Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 2, April-June, p. 169–176

Publication type: original article

Language: Polish

Badanie potencjałów wywołanych i odruchu mrugania u pacjentów z zespołem pieczenia jamy ustnej lub chorobą Parkinsona

Examination of Evoked Potentials and Blink Reflex in Patients with Burning Mouth Syndrome or Parkinson Disease

Magdalena Mendak1,, Tomasz Konopka1,, Magdalena Koszewicz2,, Ewa Koziorowska-Gawron2,, Maria Ejma2,, Sławomir Budrewicz2,, Elżbieta Kusińska2,

1 Katedra Periodontologii AM we Wrocławiu

2 Katedra Neurologii AM we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS) jest przewlekłym dyskomfortem w jamie ustnej, niezwiązanym z patologią błony śluzowej. W rozważaniach nad etiopatogenezą BMS bierze się pod uwagę zaburzenia nigrostriatalnego układu dopaminergicznego, podobne do występujących w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona (PD). W tej ostatniej często występuje ból o charakterze BMS.
Cel pracy. Porównanie wyników wybranych badań neuroelektrofizjologicznych u pacjentów z BMS i u pacjentów z chorobą Parkinsona.
Materiał i metody. Badaniami objęto 33 pacjentów z zespołem pieczenia jamy ustnej (grupa I) i 20 pacjentów z chorobą Parkinsona (grupa II). Grupa I: przedział wiekowy 41–82 lat (średnia wieku 60,4 roku); 27 kobiet, 6 mężczyzn. Grupa II: przedział wiekowy 51–79 lat (średnia wieku 65,5 roku); 15 kobiet, 5 mężczyzn. Pacjentów badano podmiotowo, stomatologicznie oraz przeprowadzono badania neuroelektrofizjologiczne (TSEP – potencjały wywołane z nerwu trójdzielnego, BAEP – pniowe słuchowe potencjały wywołane) – 33 osoby. U 22 pacjentów z BMS wykonano badanie BR (odruch mrugania). W grupie II badania elektroneurofizjologiczne i stomatologiczne zostały przeprowadzone u 20 pacjentów.
Wyniki. U trzech pacjentów z P D stwierdzono współistnienie BMS. Grupa I: W badaniu TSEP w grupie osób z BMS u 54,5% pacjentów uzyskano nieprawidłowe wyniki, w większości o charakterze obustronnym (15 przypadków). W badaniu BAEP u 54,5% osób z BMS stwierdzono nieprawidłowości, w większości (12 przypadków) miały charakter obustronny. Zaburzenia ośrodkowe występowały u 11 osób, mieszane (ośrodkowo-obwodowe) u 3, a obwodowe u 4 pacjentów. W badaniu BR u 54,5% pacjentów z BMS nie stwierdzono habituacji odruchu mrugania. Grupa II: W badaniu TSEP u 40% pacjentów z P D stwierdzono obustronne nieprawidłowości w postaci wydłużonej latencji załamków (6 przypadków) i patologicznej asymetrii amplitud między stronami (4 przypadki). Patologiczne zapisy BAEP dotyczyły 30% pacjentów z P D i we wszystkich przypadkach miały charakter obustronny i ośrodkowy. W badaniu BR w grupie 20 osób z P D brak habituacji stwierdzono u 80% pacjentów.
Wnioski. Subiektywne objawy sugerujące nieprawidłową czynność ośrodkowych dróg czuciowych u osób z BMS w większości znajdują potwierdzenie w wynikach badań BAEP, TSEP, BR. Podobieństwo wyników badań neuroelektrofizjologicznych w badanych grupach może potwierdzać jedną z teorii patogenezy BMS, która wiąże powstanie zespołu pieczenia jamy ustnej z zaburzeniem funkcji dopaminergicznego układu nigrostriatalnego współistniejącą prawdopodobnie z uszkodzeniem pnia mózgu. Badania neuroelektrofizjologiczne mogą być przydatne w diagnostyce BMS.

