Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 1, January-March, p. 53–60

Publication type: original article

Language: Polish

Występowanie zmian w jamie ustnej w przebiegu twardziny układowej

Occurrence of Oral Lesions in Systemic Sclerosis

Karolina Thum-Tyzo1,, Agnieszka Balawejder2,, Bartłomiej Tyzo3,, Beata Petkowicz1,, Dorota Krasowska4,, Joanna Wysokińska-Miszczuk1,

1 Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2 Prywatna praktyka stomatologiczna

3 Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie

4 Katedra i Zakład Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Twardzina układowa jest chorobą o podłożu autoimmunizacyjnym. Jej charakterystyczny obraz kliniczny jest wypadkową zmian włóknistych narządów. Punktem zainteresowania autorów pracy stały się objawy kliniczne chorób w obrębie jamy ustnej i twarzy.
Cel pracy. Ocena charakteru i częstości występowania patologii jamy ustnej typowej dla twardziny układowej, próba określenia subiektywnych odczuć i problemów stomatologicznych pacjentów chorych na twardzinę układową.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w grupie 24 pacjentek z postawionym rozpoznaniem twardziny układowej. Pacjentki zostały poddane badaniu przedmiotowemu oraz poproszone o wypełnienie ankiety dotyczącej indywidualnego przebiegu choroby. Oceniono występowanie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, wargach, języku i tkankach przyzębia. Grupę kontrolną stanowiły 24 zdrowe pacjentki zgłaszające się do Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w celu leczenia stomatologicznego.
Wyniki. Zmiany chorobowe najczęściej występowały na języku. U 19 pacjentek był on wygładzony ze skróconym wędzidełkiem podjęzykowym. U 18 pacjentek zaobserwowano zanik czerwieni wargowej. U połowy badanych stwierdzono zwiększone napięcie błony śluzowej jamy ustnej. U 2 badanych chorych nie znaleziono w obrębie jamy ustnej żadnych zmian typowych dla twardziny, zmiany skórne występowały jednak w całej grupie pacjentek. Wśród najczęściej zgłaszanych problemów dotyczących umiejscowienia wewnątrzustnego znalazły się uczucie suchości oraz ograniczenie ruchomości języka. Klinicznie zdrowe przyzębie stwierdzono u połowy badanych.
Wnioski. Problemy stomatologiczne pacjentów chorych na twardzinę układową można określić jako znaczące. Postępujące zmiany mogą zwiększać ryzyko próchnicy i chorób przyzębia, a w konsekwencji prowadzić do szybkiej utraty zębów. Patologiczne włóknienie tkanek miękkich utrudnia leczenie stomatologiczne i korzystanie z uzupełnień protetycznych. Z wymienionych powodów ważna jest wczesna i trafna diagnoza oraz odpowiednie leczenie, a także skuteczna profilaktyka przeciwpróchnicowa.

Abstract

Background. Systemic sclerosis is a disease of autoimmune origin. Its characteristic clinical picture is a result of fibrotic changes in the bodily organs. Clinical manifestations of the disease within the mouth and face have aroused the interest of the authors of this article.
Objectives. The aim of the study was evaluation of the nature and incidence of oral pathological changes typical of systemic sclerosis; an attempt to determine the patients` subjective feelings about the disease and associated dental problems.
Material and Methods. The study was conducted in Dermatological Clinic of the Medical University of Lublin, Poland, and it included a group of 24 female patients diagnosed with systemic sclerosis. The patients were physically examined and asked to fill in a questionnaire concerning the individual course of the disease. The mucous membrane of the mouth, lips, tongue and periodontal tissue were of primary interest. Control group was made of 24 healthy patients admitted to Stomatological Clinic of the Medical University of Lublin for dental treatment.
Results. The tongue turned out to be the most frequent localization of pathological changes, in 19 of all the patients it was smooth and the sublingual frenulum was shortened. Thinning of the lips was observed in 18 of the studied patients. Half of the patients presented increased tension of the mucous membrane. In two of the investigated group no abnormal changes typical or systemic sclerosis were found, while skin changes were observed in all the studied patients. Dryness of the mouth and decreased tongue mobility were the most commonly reported symptoms concerning intraoral localization. Clinically healthy periodontal tissue was found in half of the examined patients.
Conclusion. Obtained information gives grounds to define dental problems in patients suffering from systemic sclerosis as significant. Progressive changes may increase the risk of dental caries and development of periodontal diseases, which may lead to untimely loss of teeth. Pathological fibrosis of soft tissues makes it difficult to carry out dental treatment and apply dental prostheses. Because of all the reasons mentioned above, early and proper diagnosing and appropriate treatment as well as successful anticaries prophylaxis are of the utmost importance.

