Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 1, January-March, p. 61–68

Publication type: original article

Language: Polish

Leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dzieci przewlekle chorych

Dental Treatment of Chronically Sick Children Under General Anaesthesia

Łukasz Adamczyk1,, Dorota Olczak-Kowalczyk2,

1 Zakład Patologii Jamy Ustnej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

2 Zakład Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wprowadzenie. Leczenie stomatologiczne dzieci z przewlekłymi chorobami ogólnoustrojowymi powinno prowadzić do wykrycia i eliminacji ognisk zakażenia z jamy ustnej, co może być warunkiem skutecznego leczenia choroby podstawowej. W wielu przypadkach usunięcie ognisk zakażenia wymaga przeprowadzenia sanacji jamy ustnej w znieczuleniu ogólnym, po wcześniejszym przygotowaniu farmakologicznym.
Cel pracy. Ocena zakresu przygotowania farmakologicznego, leczenia stomatologicznego oraz częstości i rodzaju powikłań występujących po zabiegach stomatologicznych.
Materiał i metody. Analizie poddano zabiegi wykonane u 103 dzieci przewlekle chorych z podziałem na 3 grupy: grupa I – 35 dzieci z uzębieniem mlecznym, grupa II – 52 dzieci z uzębieniem mieszanym, grupa III – 11 dzieci z uzębieniem stałym.
Wyniki. Przygotowania hematologicznego wymagało 8/103 badanych, osłonę antybiotykową przed zabiegiem zastosowano u 98/103 badanych. W grupie I przeprowadzono leczenie zachowawcze 203 zębów mlecznych (średnio 6,0) oraz ekstrakcje 247 zębów (średnio 7,3), w grupie II przeprowadzono leczenie zachowawcze 153 zębów mlecznych (średnio 2,8) i 172 zębów stałych (średnio 3,0) oraz ekstrakcje 460 zębów mlecznych (średnio 8,1) i 29 zębów stałych (średnio 0,5), w grupie III przeprowadzono leczenie zachowawcze 123 zębów stałych (średnio 11,2) oraz ekstrakcje 32 zębów (średnio 4,4). Stwierdzono wystąpienie powikłań: 6/103 badanych – przedłużone krwawienie, 25/103 – dolegliwości bólowe, wymioty – 5/103, podwyższona temperatura ciała – 10/103.
Wnioski. Znaczne zaawansowanie choroby próchnicowej u dzieci z przewlekłymi chorobami układowymi wymaga prowadzenia intensywnych działań profilaktycznych i leczniczych. Ryzyko powikłań po zabiegach stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym wskazuje na konieczność zapewnienia opieki w warunkach hospitalizacji.

Abstract

Background. Dental treatment of chronically sick children should lead to disclosure and elimination of inflammatory foci from the oral cavity. This may be necessary in effective therapy of systemic disease. In many cases, dental treatment under general anaesthesia must be performed.
Objectives. The aim of the study is to evaluate the range of preoperative pharmaceutical preparation, the pattern of dental treatment, the frequency and the type of postoperative complications.
Material and Methods. The subject of the analysis were 103 chronically sick children divided on 3 groups: group I – 35 children with primary teeth, group II – 52 children with mixed teeth, group III – 11 children with permanent teeth.
Results. Preoperative preparation concerned: 8/103 children – hematologic, 98/103 – children antibiotic cover. In the I group, 203 primary teeth were restored (average 6.0) and 247 were extracted (average 7.3). In the II group, 153 primary teeth (average 2.8) and 172 permanent teeth (average 3.0) were restored, 460 primary teeth (average 8.1) and 29 permanent teeth (average 0.5) were extracted. In the III group, 123 permanent teeth were restored (average 11.2) and 32 were extracted (average 4.4). Following postoperative complications were observed: 6/103 children – bleeding, 25/103 – pain, 5/103 – vomiting, 10/103 – temperature rise.
Conclusion. The presence of extensive caries in chronically sick children requires intensive prophylaxis and dental treatment. The risk of postoperative complications indicates a necessity of hospitalization after dental treatment under general anaesthesia.

