Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 4, October-December, p. 442–449

Publication type: original article

Language: Polish

Częstość występowania powikłań stwierdzanych przez stomatologów praktyków w leczeniu kanałowym

Prevalence of Complications in Root Canal Treatment Reported by Dental Practitioners

Urszula Kaczmarek1,, Iwona Grzesiak−Gasek1,, Danuta Wójtowicz2,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Stomatologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Szczecinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Najczęstszym powikłaniem występującym w trakcie lub bezpośrednio po leczeniu kanałowym jest ból. Chociaż na ogół nie trwa długo, niepokoi zarówno stomatologa, jak i pacjenta, zwłaszcza gdy przed podjęciem leczenia ząb nie dawał objawów.
Cel pracy. Uzyskanie informacji o częstości występowania powikłań w leczeniu kanałowym zębów przeprowadzanym przez stomatologów praktyków oraz próba zidentyfikowania czynników przyczynowych.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 70 stomatologów. Kwestionariusz dotyczył danych biograficznych i socjalnych stomatologów (wiek, płeć, lata pracy zawodowej, posiadana specjalizacja, sektor pracy, typ praktyki) oraz częstości występowania powikłań w leczeniu kanałowym w odniesieniu do stanu miazgi przed leczeniem i liczby kanałów korzeniowych w zębie.
Wyniki. Częstość występowania powikłań podczas leczenia kanałowego była dosyć duża: ból na opukiwanie/nagryzanie – 63/70 (90%), zaczerwienienie i bolesność palpacyjna w projekcji wierzchołka – 26/70 (37,1%), ból samoistny – 41/70 (58,6%), obrzęk tkanek miękkich – 22/70 (31,4%), ropień – 22/70 (31,4%) i wykazywała pewien związek ze stanem miazgi przed leczeniem i liczbą kanałów w zębie. W ostrych zapaleniach miazgi i tkanek okołowierzchołkowych postępowaniem preferowanym przez wszystkich respondentów była pulpektomia połączona z dokanałowym opatrunkiem, łączona niekiedy ze środkiem przeciwbólowym i antybiotykiem. W leczeniu dużych zmian okołowierzchołkowych metodą z wyboru dla większości stomatologów (94,3%) było leczenie kanałowe wspomagane resekcją (37,2%), a dla pozostałych ekstrakcja zęba. Wniosek. Dane wskazują na dosyć dużą częstość występowania pozabiegowych komplikacji związaną, prawdopodobnie, zarówno z czynnikami przedzabiegowymi, jak i śródzabiegowymi (jatrogennymi).

Abstract

Background. The most frequent complication appearing during or directly after root canal treatment is pain. Though it does not last long on the whole, it bothers both the dentist and the patient, especially when the tooth was asymptomatic before the undertaken treatment.
Objectives. Obtaining data on frequency complications in root canal treatment caried out by dental practitioners and an attempt to identifying causal factors.
Material and Methods. Aquestionnaire study involved 70 dental practitioners. The questionnaire comprised items regarding biographic and social data of the dentists (age, gender, years of vocational work, specialization, sector of work and type of practice) and frequency flare−ups at root canal treatment in relation to dental pulp condition before treatment, as well as a number of root canals in the tooth.
Results. The flare−ups frequency during root canal treatment was comparatively high: pain on percussion/biting – 63/70 (90%), reddening and tactile pain in the projection of the dental apex – 26/70 (37.1%), spontaneous pain – 41/70 (58.6%), oedema of soft tissues – 22/70 (31.4%), abscess – 22/70 (31.4%), and pointed out a certain relationship with the condition of dental pulp before treatment and the number of root canals in the tooth. In the case of acute pulpitis and acute inflammation of periapical tissues the preferred management by all respondents was pulpectomy connected with intracanal medication, sometimes combined with analgetics and antibiotics. In the management of large periapical lesion the method of choice for a vast majority of the dentists (94.3%) was the root canal treatment combined with apical surgery (37.2%), and for the rest the tooth extraction. Conclusion. The obtained data show on comparatively high frequency of postoperative complications connected probably with both pre−operative and post−operative factors.

