Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 2, April-June, p. 221–229

Publication type: review article

Language: Polish

Zastosowanie terapii fotodynamicznej w leczeniu zapaleń przyzębia – przegląd piśmiennictwa

Photodynamic Therapy in the Treatment of Periodontitis – Review of the Literature

Renata Samulak-Zielińska1,, Elżbieta Dembowska1,

1 Zakład Periodontologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie na podstawie piśmiennictwa obecnego stanu wiedzy na temat możliwości wykorzystania przeciwbakteryjnej chemioterapii fotodynamicznej w leczeniu zapaleń przyzębia. Zainteresowanie możliwością zastosowania terapii fotodynamicznej jako metody wspomagającej w leczeniu zapaleń przyzębia wynika z bakteryjnej etiologii periodontitis. Ze względu na wzrastającą oporność drobnoustrojów, trudność w osiągnięciu minimalnego stężenia hamującego w biofilmie oraz liczne działania niepożądane antybiotyków poszukuje się nowych możliwości terapii skierowanej przeciwko mikrorganizmom. Terapia fotodynamiczna polega na nieodwracalnym uszkodzeniu drobnoustrojów przez reaktywne formy tlenu, które powstają w wyniku współdziałania fotouczulacza, światła o długości fali zbliżonej do jego maksimum absorpcji oraz tlenu molekularnego. Wśród fotouczulaczy niewykazujących toksyczności wobec tkanek przyzębia i skutecznych w terapii fotodynamicznej wymienia się obecnie błękit metylenowy, błękit toluidyny i poli-L-lizyno-chlorynę e6. Źródłem światła są najczęściej diody LED. Mimo zachęcających efektów doświadczeń laboratoryjnych, wyniki badań klinicznych nad skutecznością terapii fotodynamicznej w leczeniu zapaleń przyzębia różnią się między sobą w sposób tak znaczny, iż obecnie nie jest możliwa jednoznaczna ocena tej metody.

Abstract

The aim of the study is, based on the review of the literature to present the current knowledge about the possibility of using Photodynamic Antimicrobial Chemotherapy in the treatment of periodontitis. The microbiological etiology of periodontitis leads to consider the photodynamic therapy as the adjunctive approach in the treatment of inflammation of the supporting structures of the teeth. The rise in antibiotic resistance, insufficient drug concentration in biofilm and many adverse effects has driven to research for new anti-microbial strategies. The photodynamic therapy leads to the inactivation of bacteria within the reactive oxygen species which are produced due the cooperation of the photosensitizer, light of an appropriate wavelength and molecular oxygen. The photosensitizers used in periodontology, which are not harmful to periodontal tissues and effective against bacteria are methylene blue, toluidine blue and poly-L-lysine-chlorine e6. The light source is, in most cases, LED diode. With respect to many in vitro studies which demonstrated the effective bactericidal effect, the results from the clinical trails do not allow to unequivocal valuation of this therapeutic strategy.

Słowa kluczowe

terapia fotodynamiczna, zapalenie przyzębia, błękit toluidyny

Key words

photodynamic therapy, periodontitis, toluidine blue

References (35)

