Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 2, April-June, p. 193–198

Publication type: original article

Language: Polish

Style uczenia się studentów stomatologii

Learning Styles of Dentistry Students

Urszula Kaczmarek1,, Anna Smulczyńska2,, Iwona Grzesiak-Gasek1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Staż podyplomowy w C entrum Transferu Technologii Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Styl uczenia się lub preferencja uczenia się jest złożonym sposobem, dzięki któremu uczniowie najbardziej efektywnie nabywają informacje, przetwarzają, zapamiętują i przypominają sobie wiedzę, której się nauczyli. Opracowano wiele kwestionariuszy oceniających style uczenia się, a spośród nich często stosuje się VARK.
Cel pracy. Określenie stylu uczenia się studentów stomatologii.
Materiał i metody. Badaniem objęto 78 studentów stomatologii. Studenci anonimowo wypełnili wersję polską kwestionariusza VARK i zawarte w nim dane ewaluowano za pomocą dostępnego on-line kwestionariusza VARK.
Wyniki. Mniej niż połowa badanych wykazała jednomodalny styl uczenia się (36/78; 46,2%), a pozostali multimodalny, przy czym najczęściej stwierdzono trójmodalny (17/78; 21,8%), a następnie czteromodalny (14/78; 17,9%) i dwumodalny (11/78; 14,1%). Wśród jednomodalnych sposobów uczenia się najczęściej występował kinestetyczny (14/78; 18,0%), a najrzadziej oparty na czytaniu/pisaniu (1/78; 1,3%). Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między częstością występowania stylów jednosensorycznych i wielosensorycznych oraz między poszczególnymi typami stylów multimodalnych.
Wnioski. Ocena stylu uczenia się za pomocą kwestionariusza VARK jest przydatnym narzędziem do analizowaniu sposobów przyswajania wiedzy przez studentów i uzyskane dane mogą być wykorzystane w procesie nauczania przez nauczycieli akademickich.

Abstract

Background. A learning style or learning preference is the complex manner in which learners most efficiently gain the knowledge, process and store and recall what they learn. Many questionnaires estimating the learning styles have been worked out, and among them VARK questionnaire is often applied.
Objectives. The aim of the study was to evaluate the learning styles of dental students.
Material and Methods. 78 dental students were involved in the study. All students filled in the Polish version of VARK questionnaire anonymously and the data were evaluated with use of available on-line the VARK questionnaire.
Results. Less than half of the subjects showed the unimodal learning style (36/78, 46.2%) and the remaining ones pointed at multimodal, out of which the most often tri-modal (17/78, 21.8%) and next quad-modal (14/78, 17.9% and bi-modal (11/78, 14.1%). Among the unimodal learning styles the most often (14/78, 18.0%) and the most seldom was the read/write (1/78, 1.3%) type. There were not statistically significant differences between frequency of unimodal and multimodal learning styles, kinesthetic way as well as between the particular types of multimodal ones.
Conclusion. Evaluation of learning styles with use of the VARK questionnaire is the useful tool for the analysis of knowledge gathered by the students and the obtained data can be used by academic teacher in education process.

Słowa kluczowe

styl uczenia się, kwestionariusz VARK, studenci stomatologii

Key words

learning style, VARK questionnaire, dental students

References (18)

 1. Lujan H.L., Dicarlo S.E.: First-year medical students prefer multiple learning styles. Adv. Physiol. Educ. 2006, 30, 13–16.
 2. Gregorc A. F. Learning/teaching styles: Their nature and effects. W: Keefe Student learning styles: Diagnosing and prescribing programs. Ed. J.W. Reston VA,: National Association of Secondary School Principal, 1979, 19–26.
 3. Kolb D.A.: Experimental learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, Inc. 1984, 26.
 4. Felder R.M., Silverman L.K.: Learning and teaching styles in engineering education. Engr. Educ. 1988, 78, 674– –681.
 5. Felder R.M., Spurlini R.: Applications, reliability and validity of the Index of Learning Styles. Int. J. Engng. Eds. 2005, 21, 103–112.
 6. Dunn R.: Learning styles: Theory, research, and practice. National Forum Appl. Educ. Res. J. 2000, 13, 3–22.
 7. Duff A.: The Revised Approaches to Studying Inventory (RASI) and its use in management education. Active Learning in Higher Education 2004, 5, 1, 56–72.
 8. Fleming N.: VARK categories. A guide to learning styles. http://www.vark-learn.com/english/page.asp?p=categories.
 9. Murphy R.J., Gray S.A., Straja S.R., Bogert M.C.: Student learning preferences an teaching implications. J. Dent. Educ. 2004, 859–866.
 10. Stensmo C.: Perceptual preferences in learning among teacher education students in practical-aestethical subjects. http://www.did.uu.se/christerstensmo/pdf/vark.pdf.
 11. El Tantawi M.M.A.: Factors affecting postgraduate dental students` performance in a biostatics and research design course. J. Dent. Educ. 2009, 73, 614–623.
 12. Baykan Z., Nacar M.: Learning styles of first-year medical students attending Erciyes University in Kayseri, Turkey. Adv. Physiol. Educ. 2007, 31, 158–160. 198 U. Kaczmarek, A. Smulczyńska, I. Grzesiak-Gasek
 13. Breckler J., Joun D., Ngo F.: Learning styles of physiology students interested in the health professions. Adv. Physiol. Educ. 2006, 30, 13–16.
 14. Zeraati A., Hajian H., Shojaian R.: Learning styles of medical and midwifery students in Mashhad University of Medical Sciences. J. Med. Educ. 2008, 12, 17–22.
 15. Bernardes E., Hanna M.: How do management students prefer to learn? Why should we care. Int. J. Schol. Tech. Learn. 2009, 3, 1–13.
 16. Ramayah M., Sivanandam P., Nasrijal N.H., Letchumanan T., Leong L.C.: Preferred learning style: Gender influence on preferred style among business students. J. US-China Public. Adm. 2009, 6, 65–71.
 17. Slater J.A., Lujan H.L., Dicarlo S.E.: Does gender influence learning style preferences of first-year medical students? Adv. Physiol. Educ. 2007, 31, 336–342.
 18. Wehrwein E.A., Lujan H.L., Dicarlo S.E.: Gender differences in learning style preferences among undergraduate physiology students. Adv. Physiol. Educ. 2007, 31, 153–157.