Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 2, April-June, p. 182–187

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena trwałości efektu działania preparatu do profesjonalnego wybielania zębów

Assessment of Long-Term Effect of In-Office Bleaching Agent

Konrad Małkiewicz1,, Elżbieta Jodkowska1,

1 Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wprowadzenie. Wybielanie zębów stało się zabiegiem standardowo wykonywanym przez większość lekarzy dentystów zajmujących się stomatologią estetyczną. W dostępnym piśmiennictwie jest niewiele doniesień poświęconych ocenie trwałości uzyskanego efektu leczniczego w postaci zmiany koloru uzębienia.
Cel pracy. Ocena trwałości efektu działania preparatu do profesjonalnego wybielania zębów.
Materiał i metody. Zabiegowi wybielania zębów w warunkach gabinetu stomatologicznego poddano 18 ogólnie zdrowych pacjentów w wieku 22–32 lat. Zabieg przeprowadzono z użyciem preparatu Opalescence Xtra Boost® (Ultradent USA). Przed zabiegiem wybielania oraz 7 dni po jego przeprowadzeniu wykonano analizę kolorymetryczną siekaczy i kłów szczęki za pomocą spektrofotometru dentystycznego Spectroshade (MHT, Włochy). Pomiary kolorymetryczne wykonano ponownie po 6 miesiącach i po roku od zakończenia zabiegu wybielania.
Wyniki. Bezpośrednio po zastosowaniu preparatu Opalescence Xtra Boost obserwowano istotną średnią zmianę koloru ΔE na poziomie 3,89 punktu. Po roku od zakończenia zabiegu średnia zmiana koloru w porównaniu ze stanem wyjściowym wynosiła 3,50 (p = 0,05) punktu dla zębów wybielanych preparatem firmy Ultradent.
Wnioski. Preparat Opalescence Xtra do profesjonalnego wybielania zębów długotrwale zmienia kolorystykę tkanek twardych, tj. szkliwa i zębiny w warunkach in vivo.

Abstract

Background. Teeth bleaching became a standard medical procedure performed in dental practices focused on aesthetic dentistry. There are not many reviews concerning the assessment of long-term effect of bleaching materials in the context of teeth color change.
Objectives. The aim of the study was to assess the effect durability of professional tooth bleaching agent. Materials and Methods. 18 generally healthy patients aged 22-32 were subjected to in-office teeth bleaching. The patients were treated with Opalescence Xtra Boost® (Ultradent, USA) bleaching gel. Before bleaching and 7 days after bleaching a colorimetric analysis of incisors and canines of the maxilla was performed using a dental spectrophotometer Spectroshade (MHT). Colorimetric measurements were repeated after 6 months and again after one year from completion of bleaching.
Results. After application of Opalescence Xtra Boost agent, a mean color change ΔE of 3.89 points was observed. (p = 0.05) One year after treatment, a mean color change compared to the initial condition was 3.50 points (p = 0.05) for teeth bleached Ultradent’s agent.
Conclusion. Professional teeth bleaching agent examined at present study has long-term effect on hard tissue color change, i.e. enamel and dentine in in vivo conditions.

Słowa kluczowe

wybielanie zębów, kolorymetria, trwałość koloru

Key words

teeth bleaching, colorimetry, color stability

References (22)