Abstract

Background. Burning mouth syndrome (BMS) is a chronic oral pain condition without any signs of mucosal pathology. Nigrostriatal disturbances with dopaminergic hypofunction, similar to that occurring in neurodegenerative diseases, like Parkinson’s disease (PD), may play a role in the etiopathogenesis of BMS. In PD, the pain ailments (like BMS) occur quite often.
Objectives. Comparison of the neurophysiological results in people suffering from BMS and in patients with PD.
Material and Methods. The study was carried out on 33 patients with BMS (group I) and 20 patients with PD (group II). Group I: the age range 41–82 (median age 60.4); 27 females, 6 males. Group II: the age range 51–79 (median age 65.5); 15 females, 5 males. All patients in group I underwent an anamnesis, a physical dental examination and neurophysiological tests (TSEP – trigeminal sensory evoked potentials, BAEP – brain auditory evoked potentials). 22 patients with BMS had BR (blink reflex) examination. In group II, 20 patients underwent electrophysiological tests (TSEP, BAEP and BR), anamnesis and a physical dental examination.
Results. In 3 cases of patients with PD, the coexistence with BMS was confirmed. Group I: The TSEP were incorrect in 54.5% patients, mostly bilaterally (15 cases). The BAEP were disturbed in 54.5% patients, mostly bilaterally (12 cases). There were central disturbances in 11 patients, mixed centro-peripheral disturbances in 3 cases, and peripheral disorders in 4 patients. In blink reflex, there were no habituation in 54.5% patients. Group II: The TSEP were bilaterally incorrect in 40% patients (prolongation of latencies 6 cases, pathological asymmetry of amplitudes 4 cases ). The BAEP were abnormal in 30% patients with PD; they were bilateral and central in all cases. In blink reflex, there were no habituation in 80% patients.
Conclusion. Subjective symptoms suggesting disfunction of sensory pathways in people with BMS in most cases are confirmed by neurophysiological tests such as TSEP, BAEP and BR. The similiarity of neurophysiological tests results in both examined groups seems to confirm the theory of nigrostriatal disturbances probably coexisting with brainstem lesion in generating BMS. The neuroelectrophysiological tests can be helpful in the diagnostic of BMS.

Słowa kluczowe

zespół pieczenia jamy ustnej, choroba Parkinsona, badanie neuroelektrofizjologiczne

Key words

burning mouth syndrome, Parkinson’s disease, neuroelectrophysiological tests

References (31)

