Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 4, October-December, p. 454–458

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena kliniczna pasty do zębów Parodontax Classic®

Clinical Estimation of Parodontax Classic Toothpaste®

Urszula Kaczmarek1,, Katarzyna Skośkiewicz−Malinowska1,, Anna Malepszy1,, Zofia Sozańska1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Pasta Parodontax Classic® zawiera w składzie zarówno sole mineralne, jak i naturalne wyciągi z ziół. Według producenta pasta wspomaga leczenie zapaleń dziąseł i zapobiega chorobom przyzębia.
Cel pracy. Ocena wpływu pasty Parodontax Classic na stan przyzębia i skuteczność usuwania płytki nazębnej oraz subiektywna ocena pasty przez pacjentów.
Materiał i metody. Badaniem objęto 30 ochotników. Przeprowadzono badanie 1 – wstępne oraz po tygodniu badanie kontrolne – 2. W badaniu wstępnym przeprowadzono ankietę oceniającą nawyki higieniczne. W badaniu klinicznym oceniono intensywność próchnicy (PUW/Z), stan przyzębia wg wskaźnika dziąsłowego GI i zmodyfikowanego wskaźnika krwawienia z kieszonki dziąsłowej mSBI. Higienę jamy ustnej oceniano z użyciem wskaźnika płytki, Navy Plaque Index – RMNPI, po uprzednim jej wybarwieniu za pomocą preparatu Mira−2−Ton. Następnie polecano szczotkowanie zębów przez 1 minutę pasmem pasty Parodontax Classic o długości 1 cm, ponownie wybarwiano płytkę i oceniano efekt jej usunięcia. Po tygodniu powtórzono badanie wg schematu badania wstępnego wraz z oceną stanu przyzębia i subiektywną oceną pasty
Wyniki. Wbadaniu wstępnym szczotkowanie zębów pastą Parodontax eliminowało 73,7% całej istniejącej płytki. Wbadaniu 2 wykazano zmniejszenie występowania płytki na całej powierzchni zęba o 71,4%. Ocena płytki, przed nadzorowanym szczotkowaniem, po tygodniu stosowania pasty Parodontax ujawniła jej zmniejszenie dla całej powierzchni zęba – 26,3%. Porównanie skuteczności usuwania płytki po nadzorowanym szczotkowaniu w badaniu 1 z badaniem 2 ujawniło zmniejszenie płytki na całej powierzchni zęba 20,0%. Średnia wartość mSBI w badaniu 1 wyniosła 0,038, a wskaźnika dziąsłowego GI 0,024. W badaniu 2 wartości wskaźników były zerowe. Większość badanych akceptowała zapach i kolor pasty.
Wnioski. Na podstawie krótkoterminowej oceny klinicznej pasty Parodontax Classic stwierdza sie jej wysoką skuteczność w usuwaniu płytki nazębnej i eliminacji zapalenia dziąseł.

Abstract

Background. Parodontax Classic® toothpaste contains both mineral salts and natural herbal extracts. According to manufacturer this toothpaste supports gingivitis treatment and prevents periodontal diseases.
Objectives. The aim of the study is evaluation of influence of the Parodontax Classic on parodontium, effectiveness of plaque removal and subjective assessment of toothpaste by patients.
Material and Methods. There were 30 volunteers included in the study. Two parts of the study were conducted: 1 – preliminary evaluation and 2 – control evaluation after one week. In the preliminary study the questionnaire that evaluates hygienic habits were performed together with clinical examination with assessment of prevalence of caries (DMF), gingival index (GI) and modified Sulcus Bleeding Index mSBI. To determine oral cavity hygiene Navy Plaque Index – RMNPI was used, after Mira−2−Ton coloration. After that 1 minute tooth brushing was ordered with 1 cm of Parodontax Classic. Then, coloration with assessment of plaque removal were performed. After a week, control evaluation was performed with the same scheme and evaluation of parodontium and subjective evaluation of toothpaste.
Results. In the preliminary examination tooth, brushing eliminated 73.7% of existing plaque. In control evaluation, after a week, plaque elimination was at the level of 71.4%. Evaluation of plaque, before supervised tooth brushing, after a week of Parodontax use, revealed plaque reduction of 26.3% of the whole area of teeth. Comparison of efficacy of plaque removal, after supervised tooth brushing in preliminary and control evaluation, revealed plaque reduction of 20.0% of the whole area of teeth. The mean value of m−SBI in the preliminary evaluation, was 0.038, and GI was 0.024. In secondary evaluation values of indexes were zero. Majority of patients accepted aroma and color of tooth paste.
Conclusion. On the basis of short term clinical evaluation of this toothpaste the opinion of its high efficacy of plaque removal and elimination of gingivitis is justified.

Słowa kluczowe

płytka nazębna, RMNPI, pasta do zębów

Key words

dental plaque, RMNPI, toothpaste

References (11)

 1. RUSTOGI K.N., CURTIS J.P., VOLPE A.R., KEMP J.H., MC COOL J.J.: Refinement of the modified Navy Plaque Index to increase plaque scoring efficiency in gumline and interproximal tooth areas. J. Clin. Dent. 1992, 3, Suppl. C, 9–12.
 2. KACZMAREK U., SOZAŃSKA Z., TURNO−KORNAFEL M.: Ocena pasty do zębów Aquafresh Fluor+Soda. Czas. Stomatol. 1997, 50, 605–610.
 3. KACZMAREK U., SOZAŃSKA Z., SAJEWICZ W.: Ocena kliniczna pasty do zębów Colgate Total. Przegl. Stomatol. Wieku Rozw. 1995, 2, 14–19.
 4. KACZMAREK U., SOZAŃSKA Z., KASIAK M., SAJEWICZ W., LUCIŃSKI R.: Ocena kliniczna past Aquafresh Mild „M” Minty i Aquafresh „N” Minty. Wroc. Stomatol. 1997, 141–148.
 5. SAXER U, JASCHOUZ V, LEY F.: The effect of Parodontax dentifrice on gingival bleeding. J. Clin. Dent. 1994, 5, 63–64.
 6. YANKELL S.L., EMLING R.C., PEREZ B.: Six−month evaluation of Parodontax dentifrice compared to a placebo dentifrice. J. Clin. Dent. 1993, 4, 26–30.
 7. PANNUTI C.M., MATTOS J.P., RANOYA P.N., JESUS A.M., LOTUFO R.F., ROMITO G.A.: Clinical effect of a herbal dentifrice on the control of plaque and gingivitis: a double−blind study. Pesqui Odontol. Bras. 2003, 17, 314–318.
 8. MULLALLY B.H., JAMES J.A., COULTER W.A., LINDEN G.J.: The efficacy of a herbal−based toothpaste on the control of plaque and gingivitis. J. Clin. Periodontol. 1995, 22, 686–689.
 9. SAXER U.P., MENGHINI G., BOHNERT K.J., LEY F.: The effect of two toothpastes on plaque and gingival inflammation. J. Clin. Dent. 1995, 6, 154–156.
 10. ARWEILER N.B., AUSCHILL T.M., REICH E., NETUSCHIL L.: Substantivity of toothpaste slurries and their effect on reestablishment of the dental biofilm. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 615–621.
 11. OZAKI F., PANNUTI C.M., IMBRONITO A.V., PESSOTTI W., SARAIVA L., FREITAS N.M., FERRARI G., CABRAL V.N.: Efficacy of a herbal toothpaste on patients with established gingivitis – a randomized controlled trial. Braz. Oral Res. 2006, 20, 172–177.