Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 2, April-June, p. 177–181

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ chlorheksydyny in vitro na tworzenie biofilmu przez drożdżaki Candida albicans kolonizujące ontocenozę jamy ustnej

Influence of Chlorhexidine in vitro on the Ability of Biofilm Formation of Candida albicans Isolates from Oral Cavity

Agnieszka Wójtowicz1,, Anna Malm1,

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z P racownią Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w L ublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Biofilm jest czynnikiem patogenności wielu drobnoustrojów, w tym również mikroflory kolonizującej jamę ustną, która może być czynnikiem etiologicznym tzw. zakażeń stomatologicznych. Zakażenia te mają charakter endogenny, przewlekły i często nawracający ze względu na naturalną oporność drobnoustrojów tworzących biofilm na antyseptyki, chemioterapeutyki czy antybiotyki. Jednym z czynników etiologicznych zakażeń stomatologicznych mogą być drożdżaki z rodzaju Candida, głównie Candida albicans.
Cel pracy. Ocena wpływu chlorheksydyny in vitro na fazę adhezji szczepów C. albicans kolonizujących ontocenozę jamy ustnej; faza ta jest niezbędnym etapem dla wytworzenia biofilmu.
Materiał i metody. Ocenie poddano 50 szczepów C. albicans mających zdolność tworzenia biofilmu, wyizolowanych z ontocenozy jamy ustnej zdrowych osób. Oznaczano MIC chlorheksydyny (najmniejsze stężenie hamujące) dla komórek planktoidalnych C. albicans mikrometodą podwójnych rozcieńczeń oraz MBIC chlorheksydyny (minimalne stężenie hamujące powstanie biofilmu), z użyciem MTT oraz menadionu; w obu metodach stosowano polistyrenowe 96-dołkowe płytki titracyjne.
Wyniki. Zakres wartości MIC chlorheksydyny dla komórek C. albicans w formie planktoidalnej wynosił 0,00075– –0,006%, a zakres wartości MBIC chlorheksydyny dla komórek tworzących biofilm wynosił 0,00075–0,0048%.
Wnioski. Potwierdzono skuteczność obecnie stosowanych w profilaktyce stomatologicznej preparatów zawierających chlorheksydynę w stężeniach (0,1–2%), obejmujących swoim spektrum zarówno komórki C. albicans w formie planktoidalnej, jak i tworzące biofilm.

Abstract

Background. Biofilm is an important factor responsible for pathogenicity of many microorganisms, including the microflora colonizing oral cavity, which can be regarded as potential etiological agent of dental infections. These infections are endogenous, chronic and frequently recurrent due to the natural resistance of microorganisms forming a biofilm to antiseptics, chemiotherapeutics or antibiotics. One of the etiological agents of dental infections may be the yeasts from the genus Candida, mainly C. albicans.
Objectives. The aim of this study was to assess the influence of chlorhexidine in vitro on adhesion of C. albicans isolates from oral cavity, adhesion phase being a necessary step of biofilm production.
Material and Methods. A total of 50 C. albicans strains with the ability to form a biofilm were isolated from the oral cavity of healthy people. Determination of chlorhexidine MIC (minimum inhibitory concentration) for C. albicans planktonic cells were performed by microdilution method, while that of chlorhexidine MBIC (minimal biofilm inhibitory concentration) was performed using MTT and menadione; in both methods the polystyrene 96-well titration plates were used.
Results. MIC of chlorhexidine for C. albicans cells in the planktonic form ranged from 0.00037–0.006%, while MBIC of chlorhexidine for biofilm forming cells ranged from 0.00075–0.048%.
Conclusion. The results confirm the efficacy of dental preparations containing chlorhexidine in concentrations (0.1–2%) active against either planktonic or biofilm forming cells of C. albicans.

