Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 1, January-March, p. 17–22

Publication type: original article

Language: English

Acetal Resin as an External Allergenic Factor in Oral Cavity Environment – Laboratory and Clinical Study

Żywica acetalowa jako zewnętrzny czynnik alergizujący w środowisku jamy ustnej – badania kliniczne i laboratoryjne

Ewa Sobolewska1,, Bogumiła Frączak1,, Mariusz Lipski2,, Krystyna Grabikowska-Prowans1,, Anita Kosierkiewicz3,

1 Department of Dental Prosthetics Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

2 Department of Preclinical Conservative Dentistry and Preclinical Endodontics Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

3 Department of Pathology at the Medicine Faculty Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

Abstract

Background. Acetal resin, a product of formaldehyde polymerization, is a thermoplastic polymer with a crystalline structure without a residual monomer. According to the manufacturer, acetal resin is neither toxic nor allergic.
Objectives. The aim of this paper was to determine how acetal resin affects rat tissues.
Material and Methods. This study was carried out on 23 Wistar rats. Anaesthetized rats were implanted with acetal resin plates, on the mucous membrane of the inner cheek. After 6 weeks, the rats underwent euthanasia. Histological preparations were made from the area where acetal resin plate were implanted and compared with control samples. This paper also presents the case of clinical allergy to acetal resin present in a partial upper denture. The allergy was observed in a 77 year old patient, allergic to a monomer present in the acrylic material. 15 minutes after application, swelling, reddening and itching occurred in the place of contact. The patient had a shallow breath and her pulse increased from 85 to 124 heart beats per minute.
Results. A small number of eosinophils was observed in the histological preparations.
Conclusion. The presence of eosinophils may indicate the allergic properties of acetal resin. The presented case shows a possibility of an acute and early allergic reaction to acetal resin.

Streszczenie

Wprowadzenie. Żywica acetalowa jest termoplastycznym polimerem o krystalicznej strukturze pozbawionej monomeru resztkowego, jest produktem polimeryzacji formaldehydu. Według producenta żywica acetalowa nie jest toksyczna i nie wywołuje reakcji alergicznych.
Cel pracy. Określenie wpływu żywicy acetalowej na tkanki szczurów.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 23 szczurach szczepu Wistar. Szczurom w znieczuleniu ogólnym wprowadzono pod błonę śluzową policzka uprzednio wykonane z żywicy acetalowej płytki. Po 6 tygodniach zwierzęta usypiano i z okolicy badanej wykonywano preparaty histologiczne, które porównywano z grupą kontrolną. W pracy opisano także przypadek kliniczny alergii na żywicę acetalową, z której była wykonana proteza częściowa. U pacjentki w wieku 77 lat, uczulonej na monomer obecny w materiale akrylowym, wykonano częściową protezę górną acetalową. Po 15 min użytkowania protezy w miejscach kontaktu protezy z błoną śluzową jamy ustnej pojawił się obrzęk, zaczerwienienie oraz pieczenie, pojawił się płytki oddech, a tętno zwiększyło się z 85 do 124 uderzeń na minutę.
Wyniki. W ocenianych preparatach histologicznych grupy badanej stwierdzono nieliczne eozynofile.
Wnioski. Obecność eozynofili może świadczyć o właściwościach alergizujących żywicy acetalowej. Przedstawiony przypadek świadczy o możliwości wystąpienia silnej, wczesnej reakcji alergicznej na żywicę acetalową.

Key words

acetal resin, allergic reaction, histopathological examination

Słowa kluczowe

żywica acetalowa, reakcja alergiczna, badanie histopatologiczne

References (16)

 1. Aleksandruk G., Frączak B., Szymaniak L., Tutak M., Kubrak J.: Adhesion of Candida albicans to solid acrylic surfaces and soft denture-lining. Protet. Stomatol. 2003, 53, 44–49.
 2. Pasenkiewicz W.: Tworzywa sztuczne w protetyce stomatologicznej. Stomatol. Klin. 1987, 9.
 3. Sobolewska E.: A comparative analysis of tissue reaction to acrylic resin materials in studies carried out on Wistar strain. Ann. Acad. Med. Stetin. 1999, 45, 253–264.
 4. Hupfauf L.: Protetyka stomatologiczna. T. 7. Protezy całkowite. Urban & Partner, Wrocław 1994, 333–344.
 5. Spiechowicz E.: Aktualne problemy stomatopatii protetycznych. Protet. Stomatol. 1993, 44, 67–72.
 6. Lewandowska-Szumieł M.: Reakcja tkanek na implantację różnych materiałów węglowych po krótkiej obserwacji. Inż. Mater. 1993, 5, 130–131.
 7. Pihut M., Wiśniewska G., Wiśniewski W.: Zagadnienia biokompatybilności i osteointegracji we współczesnej protetyce. Protet. Stomatol. 1996, 46, 28–32.
 8. Spiechowicz E.: Hypersensitivity to chromium and nickel in dental prosthetics. Protet. Stomatol. 1981, 31, 127–132.
 9. Blanco-Fuente H., Angulano-Igea S., Otero-Espinar F.J., Blanco-Mendez J.: Kinetics of anhydride formation in xerogels of acrylic acid. Biomaterials 1996, 17, 1667–1675.
 10. Edgerton M., Levine M.J.: Biocompatibility is the future in prosthodontic research. J. Prost. Dent. 1993, 69, 406–415.
 11. Hensten-Pettersen A., Jacobsen N.: Perceived side effects of biomaterials in prosthetic dentistry. J. Prosthet. Dent. 1991, 65, 138–144.
 12. Weaver R.E., Goebel W.M.: Reaction to acrylic resin dental prostheses. J. Prosthet. Dent. 1980, 43, 138–142.
 13. Zak Z.: Biomechanism of development of prosthetic stomatopathies. Protet. Stomatol. 1983, 33, 269–273.
 14. Bereznowski Z., Kozłowska M.: Leaching of methyl methacrylate from acrylic denture and its cytotoxicity. Protet. Stomatol. 1996, 46, 69–76.
 15. Bereznowski Z.: Degradation of methyl methacrylate in animal and human tissues. Protet. Stomatol. 1992, 42, 197–205.
 16. Jarzynka W.: Metabolizm gruczołów przyusznych szczurów białych narażonych na przewlekłe działanie alkoholu etylowego. Praca hab., PAM Szczecin 1974.