Słowa kluczowe

jama ustna, twardzina układowa, zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej

Key words

oral cavity, systemic sclerosis, oral lesions

References (27)

 1. Sierakowski S., Kowal-Bielecka O., Gindzieńska-Sieśkiewicz E.: Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na twardzinę uładową. Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AM, Białystok 2003.
 2. Meiri S.D.: Manifestations stomatologiques de la sclerodermie: Description et prise en charge [online]. Univ. Geneve 2002. Available at: http://archiveouverte.unige.ch/unige:555
 3. Preliminary criteria for the classification of systemic sclerosis (scleroderma). Subcommitte for scleroderma criteria of the American Rheumatism Association Diagnostic and Therapeutic Criteria Committe. Arthritis Rheum. 1980, 23, 581–590.
 4. Leroy E.C., Black C., Fleischmajer R., Jabłońska S., Krieg T., Medsger T.A.J.R., Rowell N., Wollheim F.: Scleroderma (systemic sclerosis): classificatiom, subsets and pathogenesis. J. Rheumatol. 1988, 15, 202–205.
 5. Ho K.T., Reveille J.D.: The clinical relevance of autoantibodies in scleroderma. Arthritis Res. Ther. 2003, 5, 80–93.
 6. Nadashkevich O., Davis P., Fritzler M.J.: A proposal of criteria for the classification of systemic sclerosis. Med. Sci. Monit. 2004, 10, 615–621.
 7. Steen V.D., Medsger T.A.J.R: Improvement in skin thickening in systemic sclerosis associated with improved survival. Arthritis Rheum. 2001, 44, 828–835.
 8. Clements P.J., Hurwitz E.L., Wong W.K., Seibold J.R., Mayes M., White B., Wigley F., Weisman M., Barr W., Moreland L., Medsger T.A.J.R., Steen V.D., Martin R.W., Collier D., Weinstein A., Lally E., Varga J., Weiner S.R., Andrews B., Abeles M., Furst D.E.: Skin thickness score as a predictor and correlate of outcome in systemic sclerosis: high-dose versus low-dose penicillamine trial. Arthritis Rheum. 2000, 43, 2445–2454.
 9. Domsic R., Fasanella K., Bielefeldt K.: Gastrointestinal manifestations of systemic sclerosis. Dig. Dis. Sci. 2008, 53, 1163–1174.
 10. Vincent C., Agard C., Barbarot S., N’Guyen J.M., Planchon B., Durant C., Pistorius M.A., Dreno B., Ponge T., Stalder J.F., Mercier J.M., Hamidou M.: Orofacial manifestations of systemic sclerosis: A study of 30 consecutive patients. Rev. Med. Intern. 2009, 30, 5–11.
 11. Cankaya H., Kabasakal Y.: Mandibular resorption due to progressive systemic sclerosis: a case report. J. Oral Maxillofac. Surg. 2001, 59, 565–567.
 12. Tolle S.L.: Scleroderma: considerations for dental hygienists. Int. J. Dent. Hyg. 2008, 6, 77–83.
 13. Poole J.L., Brewer C., Rossie K., Good C.C., Conte C., Steen V.: Factors related to oral hygiene in persons with scleroderma. Int. J. Dent. Hyg. 2005, 3, 13–17.
 14. Steen V.D.: Clinical manifestations of systemic sclerosis. Semin. Cutan. Med. Surg. 1998, 17, 48–54.
 15. Barnett A.J., Miller M., Littlejohn G.O.: The diagnosis and classification of scleroderma (systemic sclerosis). Postgrad. Med. J. 1988, 64, 121–125.
 16. Kamińska-Winciorek G., Brzezińska-Wcisło L.: Objaw Raynaud u pacjentek z rozpoznaną chorobą tkanki łącznej – charakterystyka kliniczna i kapilaroskopowa. Post. Derm. Alergol. 2004, 2, 84–90.
 17. Cazal C., Sobral A.P., Neves R.F., Freire Filho F.W., Cardoso A.B., Da Silveira M.M.: Oral complaints in progressive systemic sclerosis: two cases report. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal 2008, 13, 114–118.
 18. Albilia J.B., Lam D.K., Blanas N., Clokie C.M., Sandor G.K.: Small mouth... big problems? A review of scleroderma and its oral health implications. J. Can. Dentist. 2007, 73, 831–836.
 19. Eversole L.R., Jacobsen P.L., Stone C.E.: Oral and gingival changes in systemic sclerosis. J. Periodontol. 1984, 55, 175–178.
 20. Pizzo G., Scardina G.A., Messina P.: Effects of a nonsurgical exercise program on the decreased mouth opening in patients with systemic scleroderma. Clin. Oral Invest. 2003, 7, 175–188.
 21. Nagy G., Kovacs J., Zeher M., Czirjak L.: Analysis of the oral manifestations of systemic sclerosis. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1994, 77, 141–146.
 22. Naylor W.P.: Oral management of the scleroderma patient. J. Am. Dent Assoc. 1982, 105, 814–817.
 23. Yenisey M., Kulunk T., Kent S., Ural C.: A prosthodontic management alternative for scleroderma patients. J. Oral Rehab. 2005, 32, 696–700.
 24. Derk C.T., Rasheed M., Spiegel J.R., Jimenez S.A.: Increased incidence of carcinoma of the tongue in patients with systemic sclerosis. J. Rheumatol. 2005, 32, 637–641.
 25. Marmary Y., Glais R., Pisanty S.: Scleroderma – oral manifestations. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1981, 52, 32–37.
 26. Wood R., Lee P.: Analysis of the oral manifestations of systemic sclerosis. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1988, 65, 172–177.
 27. Nauert P.: Scleroderma and dental health. Scleroderma Foundation Newsline, 1999, 2, 14–15.