 1. Leonard R.H., Teixeira E.C.N., Garland G.E., Ritter A.V.: Effect of enamel microhardness of two consumeravailable bleaching solutions when compared with a dentist-prescribed, home-applied bleaching solution and a control. J. Esthet. Restor. Dent. 2005, 17, 343–349.
 2. Maia E., Baratieri L.N., Caldeira de Andrada M.A., Monteiro Jr S., Caldoso Vieira L.C.: The influence of two home-applied bleaching agents on enamel microhardness: An in situ study. J. Dent. 2008, 36, 2–7.
 3. Al-Salehi S.K., Wood D.J., Hatton P.V.: The effect of 24h non-stop hydrogen peroxide concentration on bovine enamel and dentine mineral content and microhardness. J. Dent. 2007, 35, 845–850.
 4. Chen H.P., Chang C.H., Liu J.K., Chuang S.F.: Effect of fluoride containing bleaching agents on enamel surface properties. J. Dent. 2008, 36, 718–725.
 5. Carrasco-Guerisoli L.D., dos Santos Schiavoni R.J., Barrosso J.M., Guerisoli D.M.Z., Pecora J.D., Froner I.C.: Effects of different bleaching systems on the ultrastructure of bovine dentin. Dent. Traumatol. 2009, 25, 176–180.
 6. Kwon Y.H., Huo M.S., Kim K.H., Kim S.K., Kim Y.J.: Effects of hydrogen peroxide of light reflectance and morphology of bovine enamel. J. Oral. Rehabil. 2002, 29, 473–477.
 7. Ishigava-Nagai S., Yoshida A., Sakai M., Kristiansen J., Da Silva J.D.: Clinical evaluation of perceptibility of color differences between natural teeth and all-ceramic crowns. J. Dent. 2009, 37, e53–e57.
 8. Parker R.M.: Shade matching for indirect restorations in the esthetic zone. J. Cosmet. Dent. 2008, 23, 99–104.
 9. Cal E., Güneri P., Kose T.: Comparison of digital and spectrophotometric measurements of colour shade guides. J. Oral. Rehabil. 2006, 33, 221–228.
 10. Karamouzos A., Papadopoulos M.A., Kolokhitkas G., Athanasiou A.E.: Precision of in vivo spectrophotometric colour evaluation of natural teeth. J. Oral. Rehabil. 2007, 34, 613–621.
 11. Braun A., Jepsen S., Krause F.: Spectrophotometric and visual evaluation of vital tooth bleaching employing different carbamide peroxide concentrations. Dent. Mater. 2007, 23, 165–169.
 12. I shikawa-Nagai S., Terui T., Ishibashi K., Weber H.P., Ferguson M.: Comparison of effectiveness of two carbamide peroxide tooth-bleaching systems using spectrophotometric measurements. J. Esthet. Restor. Dent. 2004, 16, 368–376. Ocena trwałości efektu działania preparatu do profesjonalnego wybielania zębów 187
 13. Al-Shethri S., Matis B.A., Cochran M.A., Zekonis R., Stropes M.: A clinical evaluation of two in-office bleaching products. Operative Dent. 2003, 28, 488–495.
 14. R itter A., Leonard R.H., St. Georges A., Caplan D.J., Haywood V.B.: Safety and stability of nightguard vital bleaching: 9 to 12 years post-treatment. J. Esthet. Restor. Dent. 2002, 14, 275–285.
 15. Stober T., Gilde H., Lenz P.: Color stability of highly filled composite resin materials for facings. Dent. Mater. 2001, 17, 87–94.
 16. Ruyter I.E., Nilner K., Moller B.: Color stability of dental composite resin materials for crown and bridge veneers. Dent. Mater. 1987, 3, 246–251.
 17. Deliperi S., Bardwell D.N.: Two-year clinical evaluation of nonvital tooth whitening and resin composite restorations. J. Esthet. Restor. Dent. 2005, 17, 369–379.
 18. Leonard R.H., Haywood V.B., Eagle J.C., Garland G.E., Caplan D.J., Matthews K.P., Tart N.D.: Nightguard vital bleaching of tetracycline-stained teeth: 54 months post treatment. J. Esthet. Dent. 1999, 11, 265–277.
 19. Leonard R.H., Haywood V.B., Caplan D.J., Tart N.D.: Nightguard vital bleaching of tetracycline-stained teeth: 90 months post treatment. J. Esthet. Restor. Dent. 2003, 15, 142–153.
 20. Wiegand A., Drebenstedt S., Roos M., magalhaes A. C., Attin T.: 12-Month color stability of enamel, dentine and enamel-dentine samples after bleaching. Clin. Oral. Invest. 2008, 12, 303–310.
 21. Matis B.A., Cochran M.A., Franco M., Al-Ammar W., Eckert G.J., Stropes M.: Eight in-office tooth whitening systems evaluated in vivo: a pilot study. Operative Dent. 2007, 32, 322–327.
 22. Mokhlis G.R., Matis B.A., Cochran M.A., Eckert G.J.: A clinical evaluation of carbamide peroxide and hydrogen peroxide whitening agents during daytime use. J. Am. Dent. Assoc. 2000, 131, 1269–1277.