 1. Szulc M., Ziętek M.: Zastosowanie terapii fotodynamicznej w chorobach przyzębia – na podstawie piśmiennictwa. Czas. Stomatol. 2007, 60, 527–535.
 2. Josefsen L.B., Boyle R.W.: Photodynamic therapy and the development of metal-based photosensitisers. Met. Based Drugs. 2008, DOI:10.1155/2008/276109.
 3. G ośliński T., Konopka K., Piskorz J., Kryjewski M., Wierzchowski M., Sobiak S.: Perspektywy zastosowania fotodynamicznej terapii skierowanej przeciw mikroorganizmom – PACT. Post. Mikrobiol. 2008, 47, 447–456.
 4. Meisel P., Kocher T.: Photodynamic therapy for periodontal diseases: state of the art. J. Photochem. Photobiol. B. 2005, 79, 159–170.
 5. Dai T., Huang Y.Y., Hamblin M.R.: Photodynamic therapy for localized infections – state of the art. Photodiagnosis Photodyn. Ther. 2009, 6, 170–188.
 6. R aghavendra M., Koregol A., Bhola S.: Photodynamic therapy: a targeted therapy in periodontics. Aust. Dent. J. 2009, 54, 102–109.
 7. Konopka K., Goślinski T.: Photodynamic therapy in dentistry. J. Dent. Res. 2007, 86, 694–707.
 8. C hristodoulides N., Nikolidakis D., Chondros P., Becker J., Schwarz F., Rössler R., Sculean A.: Photodynamic therapy as an adjunct to non-surgical periodontal treatment: a randomized, controlled clinical trial. J. Periodontol. 2008, 79, 1638–1644.
 9. Takasaki A.A., Aoki A., Mizutani K., Schwarz F., Sculean A., Wang C.Y., Koshy G., Romanos G., Ishikawa I., Izumi Y.: Application of antimicrobial photodynamic therapy in periodontal and peri-implant diseases. Periodontology 2000, 2009, 51, 109–140.
 10. P odbielska H., Sieroń A., Stręk W.: Diagnostyka i terapia fotodynamiczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004.
 11. R utkowski R., Pancewicz S.A., Rutkowski K., Rutkowska J.: Znaczenie reaktywnych form tlenu i azotu w patomechanizmie procesu zapalnego. Pol. Merk. Lek. 2007, 23, 134–131.
 12. W awrzuta A., Saczko J., Kulbacka J., Chwiłkowska A.: Czy terapia fotodynamiczna może być zastosowana do leczenia czerniaka? Przegl. Dermatol. 2009, 96, 240–243.
 13. P rates R.A., Yamada A.M. Jr., Suzuki L.C., Hashimoto E.M. C., Cai S., Gouw-Soares S., Gomes L., Ribeiro M.S.: Bactericidal effect of malachite green and red laser on Actinobacillus actinomycetemcomitans. J. Photochem. Photobiol. B. 2007, 86, 70–76.
 14. Moritz A., Beer F., Goharkhay K., Schoop U., Strassl M.: Oral Laser Application. Quintessence Publishing, 2006.
 15. Tegos G.P., Hamblin M.R.: Phenothiazinium antimicrobial photosensitizers are substrates of bacterial multidrug resistance pumps. Antimicrob. Agents Chemother. 2006, 50, 196–203.
 16. D rulis-Kawa Z., Bednarkiewicz A., Bugla-Płoskonska G., Strek W., Doroszkiewicz W.: The susceptibility of anaerobic bacteria isolated from periodontal diseases to photodynamic inactivation with Fotolon (chlorin e6). Pol. J. Microbiol. 2005, 54, 305–310.
 17. Florczak K., Emerich J., Staszewski A.: Rozszerzenie badania kolposkopowego o przyżyciowe barwienie błękitem toluidyny tarczy szyjki macicy – praca przeglądowa. Gin. Prakt. 2003, 11, 37–44 .
 18. Qin Y., Luan X., Bi L., He G., Bai X., Zhou C., Zhang Z.: Toluidine blue-mediated photoinactivation of periodontal pathogens from supragingival plaques. Lasers Med. Sci. 2008, 23, 49–54.
 19. C han Y., Lai C.H.: Bactericidal effects of different laser wavelengths on periodontopathic germs in photodynamic therapy. Lasers Med. Sci. 2003, 18, 51–55.
 20. E l Yazami H., Zeinoun T., Bou S., Lamard L., Peremans A., Limme M., Geerts S., Lamy M., Nammour S.: Pulp temperature increase during photo-activated disinfection (PAD) of periodontal pockets: an in vitro study. Lasers Med. Sci. 2009, DOI 10.1007/s10103-009-0686-z.
 21. Müller P., Guggenheim B., Schmidlin P.R.: Efficacy of gasiform ozone and photodynamic therapy on a multispecies oral biofilm in vitro. Eur. J. Oral Sci. 2007, 115, 77–80.
 22. A ndersen R., Loebel N., Hammond D., Wilson M.: Treatment of periodontal disease by photodisinfection compared to scaling and root planing. J. Clin. Dent. 2007, 18, 34–38.
 23. König K., Teschke M., Sigusch B., Glockmann E., Eick S., Pfister W.: Red light kills bacteria via photodynamic action. Cell Mol. Biol. 2000, 46, 1297–1303.
 24. Benhamou V.: Photodisinfection: the future of periodontal therapy. Dent. Today 2009, 28, 108–109.
 25. Kömerik N., Wilson M., Poole S.: The effect of photodynamic action on two virulence factors of gram-negative bacteria. Photochem. Photobiol. 2000, 72, 676–680.
 26. Braham P., Herron C., Street C., Darveau R.: Antimicrobial photodynamic therapy may promote periodontal healing through multiple mechanisms. J. Periodontol. 2009, 80, 1790–1798.
 27. C hondros P., Nikolidakis D., Christodoulides N., Rössler R., Gutknecht N., Sculean A.: Photodynamic therapy as adjunct to non-surgical periodontal treatment in patients on periodontal maintenance: a randomized controlled clinical trial. Lasers Med. Sci. 2009, 24, 681–688.
 28. A tieh M.A.: Photodynamic therapy as an adjunctive treatment for chronic periodontitis: a meta-analysis. Lasers Med. Sci. 2009, DOI 10.1007/s10103-009-0744-6.
 29. A zarpazhooh A., Shah P.S., Tenenbaum H.C., Goldberg M.B.: The effect of photodynamic therapy for periodontitis: a systematic review and meta-analysis. J. Periodontol. 2010, 81, 4–14.
 30. Braun A., Dehn C., Krause F., Jepsen S.: Short-term clinical effects of adjunctive antimicrobial photodynamic therapy in periodontal treatment: a randomized clinical trial. J. Clin. Periodontol. 2008, 35, 877–884.
 31. D örtbudak O., Haas R., Bernhart T., Matejka M.: Photodynamic therapy for bacterial reduction of periodontal microorganisms. J. Oral Laser Appl. 2001, 1, 115–118.
 32. P olansky R., Haas M., Heschl A., Wimmer G.: Clinical effectiveness of photodynamic therapy in the treatment of periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2009, 36, 575–580.
 33. De Oliveira R.R., Schwartz-Filho H.O., Novaes A.B. Jr., Taba M. Jr: Antimicrobial photodynamic therapy in the non-surgical treatment of aggressive periodontitis: a preliminary randomized controlled clinical study. J. P eriodontol. 2007, 78, 965–973.
 34. De Oliveira R.R., Schwartz-Filho H.O., Novaes A.B., Garlet G.P., de Souza R.F., Taba M., de Souza S.L., Ribeiro F.J.: Antimicrobial photodynamic therapy in the non-surgical treatment of aggressive periodontitis: cytokine profile in gingival crevicular fluid, preliminary results. J. Periodontol. 2009, 80, 98–105.
 35. L ulic M., Leiggener G.I., Salvi G.E., Ramseier C.A., Mattheos N., Lang N.P.: One-year outcomes of repeated adjunctive photodynamic therapy during periodontal maintenance: a proof-of-principle randomized-controlled clinical trial. J. Clin. Periodontol. 2009, 36, 661–666.