Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 1, January-March, p. 34–40

Publication type: original article

Language: Polish

Aktywności peroksydazy glutationowej w surowicy krwi pacjentów ze złamaniami części twarzowej czaszki oraz operowanych z powodu progenii

Glutathione Peroxidase Activity in Serum of Patients with Maxillofacial Fractures and Operated Because of Mandibular Prognathism

Katarzyna Błochowiak1,, Henryk Witmanowski2,, Jerzy Sokalski1,

1 Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Katedra i Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Złamania kości mogą przyczyniać się do powstawania reaktywnych form tlenu (RFT). Również zabieg operacyjny może być źródłem RFT. Jednym z enzymów odpowiedzialnych za obronę organizmu przed ich działaniem jest peroksydaza glutationowa.
Cel pracy. Ocena wpływu złamań części twarzowej czaszki na aktywność peroksydazy glutationowej w surowicy krwi. Badano również wpływ obecności stalowych szyn nazębnych w jamie ustnej i zabiegu chirurgicznego u pacjentów ze złamaniami i leczonych z powodu progenii na aktywność peroksydazy glutationowej w surowicy krwi.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 26 pacjentów (5 kobiet i 21 mężczyzn) w wieku 17–52 lat, u których podczas leczenia zastosowano szyny nazębne przez 6 tygodni. Sześciu pacjentów w grupie badanej leczono z powodu progenii, 20 z powodu złamań części twarzowej czaszki. Wszyscy pacjenci z progenią zostali poddani zabiegowi chirurgicznemu. Wśród pacjentów ze złamaniami 6 było dodatkowo poddanych zabiegowi chirurgicznemu. Od wszystkich pacjentów 4-krotnie pobrano krew w celu oznaczenia aktywności peroksydazy glutationowej. Pierwszego pobrania dokonano przed założeniem szyn, drugiego w 1. tygodniu od zaopatrzenia chirurgicznego, trzeciego w 3–5. tygodniu leczenia, a czwartego po zdjęciu szyn. Grupę kontrolną stanowiło 6 pacjentów (3 kobiety i 3 mężczyzn) z progenią w wieku 17–31 lat, od których pobrano materiał do badania przed założeniem szyn i przed zabiegiem chirurgicznym.
Wyniki. W grupie pacjentów ze złamaniami zaobserwowano różnicę w aktywności peroksydazy glutationowej podczas leczenia w porównaniu z okresem sprzed zaszynowania. Zabieg chirurgiczny powodował znaczny wzrost aktywności peroksydazy glutationowej. Aktywność peroksydazy glutationowej w grupie pacjentów bez zabiegu obniżyła się w czasie leczenia w stosunku do okresu sprzed założenia szyn.
Wnioski. Uraz (złamanie części twarzowej czaszki) powoduje zmianę aktywności peroksydazy glutationowej w surowicy krwi. Stosowane w leczeniu złamań szyny nazębne oraz zabieg chirurgiczny są czynnikami mobilizującymi enzymatyczne mechanizmy obrony przed RFT. Zmiany aktywności peroksydazy glutationowej, obserwowane w surowicy krwi podczas leczenia mają charakter przejściowy i wracają do wartości wyjściowych po zakończeniu leczenia.