Słowa kluczowe

leczenie kanałowe, powikłania, praktyka stomatologiczna

Key words

root canal treatment, flare−ups, dental practice

References (23)

 1. Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European Society of Endodontology. Int. Endod. J. 2006, 39, 921–930.
 2. INGLE J.I., BAKLAND L.K., BAUMGARTNER J.C.: Ingle’s endodontics 6. BC Decker Inc 2008, 704.
 3. JARIWALA S.P., GOEL B.R.: Pain in endodontics: causes, prevention, and management. Endodontology 2001, 13, 63–66.
 4. SELTZER S., NAIDORF I.J.: Flare−ups in endodontics. Part I. Etiological factors. J. Endod. 1985, 11, 472–478.
 5. INGLE J.I., BAKLAND L.K.: Endodontics. 5th ed. BC Decker Inc Hamilton, London 2002, 274–275.
 6. GLENNON J.P., NG Y−L., SETCHELL D.J., GULABIVALA K.: Prevalence of and factors affecting postpreparation pain in patients undergoing two−visit root canal treatment. Int. Endod. J. 2004, 37, 29–37.
 7. NG Y.L., GLENNON J.P., SETCHELL D.J., GULABIVALA K.: Prevalence of and factors affecting post−obturation pain in patients undergoing root canal treatment. Int. Endod. J. 2004, 37, 381–391.
 8. CLEM W.: Post treatment endodontic pain. J. Am. Dent. Assoc. 1970, 81, 1166–1170.
 9. OGINNI A.O., UDOYE C.I.: Endodontic flare−ups: comparison of incidence between single and multiple visit procedures in patients attending a Nigerian reaching hospital. BMC Oral Health 2004, 26, 4–9.
 10. SOLTANOFF W.A.: A comparison study of single visit and multiple visit endodontic procedures. J. Endod. 1978, 4, 278–281.
 11. ALBASHAIREH Z.S., ALNEGRISH A.S.: Postobturation pain after singleand multiple visit endodontic therapy. A prospective study. J. Dent.1998, 26, 227–232.
 12. O’KEEFE E.M.: Pain in endodontic therapy; a preliminary study. J. Endod. 1976, 2, 315–319.
 13. INCE B., ERCAN E., DALLI M., DULGERGIL C.T., ZORBA Y.O., COLAK H.: Incidence of postoperative pain after singleand multi−visit endodontic treatment in teeth with vital and non−vital pulp. Eur. J. Dent. 2009, 3, 273–279.
 14. TORABINEJAD M., KETTERING J.D., MCGRAW J.C., CUMMINGS R.R., DWYER T.G., TOBIAS T.S.: Factors associated with endodontic inter−appointment emergencies of teeth with necrotic pulps. J. Endod. 1988, 14, 261–266.
 15. TORABINEJAD M., CYMERMAN J.J., FRANKSON N., LEMON R.R.:, MAGGIO J.D., SCHILDER H.: Effectiveness of various medications on postoperative pain following complete instrumentation. J. Endod. 1994, 20, 345–354.
 16. MATTSCHECK D.J., LAW A.S., NOBLETTW.C.: Retreatment versus initial root canal treatment factors affecting posttreatment pain. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2001, 92, 21–324.
 17. SIQUEIRA J.E., ROCAS I.N., FAVIERI A., MACHADO A.G., GAHYVA S.M., OLIVEIRA J.C., ABAD E.C.: Incidence of post−operative pain after intracanal procedures based on an antimicrobial strategy. J. Endod. 2002, 28, 6, 457–460.
 18. SIM C.: Inter−appointment emergencies in a Singapore private practice setting: a retrospective study of incidence and case−related factors. Singapore Dent. J. 1997, 22, 22–27.
 19. FIGINI L., LODI G., GORNI F., GAGLIANI M.: Single versus multiple visits for endodontic treatment of permanent teeth: a Cochrane systematic review. J. Endod. 2008, 34, 1041–1047.
 20. NAITO T.: Single or multiple visits for endodontic treatment? Egid. Based Dent. 2008, 9, 24.
 21. KACZMAREK U., GRZESIAK−GASEK I., GRZEBIELUCH W.: Metody i materiały stosowane w leczeniu endodontycznym przez stomatologów – doniesienie wstępne. Czas. Stomatol. 2009, 62, 97–107.
 22. SLAUS G., BOTTENBERG P.: A survey of endodontic practice amongst Flemish dentists. Int. Endod. J. 2002, 35, 759–767.
 23. TRONSTADT L.: Endodoncja kliniczna. Wydanie polskie pod red. Z. Jańczuka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, 247–254.