Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 4, October-December, p. 437–441

Publication type: original article

Language: Polish

Próchnica zębów mlecznych u dzieci w wybranym przedszkolu w Sosnowcu

Deciduous Teeth Caries in Children from Selected Preschool in Sosnowiec

Danuta Ilczuk1,, Monika Herba2,, Agata Filipowska−Grońska3,, Mariaweryńska−kalemb Mariaweryńska−Kalemba3,, Andrzej Wiczkowski1,

1 Katedra i Zakład Ogólnej Biologii Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu

2 Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu

3 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu

Streszczenie

Wprowadzenie. Próchnicę zębów mlecznych zalicza się do jednej z najbardziej powszechnych, przewlekłych chorób dziecięcych.
Cel pracy. Określenie częstości występowania próchnicy i jej intensywności wśród dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie dzieci z przedszkola w Sosnowcu. Ocena potrzeb leczniczych dzieci w tej grupie wiekowej.
Materiał i metody. Badaniem klinicznym objęto grupę 70 dzieci z przedszkola nr 3 w Sosnowcu w wieku 3–6 lat. Określono występowanie próchnicy, liczbę puw oraz wskaźnik leczenia.
Wyniki. Występowanie próchnicy w badanej grupie dzieci wyniosło 77%, a liczba puw – 3,92. Najwięcej ubytków próchnicowych zaobserwowano w drugich zębach trzonowych żuchwy. Ze względu na mały odsetek wyleczonych zębów średni wskaźnik leczenia miał wartość 0,09.
Wnioski. Otrzymane wyniki badań wskazują na znaczne potrzeby lecznicze w grupie dzieci przedszkolnych.

Abstract

Background. Dental caries in deciduous teeth is one of the most common chronic children's disease.
Objectives. The study is to determine the frequency and intensity of caries occuring among pre−school children on the basis of children from Preschool in Sosnowiec. Moreover, its aim is to show children's dental health needs.
Material and Methods. The examination was carried out in a group of 70 children at the age of 3–6 years from Preschool No. 3 in Sosnowiec. During the clinical dental examination, the frequency of caries, an epidemiological index of the caries intensity (dmft), and a dental treatment index (DTI) were estimated.
Results. The frequency of dental caries in the examined children was 77%, whereas the dmft index – 3,92. The carious defects were most common in lower second molars. Because of the low number of treated teeth, the average dental teratment index was 0,09.
Conclusion. The results indicate significantly treatment needs among pre−school children..

Słowa kluczowe

próchnica zębów, liczba puw, wskaźnik leczenia, dzieci przedszkolne

Key words

dental caries, dmf index, treatment index, preschool children

References (18)

 1. SOłTAN E., HERMAN K., JANKOWSKA K., KOWALCZYK−ZAJąC M.: Ocena stanu uzębienia u 4–5−letnich dzieci wrocławskich. Dent. Med. Probl. 2004, 41, 423–426.
 2. BAGIŃSKA J.: Próchnica wczesna – problem nie tylko stomatologiczny. Nowa Stomatol. 2004, 9, 3, 128–132.
 3. SOBIECH I., SOBIECH P., REMISZEWSKI A., POPPE K.: Czynniki etiologiczne próchnicy w uzębieniu mlecznym dzieci w wieku 3 i 4 lat. Badanie kliniczne i ankietowe. Nowa Stomatol. 2004, 2, 56–61.
 4. OLCZAK−KOWALCZYK D.: Ocena stanu higieny jamy ustnej i uzębienia u dzieci warszawskich w wieku od 3 do 7 roku życia. Nowa Stomatol. 2001, 4, 13–21.
 5. SZCZEPAŃSKA J., SZYDłOWSKA B., LUBOWIEDZKA B., PAWŁOWSKA E.: Analiza czynników ryzyka występowania choroby próchnicowej u 3−letnich dzieci. Czas. Stomatol. 2007, 60, 162–170.
 6. BAGIŃSKA J., STOKOWSKAW.: Lokalizacja próchnicy w poszczególnych zębach mlecznych u dzieci w wieku 36–48 miesięcy z regionu Podlasia. Nowa Stomatol. 2004, 4, 147–152.
 7. SZAFRAŃSKA B., WASZKIEL D.: Frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci w wieku od 3 do 7 lat mieszkających w Białymstoku. Czas. Stomatol. 2008, 61, 480–487.
 8. KRUSZYŃSKA−ROSADA M., BORYSEWICZ−LEWICKA M.: Kliniczna ocena zaawansowania próchnicy zębów mlecznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Czas. Stomatol. 2000, 53, 345–351.
 9. PROC P., FILIPIŃSKA−SKĄPSKA R.: Ocena stanu uzębienia oraz stomatologicznych potrzeb leczniczych dzieci łódzkich do lat 5. Nowa Stomatol. 2003, 4, 185–189.
 10. PROC P., FILIPIŃSKA−SKĄPSKA R., WOCHNA−SOBAŃSKA M.: Próchnica uzębienia dzieci łódzkich do 5 lat. I. Frekwencja i intensywność występowania choroby. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 249–253.
 11. SIONKOWSKA J., WYSOKIŃSKA−MISZCZUK J.: Ocena stanu uzębienia u 4− i 5−letnich dzieci z małych miast województwa lubelskiego. Por. Stomatol. 2007, 7, 9, 24–29.
 12. GMYREK−MARCINIAK A., KACZMAREK U., FITA K., WILK−SIECZAK B.: Stan uzębienia i potrzeby lecznicze u dzieci 6−letnich z wybranych losowo przedszkoli we Wrocławiu. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 463–469.
 13. RYBARCZYK−TOWNSEND E., LUBOWIEDZKA B., WOCHNA−SOBAŃSKA M.: Stan uzębienia dzieci 6−letnich w województwie łódzkim w roku 2005. Przegl. Epidemiol. 2007, 61, 593–599.
 14. SZATKO F., RABĘDA A., BROMBLIK A.: Ocena skuteczności systemu opieki stomatologicznej na podstawie analizy porównawczej stanu uzębienia i potrzeb leczniczych dzieci w wieku przedszkolnym. Czas. Stomatol. 2008, 61, 61–68.
 15. DYBIżBAŃSKA E., ZAWADZIŃSKI M., PIERZYNOWSKA E., GANOWICZ M., ADAMOWICZKLEPALSKA B., WIERZBICKA M.: Występowanie próchnicy u 3− i 6−letnich dzieci w Polsce. Czas. Stomatol. 2003, 56, 510–515.
 16. MILEWSKA R., STOKOWSKAW., ŁUCZAJ−CEPOWICZ E., MARCZUK−KOLADA G., MIKSZA−ŻYŁKIEWICZ R., KIERKLO A.: Próchnica zębów dzieci 6−letnich na terenie dawnego województwa białostockiego. Czas. Stomatol. 2001, 54, 10–14.
 17. HILT A., DASZKOWSKA M., WOCHNA−SOBAŃSKA M.: Spostrzeżenia dotyczące stanu i potrzeb leczniczych uzębienia dzieci przedszkolnych z Łodzi. Nowa Stomatol. 2008, 13, 1, 3–6.
 18. SZYDłOWSKA−WALENDOWSKA B., LUBOWIEDZKA−GONTAREK B., DASZKOWSKA M., FILIPIŃSKA−SKĄPSKA R., HILT A., WOCHNA−SOBAŃSKA M., BRUZDA−ZWIECH A.: Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej. Czas. Stomatol. 2005, 58, 323–327.