wzmożone napięcie mięśniowe. Kluczem do leczenia zaburzeń okluzyjnych jest przywrócenie prawidłowych warunków zgryzowych. W wielu przypadkach konieczne okazuje się również wprowadzenie dodatkowych metod terapeutycznych, takich jak modyfikacja behawioralna, fizykoterapia czy techniki manualne. U pacjentów, u których stwierdza się nocną aktywność parafunkcjonalną, metodą leczenia z wyboru jest wykonanie szyny zwarciowej. Celem takiego postępowania jest ograniczenie napięcia mięśniowego w układzie ruchowym narządu żucia. Zazwyczaj wykonuje się górne płyty akrylowe. Opisano przypadek pacjentki z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi, leczonej dolną szyną typu Michigan. Terapia szyną okluzyjną poprzedzała leczenie aparatem ortodontycznym.

Key words

Michigan splint, temporomandibular disorders

Słowa kluczowe

szyna Michigan, zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych

References (18)

 1. Panek H., Śpikowska-Szostak J.: Influence of stress and personality traits on the temporomandibular joints dysfunctions and bruxism in literature and own studies. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 11–16.
 2. C uccia A., Caradonna C.: The relationship between the stomatognathic system and body posture. Clinics 2009, 64, 61–66.
 3. Sokalska J., Więckiewicz W., Zeńczak-Więckiewicz D.: Influence of habit of chewing gum on conditionof stomatognathic system. Dent Med. Probl. 2006, 43, 567–570.
 4. Hamata M.M., Zuim P.R.J., Garcia A.R.: Comparative evaluation of the efficacy of occlusal splints fabricated in centric relation or maximum intercuspidation in temporomamndibular disorders patients. J. Appl. Sci. 2009, 17, 32–38.
 5. Ekberg E., Sabet M.E., Petersson A., Nilner M.: Occlusal appliance therapy in a short-term perspective in patients with temporomandibular disorders correlated to condyle position. Int. J. Prosthodont. 1998, 11, 263–268.
 6. Fu A.S., Mehta N.R., Forgione A.G., Badawi E.A., Zawawi K.H.: Maxillomandibular relationship in TMD patients before and after short-term flat plane bite plate therapy. Cranio 2003, 21, 172–179.
 7. Dorrow S.: The use of intraoral orthotics (“night guards”): a rebuttal. Headache 2009, 49, 613–614.
 8. Hotta T.H., Vicente F.M.R., dos Reis A.C., Bezzon O.L., Bataglion C., Bataglion A.: Combination therapies in the treatment of temporomandibular disorders: a clinical report. J. Prosthet. Dent. 2003, 89, 536–539.
 9. Pawliszyn A., Prośba-Mackiewicz M., Mackiewicz J.: Dysfunction of the stomatognathic system In some systemie diseases. Dent. Forum 2007, 35, 63–65.
 10. Bednarz I., Bednarz W., Olewiński R., Gwiazda-Chojak E., Zeńczak-Więckiewicz D.: Tempomandibular joints involvement and serum levels of selected cytokines in patients treated for ulcerative colitis and Crohn’s disease. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 153–160.
 11. Okeson J.P.: Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia. Wyd. Czelej, Lublin 2005, 348–355.
 12. Ekberg E.C., Vallon D., Nilner M.: Occlusal appliance therapy in patients with temporomandibular disorders. A double-blind controlled study in a short-term perspective. Acta. Odontol. Scand. 1998, 56, 122–128.
 13. Magnusson T, Adiels A.M., Nilsson H.L., Helkimo M.: Treatment effects on signs and symptoms of temporomandibular disorders – comparison between between stabilization splint and a new type of splint (NTI). A pilot study. Swed. Dent. J. 2004, 28, 11–20.
 14. Al Quran F., Kamal M.: Anterior midline point stop device (AMPS) in the tratment of myogenous TMDs: comparison with the stabilization splint and control group. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2006, 101, 741–747.
 15. Conti P., dos Santos C., Kogawa E., Conti C., deAraujo C.: The treatment of painful temporomandibular joint clicking with oral splints: a randomized clinical trial. J. Am. Dent. Assoc. 2006, 137, 1108–1114.
 16. Dube C., Rompre P., Manzini C., Guitard F., deGradmont P., Lavigne G.J.: Quantitative polygraphic controlled study on efficacy and safety of oral splint devices in tooth-grinding subjects. J. Dent. Res. 2004, 83, 398–403.
 17. Clark G., Beemsterboer P., Solberg W.: Nocturnal electromyographic evaluation of myofascial pain dysfunction in patients undergoing occlusal splint therapy. J. Am. Dent. Assoc. 1979, 99, 607–611.
 18. Chung S., Kim Y., Kim H.: Prevalence and patterns of nocturnal bruxofacets on stabilization splints in temporomandibular disorders patients. Cranio 2000, 18, 92–97.