Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 1, January-March, p. 41–46

Publication type: original article

Language: Polish

Zapalenia zębopochodne twarzy i szyi w materiale Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie – obserwacje 5-letnie

Odontogenic Inflammations of Head and Neck Region Treated in Maxillofacial Ward in Regional Specialistic Hospital in Rzeszow – Five-Year Observation

Bogumił Lewandowski1,, Bogumił Lewandowski2,, Tomasz Cubera1,

1 Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie

2 Zakład Specjalności Zabiegowych Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Streszczenie

Wprowadzenie. W etiologii ropni i stanów zapalnych twarzy i szyi ważną rolę nadal odgrywają zębopochodne procesy zapalne, które są stałą przyczyną hospitalizacji.
Cel pracy. Ocena epidemiologiczno-kliniczna zębopochodnych procesów zapalnych twarzy i szyi leczonych w okresie ostatniego 5-lecia na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie.
Materiał i metody. Analizę przeprowadzono na podstawie przeglądu historii chorób i kart przyjęć ambulatoryjnych chorych w latach 2004–2008. W omawianym okresie leczono 374 chorych, wśród których było 203 mężczyzn i 171 kobiet w wieku 17–72 lata. Analizy dokonano na podstawie postaci klinicznych zapaleń, sposobu leczenia i oceny ewentualnych powikłań.
Wyniki. Najliczniejszą grupę stanowili chorzy leczeni z powodu ropni zębopochodnych zewnątrzi wewnątrzustnych, stanów zapalnych oraz chorzy z ropowicą tkanek twarzy.
Wnioski. Najczęstszą przyczyną zębopochodnych zapaleń zewnątrzi wewnątrzustnych są zęby zatrzymane i ropowica.

Abstract

Background. In the etiology of inflammations and absesses within the head and neck region odontogenic etiology still play an important role.
Objectives. The aim of the study was to assess a clinical evaluation of odontogenic inflammations of head and neck region that were treated in Maxillofacial Surgery Word Regional Specialist Hospital in Rzeszow in last 5 years.
Material and Methods. The study was based on medical documentations of the patients, 203 male and 174 female, between the age of 17–72 years. The study estimated different kinds of inflammations, medical treatment and evaluation of presumptive complications.
Results. The highest numbers among the examined were patients treated due to extraand 8 intraoral abscesses, odontogenic inflammations and phlegmon.
Conclusion. Analysis of results revealed that the most common extraand intraoral odontogenic inflammations were caused by detained teeth and diffuse phlegmon.

Słowa kluczowe

ropień wewnątrzustny, ropień zewnątrzustny, zapalenie, ropowica

Key words

intraoral abscess, extraoral abscess, inflammation, phlegmon

References (12)

 1. Kryst L. (red): Chirurgia szczękowo-twarzowa. PZWL, Warszawa 1993.
 2. Bartkowski S. (red): Chirurgia szczękowo-twarzowa. Oficyna Wydawnicza Ages, Kraków 1996.
 3. Bruziewicz-Mikłaszewska B., Kordas M.: Oral sepsis – zagrożenia i profilaktyka. Onkol. Pol. 2008, 11, 4–8.
 4. Nowak E., Wójcik S., Morawiec T.: Utrudnione wyrzynanie się trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Magazyn Stomatol. 2002, 12, 6, 10–15.
 5. Pawela T.: Zespół utrudnionego wyrzynania zęba mądrości. Czas. Stomatol. 1991, 44, 70–73.
 6. Prokop-Franaszek M., Gackowska M., Głoda T.: Ropnie tkanek przyzębia i ropnie zębopochodne – diagnostyka, różnicowanie i leczenie. Implantoprotetyka 2007, 3, 15–21.
 7. Steczko A., Trąbka-Zawicki P.: Zakażenia ropne tkanek głębokich szyi. Terapia Laryng. 2002, 9, 58–63.
 8. Stypułkowska J.: Zębopochodne przetoki skórne twarzy i szyi. Magazyn Stomatol. 2003, 13, 1153–1156.
 9. Gryczyński M., Murlewska A., Plewińska H.: Ropowica dna jamy ustnej o bardzo ciężkim przebiegu. Otolaryng. Pol. 1991, 45.
 10. Lewandowski L., Grodzki J.: Zębopochodne ropowice szyi – opis dwóch przypadków. Dental Forum 2005, 32, 91–93.
 11. Gajewski S.: Ostre zapalenia jako przyczyna szczękościsku – diagnostyka i leczenia. Poz. Stomatol. 1980, 11, 189–196.
 12. Lewandowski B., Mucha M.: Zastosowanie Dalacinu C (klindamycyny) w leczeniu zębopochodnych okołoszczękowych stanów zapalnych. Magazyn Stomatol. 1994, 4, 10, 19–21.