Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 2, April-June, p. 160–168

Publication type: original article

Language: Polish

Retrospektywna ocena leczenia ortodontycznego aparatami stałymi u pacjentów z chorobą przyzębia

Retrospektywna ocena leczenia ortodontycznego aparatami stałymi u pacjentów z chorobą przyzębia

Ewa Czochrowska1,, Magdalena Dragan2,, Renata Górska2,

1 P raktyka prywatna, Warszawa

2 Zakład Chorób Błony Śluzowej i P rzyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wprowadzenie. W przebiegu zapalenia przyzębia często obserwuje się występowanie patologicznych migracji zębów, które mogą być wskazaniem do korekty ortodontycznej.
Cel pracy. Retrospektywna ocena skuteczności leczenia ortodontycznego u pacjentów z zapaleniem przyzębia z uwzględnieniem stanu kości wyrostka zębodołowego oraz subiektywnej oceny pacjentów.
Materiał i metody. Obserwacją objęto 31 pacjentów z patologicznymi migracjami zębów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi. Średni wiek pacjentów przed leczeniem ortodontycznego wynosił 46 lat 4 miesiące (27–73 lat). Leczeniem ortodontycznym objęto 49 łuków zębowych. Średni czas leczenia ortodontycznego wynosił 16 miesięcy (6–36 miesięcy). Po leczeniu ortodontycznym zastosowano stałe retainery w odcinku przednim oraz w szczęce płytkę retencyjną Hawleya. U pacjentów nie wykonano żadnych zabiegów chirurgicznych z zastosowaniem augmentacji kości lub technik sterowanej regeneracji tkanek. Średni okres obserwacji po leczeniu ortodontycznym wynosił 21 miesięcy (1–57 miesięcy). Oceniono liczbę zębów utraconych podczas leczenia ortodontycznego i w okresie obserwacji. U 22 pacjentów (384 zęby) przeprowadzono analizę porównawczą kości wyrostka zębodołowego na podstawie zdjęć pantomograficznych wykonanych przed leczeniem ortodontycznym i aktualnego. Pacjenci otrzymali kwestionariusz z wizualną skalą analogową do oceny wybranych aspektów przeprowadzonego leczenia.
Wyniki. Podczas leczenia ortodontycznego u żadnego z pacjentów nie doszło do utraty zęba. W okresie obserwacji 2 pacjentów straciło najgorzej rokujące zęby. Nie stwierdzono zmian patologicznych w obrazie radiologicznym. Wysokość wyrostka zębodołowego została zachowana przy 96,1% zębach, które były przesuwane ortodontycznie. Większość pacjentów była zadowolona z uzyskanego rezultatu estetycznego i większej stabilizacji zębów, chociaż 40% z nich zgłaszało utrudnione oczyszczanie zębów.
Wnioski. Leczenie ortodontyczne migracji zębów u pacjentów z zapaleniem przyzębia umożliwia uzyskanie stysfakcjonującego efektu czynnościowego i estetycznego oraz nie prowadzi do dalszej utraty kości wyrostka zębodołowego. Poprawa estetyki zębów ma motywujący wpływ do kontynuowania leczenia periodontologicznego oraz może zapobiegać utracie kości wyrostka zębodołowego w przyszłości.

Abstract

Background. Pathological tooth migrations are common during periodontitis and may lead to an orthodontic correction.
Objectives. To evaluate retrospectively the effectiveness of orthodontic treatment in patients with periodontitis including the assessment of alveolar bone and patients’s satisfaction.
Material and Methods. The study included 31 patients previously orthodontically treated with fixed appliances due to pathological tooth migrations or existing malocclusions. The mean patient’s age at the onset of orthodontic treatment was 46 years 4 months (27–73 years). The orthodontic treatment was performed in 49 dental arches. The mean treatment time was 16 months (6–36 months). After debonding canine-to-canine bonded fixed retainers and an upper Hawley’s plate were used. None of the patients had any surgery including bone augmentation or guided tissue regeneration. The mean observation time was 21 months (1–57 months). The number of teeth lost during or after the orthodontic treatment was calculated. In 22 patients (totally 384 teeth), the alveolar bone assessment was performed using panoramic radiographs taken before the orthodontic treatment and at the time of evaluation. All patients received a questionnaire for evaluation of different treatment aspects.
Results. No teeth were lost during the orthodontic correction. After debonding 2 patients had lost teeth with the worst prognosis. The radiographic evaluation had shown no hard tissue pathology. The alveolar bone level was maintained in 96.1% of teeth. Most patients were satisfied with the treatment outcome and reported increased tooth stability, however 40% had difficulties in cleaning their teeth after debonding.
Conclusion. The orthodontic treatment of patients with periodontitis and pathological tooth migrations provides satisfactory aesthetic and functional outcome and does not result in further bone loss. Aesthetic and functional improvements can motivate patients to continue their periodontal treatment and may prevent the further bone loss.