Słowa kluczowe

chlorheksydyna, biofilm, zakażenia stomatologiczne, Candida albicans

Key words

chlorhexidine, biofilm, dental infections, Candida albicans

References (17)

 1. Suci P. A., Tyler B. J.: Action of chlorhexidine digluconate against yeast and filamentous forms in an early stage Candida albicans biofilm. Antimicrob. Agents. Chemother. 2002, 46, 3522–3531.
 2. Miranda T. T., Vianna C. R., Rodrigues L., Monteiro A. S., Rosa C. A., Correa A.: Diversity and frequency of yeasts from the dorsum of the tongue ad necrotic root canals associated with primary apical periodontitis. Int. Endod. J. 2009, 42, 839–844.
 3. Mnichowska-Polanowska M., Giedrys-Kalemba S.: Metody i techniki stosowane w badaniach nad biofilmem Candida. Mikol. Lek. 2009, 16, 238–244.
 4. Dorocka-Bobkowska B., Konopka K.: Powstawanie biofilmu Candida i jego znaczenie w patogenezie zakażeń przewlekłych – przegląd piśmiennictwa. Dent. Med. Prob. 2003, 40, 405–410.
 5. Strużycka I., Stępień I.: Biofilm – nowy sposób rozumienia mikrobiologii. Nowa Stomatol. 2009, 14, 3, 85–89.
 6. Mohammadi Z., Abbott P.: The properties and applications of chlorhexidine in endodontics. Int. Endod. J. 2009, 42, 288–302.
 7. Takeuchi Y., Guggenheim B., Filieri A., Baehni P.: Effect of chlorhexidine/thymol and fluoride varnishes on dental biofilm formation in vitro. Eur. J. Sci. 2007, 115, 468–472.
 8. Filoche S. K., Soma K., Sissons C. H.: Antimicrobial effects of essential oils in combination with chlorhexidine digluconate. Oral Microbiol. Immuol. 2005, 20, 221–225.
 9. Malicka B., Ziętek M., Grzebieluch W.: Zastosowanie chlorheksydyny w stomatologii. Dent. Med. Prob. 2005, 42, 497–505.
 10. Turk B. T., Sen B. H., Ozturk T.: In vitro antimicrobial activity of calcium hydroxide with different vehicles against Enterococcus faecalis and Candida albicans. J. Endod. 2007, 108, 297–301.
 11. Wujec P., Pawlicka H.: Standardowe środki płuczące polecane w leczeniu endodontycznym – przegląd piśmiennictwa. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 466–472.
 12. Zaw M. T., Samaranayake Y. H., Samaranayake L.P.: In vitro biofilm formation of Candida albicans and nonalbicans Candida species under dynamic and anaerobic conditions. Arch. Oral Biol. 2007, 52, 761–767.
 13. P atel M., Coogan M.: Antifungal activity of the plant Dodonaea viscose var. angustifolia on Candida albicans from HIV-infected patients. J. Ethnopharmacol. 2008, 118, 173–176.14.
 14. R edding S., Bhatt B., Rawls R., Siegel G., Scott K., Lopez-Ribot J.: Inhibition of Candida albicans biofilm formation on denture material. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2009, 107, 669–672.
 15. P usateri C., Monaco E., Edgerton M.: Sensitivity of Candida albicans biofilm cells grown on denture acrylic to antifungal proteins and chlorhexidine. Arch. Oral Biol. 2009, 54, 588–594.
 16. C handra J., Kuhn D. M., Mukherjee P. K., Hoyer L. L., McCormick T., Ghannoum M. A.: Biofilm formation by the fungal pathogen Candida albicans: development, architecture, and drug resistance. J. Bacteriol. 2001, 183, 5385–5394.
 17. Kittel E., Kamysz E., Bartoszewicz M., Junka A., Smutnicka D., Mączyńska B., Kamysz W., Kittel M.: Biofilm infekcyjny i płytka bakteryjna w zapaleniu przyzębia i tkanek okołowierzchołkowych: procedury zabiegowe i okołozabiegowe ograniczające rekolonizację – wyniki badań. Sepsis 2009, 2, 237–240.