Abstract

Background. Bone fractures can be the processes that generate the creation of the reactive oxygen species. One of the enzyme which is responsible for defense against ROS is glutathione peroxidase.
Objectives. Estimation of the influence of the maxillofacial fractures on the activity of glutathione peroxidase in blood serum. Additionally, the influence of the bony fractures and prognathism treatment by applied dental splints or surgical procedures on the activity of glutathione peroxidase in serum was estimated.
Material and Methods. The investigated group comprised 26 patients in the age of 17 to 52 years old treated with dental splints for 6 weeks. Six patients were treated for mandibular prognathism, 20 for complications of facial fractures. All mandibular prognathism patients were subject to surgical procedures; 6 patients with fractures were additionally subject to surgical procedure. Blood samples were taken from all patients four times to assess the activity of glutathione peroxidase. First samples were taken before the splints were applied, second within a week of splint application, third after 3–5 weeks of splint application and fourth after the splints were removed. Control group comprised 6 patients (3 women and 3 men) aged 17 to 31 years with mandibular prognathism with blood samples were taken before dental splints application and before surgical procedures.
Results. In the group with fractures the differences in the glutathione peroxidase activity during treatment in comparison with time before treatment was observed. Surgical procedure causes increased glutathione peroxidase activity. In the group of patients without surgical procedure glutathione peroxidase activity during treatment decreases in comparison with time before dental splints application.
Conclusion. Trauma (maxillofacial fracture) causes the change of the glutathione peroxidase activity in the blood serum. Both the surgical procedure and use of dental splints fostered the mobilization of defense mechanisms against ROS. The observed changes in the activity of the glutathione peroxidase in blood serum are transitional and related to the treatment process.

Słowa kluczowe

aktywność peroksydazy glutationowej, reaktywne formy tlenu, złamania kości

Key words

glutathione peroxidase activity, reactive oxygen species bone, fractures

References (12)

 1. Bartosz G.: Druga twarz tlenu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, 144–160.
 2. Ziobro A., Bartosz G.: A comparison of the total antioxidant capacity of some human body fluids. Cell Mol. Biol. Let. 2003, 8, 415–419.
 3. Halleen J. M., Räisänen S., Salo J. J., Reddy S. V., Roodman G. D., Hentunen T. A., Lehenkati P. P., Kaija H., Vikho P., Väänänen H. K.: Intracellular fragmentation of bone resorption products by reactive oxygen species generated by osteoclastic tartrate-resistant acid phosphatase. J. Biol. Chem. 1999, 274, 33, 22907–22910.
 4. Isomura H., Fuije K., Shibata K., Inoue N., Iizuka T., Takebe G., Takahashi K., Nishihira J., Izumi H., Sakamoto W.: Bone metabolism and oxidative stress in postmenopausal rats with iron overload. Toxicology 2004, 197, 93–100.
 5. Jakob F., Becker K., Paar E., Ebert-Duemig R., Schütze N.: Expression and regulation of thioredoxin reductases and other selenoproteins in bone. Free Radic. Biol. Med. 2001, 32, 1434–1440.
 6. Melhus H., MichaËlsson K., Holmberg L., Wolk A., Ljunghall S.: Smoking, antioxidant vitamins and the risk of hip fracture. J. Bone Miner. Res. 1999, 14, 129–135
 7. Turk C. Y., Halici M., Guney A., Akgun H., Sahin V., Muhtaroglu S.: Promotion of fracture healing by vitamin E in rats. J. Int. Med. Res. 2004, 32, 507–512.
 8. Yeler H., Tahtabas F., Candan F.: Investigation of oxidative stress during fracture healing in the rats. Cell Biochem. Funct. 2005, 23, 137–139.
 9. Basu S., MichaËlsson K., Olofsson H., Johansson S., Melhus H.: Association between oxidative stress and bone mineral density. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2001, 281, 275–279.
 10. Dreher I., Schütze N., Baur A., Hesse K., Schneider D., Köhrle J., Jakob F.: Selenoproteins are expressed in fetal human osteoblas-like cells. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1998, 245, 101–107.
 11. Sontake A. N., Tare R. S.: A duality in the roles of reactive oxygen species with respect to bone metabolism. Clinica Chimica Acta 2002, 318, 145–148.
 12. Strzałkowski A., Rokicki W., Kłapcińska B., Skalski J., Antoszewski Z.: Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy, selenozależnej peroksydazy glutationowej oraz stężenie produktów reakcji wolnorodnikowych u niemowląt z wadami wrodzonymi serca przed i po chirurgicznej korekcji. Twój Mag. Med. 2000, 5, 24–27.