Słowa kluczowe

aparat stały, leczenie ortodontyczne, zapalenie przyzębia

Key words

fixed appliance, orthodontic treatment, periodontitis

References (20)

 1. Zachrisson B.U., Alnaes L.: Periodontal condition in orthodontically treated and untreated individuals. I. Loss of attachment, gingival pocket depth and clinical crown height. Angle Orthod. 1973, 43, 402–411.
 2. Ericsson I., Thilander B., Lindhe J., Okamoto H.: The effect of orthodontic tilting movements on the periodontal tissues of infected and non-infected dentitions in dogs. J. Clin. Periodontol. 1977, 4, 278–293.
 3. Årtun J., Urbye K.: The effect of ortodontic treatment on periodontal bone support in patients with advanced loss of marginal periodontium. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1988, 93, 143–148.
 4. Reitan K.: Effects of force, magnitude and direction of tooth movement on different alveolar bone types. Angle Orthod. 1964, 34, 244–255.
 5. Diamanti-Kipioti A., Gusberti F.A., Lang N.P.: Clinical and microbiological effects of fixed orthodontic appliances. J. Clin. Periodontol. 1987, 14, 326–333.
 6. Huser M.C., Baehni P.C., Lang R.: Effects of orthodontic bands on microbiologic and clinical parameters. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 1990, 97, 213–218.
 7. Chasens A.: Periodontal disease, pathologic tooth migracion and adult orthodontics. New York J. Dent. 1979, 49, 40–43.
 8. Martinez-Canut J.P., Carrasquer A., Magan R., Lorca A.: A study on factors associated with pathologic tooth migration. J. Clin. Periodontol. 1997, 24, 492–497.
 9. Brunsvold M.: Pathologic tooth migration. J. Periodontol. 2005, 76, 859–866.
 10. Dahlberg G: Statistical methods for medical and biological students. George Allen and Unwin Ltd., London 1940, 122–132.
 11. Houston W.J.B. The analysis of errors in orthodontic measurements. Am. J. Orthod. 1983, 83, 382–390.
 12. Machtei E.E, Hirsch I.: Retention of hopeless teeth: the effect on the adjacent proximal bone following periodontal surgery. J. Periodontol. 2007, 78, 2246–2252.
 13. Nyman S., Karring T., Bergenholtz G.: Bone regeneration in alveolar bone dehiscences produced by jiggling forces. J. Periodontal Res. 1982, 17, 316–322.
 14. Melsen B., Agerbaek N., Erikson J., Terp S.: New attachment through periodontal treatment and orthodontic intrusion. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop.1988, 94, 104–116.
 15. Melsen B., Agerbaek N., Markenstam G.: Intrusion of incisors in adult patients with marginal bone loss. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1989, 96, 232–241.
 16. Berglund T., Marinello C., Lindhe J., Thilander B., Liljenberg B.: Periodontal tissue reactions to orthodontic extrusion, an experimental study in the dog. J. Clin. Periodontol. 1991, 18, 330–336.
 17. Dahl E. H., Zachrisson B. U.: Long-term experience with direct-bonded lingual retainers. J. Clin. Orthod. 1991, 25, 619–630.
 18. Zachrisson B.U.: Orthodontics and periodontics. In: Clinical periodontology and implant dentistry. Eds.: Lindhe J., Karring T., Lang N. P., Munksgaard, Copenhagen 1998, 741–791.
 19. Re S., Corrente G., Abundo R., Cardaropoli D.: Orthodontic treatment in periodontally compromised patients: 12-year report. Int. J. Periodontics Restorative Dent. 2000, 20, 31–39.
 20. Persson R.E., Tzannetou S., Feloutzis A.G., Brägger U., Persson G.R., Lang N.P.: Comparison between panoramic and intra-oral radiographs for the assessment of alveolar bone levels in a periodontal maintenance population. J. Clin. Periodontol. 2003, 30, 833–839.