Słowa kluczowe

znieczulenie ogólne, choroby przewlekłe, leczenie stomatologiczne, dzieci

Key words

general anaesthesia, chronic diseases, dental treatment, children

References (21)

 1. Olczak-Kowalczyk D., Perek D., Daszkiewicz M., Adamowicz-Klepalska B., Dembowska-Bagińska B., Daszkiewicz P.: Problemy stomatologiczne u dzieci z chorobami ogólnoustrojowymi. Doświadczenia własne. Nowa Stomatol. 2003, 4, 175–179.
 2. Olczak-Kowalczyk D., Bedra B., Dobies K., Kawalec W., Gorbacz-Mrowiec Ł., Jagiełłowicz D.: Zębopochodne ogniska zakażenia u dzieci w wieku przedszkolnym z wadą wrodzoną serca i ryzykiem infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Pediatr. Pol. 2005, 80, 367–371.
 3. Olczak-Kowalczyk D., Matosek A., Wrześniewska D., Śmirska E., Pawłowska J., Grenda R.: Zmiany w jamie ustnej i problemy terapeutyczne u pacjentów po przeszczepach narządów unaczynionych. Stomatol. Współczesna 2008, 15, 8–16.
 4. Piątkowska D.: Przeszłość i przyszłość teorii zakażenia ogniskowego. Stomatol. Współczesna 2003, 10, 25–29.
 5. Szymaniak E.: Zębopochodne zakażenia ogniskowe. PZWL, Warszawa 1983.
 6. Ito H.O.: Infective endocarditis and dental procedures: evidence, pathogenesis, and prevention. J. Med. Invest. 2006, 53, 189–198.
 7. Wilson W., Taubert K.A., Gewitz M., Lockhart P.B., Baddour L.M., Levison M., Bolger A., Cabell C.H., Takahashi M., Baltimore R.S., Newburger J.W., Strom B.L., Tani L.Y., Gerber M., Bonow R.O., Pallasch T., Shulman S.T., Rowley A.H., Burns J.C., Ferrieri P., Gardner T., Goff D., Durack D.T.: Prevention of infective endocarditis: guidelines from the American Heart Association. J. Am. Dent. Assoc. 2007, 138, 739–745, 747–760.
 8. Tyrer G.L.: Referrals for dental general anaesthesia – how many really need GA? Br. Dent. J. 1999, 187, 440–443.
 9. Harrison M.G., Roberts G.J.: Comprehensive dental treatment of healthy and chronically sick children under intubation general anaesthesia during a 5-year period. Br. Dent. J. 1998, 184, 503–506.
 10. Camilleri A., Roberts G., Ashley P., Scheer B.: Analysis of paediatric dental care provided under general anaesthesia and levels of dental disease in two hospitals. Br. Dent. J. 2004, 196, 219–223.
 11. Smallridge J.A., Al Ghanim N., Holt R.D.: The use of general anaesthesia for tooth extraction for child outpatients at a London dental hospital. Br. Dent. J. 1990, 168, 438–440.
 12. O’Sullivan E.A., Curzon M.E.: The efficacy of comprehensive dental care for children under general anaesthesia. Br. Dent. J. 1991, 171, 56–58.
 13. Wong F.S., Fearne J.M., Brook A.H.: Planning future general anaesthetic services in paediatric dentistry on the basic of evidence: an analysis of children treated in the Day Stay Centre at the Royal Hospitals NHS Trust, London, between 1985–95. Int. Dent. J. 1997, 47, 285–292.
 14. Tarjan J., Mikecz G., Denes J.: General anaesthesia of out-patients in pedodontics. J. Int. Ass. Dent. Child 1990, 20, 59–61.
 15. Haubek D., Fuslang M., Poulsen S., Rolling I.: Dental treatment of children referred to general anaesthesia – association with country of origin and medical status. Int. J. Paediatr. Dent. 2006, 16, 239–246.
 16. Salam S., Yusuf H., Milosevic A.: Bleeding after dental extractions in patients taking warfarin. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 2007, 45, 463–466.
 17. Piot B., Sigaud-Fiks M., Huet P., Fressinaud E., Trossaërt M., Mercier J.: Management of dental extractions in patients with bleeding disorders. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2002, 93, 247–250.
 18. McWilliams P.A., Rutherford J.S.: Assessment of early postoperative pain and haemorrhage in young children undergoing dental extractions under general anaesthesia. Int. J. Paediatr. Dent. 2007, 17, 352–357.
 19. Vinckier F., Gizani S., Declerck D.: Comprehensive dental care for children with rampant caries under general anaesthesia. Int. J. Paediatr. Dent. 2001, 11, 25–32.
 20. O’Donnel A., Henderson M., Fearne J., O’Donnel D.: Management of postoperative pain in children following extractions of primary teeth under general anaesthesia: a comparison of paracetamol, voltarol, and no analgesia. Int. J. Paediatr. Dent. 2007, 17, 110–115.
 21. Bridgman C.M., Ashby D., Holloway P.J.: An investigation of the effects on children of tooth extraction under general anaesthesia in general dental practice. Br. Dent. J. 1999, 186, 245–247.