 1. Bergdahl M., Bergdahl J.: Burning mouth syndrome: prevalence and associated factors. J. Oral. Pathol. Med. 1999, 28, 350–354.
 2. Scala A., Checchi L., Montevecchi M., Marini I.: Update on burning mouth syndrome: overview and patient management. Crit. Rev. Oral. Biol. Med. 2003, 14, 275–291.
 3. Lamey P.J., Lamb A.B.: Prospective study of etiological factors in burning mouth syndrome. Br. Med. J. 1988, 296, 1243–1246.
 4. Thorstensson B., Hugoson A.: Prevalence of some oral complaints and their relation to oral health variables in an adult Swedish population. Acta. Odontol. Scand. 1996, 54, 257–262.
 5. Koszewicz M., Budrewicz S., Koziorowska-Gawron E., Ejma M., Kusińska E.: Diagnostyka elektrofizjologiczna w zespole pieczenia jamy ustnej u pacjentów z chorobą Parkinsona. Neurolog. Neurochir. Pol. 2008, 42, 31–35.
 6. Femiano F., Lanza A., Buonaiuto C., Gombos F., Nunziata M., Cuccurullo L., Cirillo N.: Burning mouth syndrome and burning mouth in hypothyroidism: proposal for a diagnostic and therapeutic protocol. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 2008, 105, 22–27.
 7. Carrington J., Getter L., Brown R., M.S.: Diabetic neuropathy masquerading as glossodynia. J. Am. Dent. Assoc. 2001, 132, 1549–1551.
 8. Witt E., Palla S.: Mundbrennen. Schmerz 2002, 5, 389–394.
 9. Tammiala-Salonen T., Hiidenkari T., Parvinen T.: Burning mouth in a Finnish adult population. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 1993, 21, 67–71.
 10. Lipton J.A., Ship J.A., Larach-Robinson D.: Estimated prevalence and distribution of reported orofacial pain in the United States. J. Am. Dent. Assoc. 1993, 124, 115–121.
 11. Van der Ploeg H.M., Van der Wal N., Eijkman M.A.J., Van der Waal I.: Psychological aspects of patients with burning mouth syndrome. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1987, 63, 664–668.
 12. Miller A., Miller I., Kurnatowska A., Rabe-Jabłońska J.: Zaburzenia psychiczne u osób z zespołem piekących ust: badania własne. Post. Psych. Neurol. 2003, 12, 425–433.
 13. Grushka M., Sessle B., Miller R.: Pain and personality profiles in burning mouth syndrome. Pain 1987, 28, 155–167.
 14. Rojo L., Silvestre J., Bagan J., De Vicente T.: Psychiatric morbidity in burning mouth syndrome. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1993, 75, 308–311.
 15. Budrewicz S., Koziorowska-Gawron E., Koszewicz M.: Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie zespołu pieczenia jamy ustnej w ujęciu neurologicznym. Dent. Med. Prob. 2006, 43, 109–113.
 16. Jääskeläinen S., Rinne J., Forssell H., Tenovuo O., Kaasinen V., Sonninen P., Bergman J.: Role of the dopaminergic system in chronic pain – a fluorodopa-PET study. Pain 2001, 90, 257–260.
 17. Kimura J.: Disorder of interneurons in parkinsonism. The orbicularis oculi reflex to paired stimuli. Brain 1973, 96, 87–96.
 18. Lauria G., Majorana A., Borgna M., Lombardi R., Penza P., Padovano A., Apelli P.: Trigeminal small-fibres sensory neuropathy causes burning mouth syndrome. Pain 2005, 115, 332–337.
 19. Eliav E., Kamran B., Schahmam R., Czerninski R., Richard H., Benoliel G.R.: Evidence of chorda tympani dysfunction in patients with burning mouth syndrome. J. Am. Dent. Assoc. 2007, 138, 628–633.
 20. Perez R., Fuoco G., Dorion J., Peter H., Chen J.: Does the chorda tympani nerve confer general sensation from the tongue? Otolaryngol. Head. Neck. Surg. 2006, 135, 368–373.
 21. Forssell H., Jääskeläinen S., Tenovuo O., Hinkka S.: Sensory dysfunction in burning mouth syndrome. Pain 2002, 99, 41–47.
 22. Ship J.A., Grushka M., Lipton J.A., Mott A.E., Sessle B.J., Dione R.A.: Burning mouth syndrome: an update. J. Am. Dent. Assoc. 1995, 126, 842–853.
 23. Jääskeläinen S., Forssell H., Tenovuo O.: Abnormalities of the blink reflex in burning mouth syndrome. Pain 1997, 73, 455–460.
 24. Bilińska M., Ejma M.: Wykorzystanie odruchu mrugania i trójdzielnych somatosensorycznych potencjałów wywołanych w diagnostyce neurologicznej. Pol. Przegl. Neurol. 2008, 4, 87–97.
 25. Koszewicz M., Pokryszko-Dragan A.: Znaczenie badań elektrofizjologicznych w diagnostyce schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Pol. Przegl. Neurol. 2008, 4, 174–180.
 26. Sandyk R., Bamford C.R., Gacono R.: Pain and sensory symptoms in Parkinson’s disease. Int. J. Neurosci. 1988, 39, 15–25.
 27. L amey P.J., Lewis M.A.: Oral medicine in practice: burning mouth syndrome. Br. Dent. J. 1989, 167, 197–200.
 28. Pinto A., Sollecito T., DeRossi S.: Burning mouth syndrome. A retrospective analysis of clinical characteristics and treatment outcomes. NYSDJ 2003, 3, 18–24.
 29. Muzyka B., De Rossi S.: A review of burning mouth syndrome. Cutis 1999, 64, 29–36.
 30. Brosvic G.M., Doty R.L., Rowe M.M., Harron A., Kolodiy N.: Influences of hypothyroidism on the taste detection performance of rats: a signal detection analysis. Behav. Neurosci. 1992, 106, 992–998.
 31. Femiano F., Gombos F., Esposito V., Nunziata M., Scully C.: Burning mouth syndrome (BMS): evaluation of thyroid and taste. Med. Oral Pathol. Oral Cir. Bucal. 2006, 11, 22–25.