Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 4, October-December, p. 431–436

Publication type: original article

Language: Polish

Reakcja miazgi zębów siecznych i kłów szczęki na przyłożoną siłę ortodontyczną u pacjentów z II klasą Angle’a

Pulpal Reaction to Orthodontic Forces Applied to Upper Incisors and Canines in Patients with Class II Malocclusion

Marta Szumielewicz1,, Teresa Matthews−Brzozowska2,, Krzysztof Dudek3,

1 Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Klinika Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

3 Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej

Streszczenie

Wprowadzenie. Terapia ortodontyczna aparatami stałymi oznacza poddanie zębów działaniu ciągłych sił przez długi okres. Przyłożenie siły ortodontycznej do zęba ma wpływ na stan jego miazgi. Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem kondycji miazgi jest czynność jej systemu krwionośnego. Wiarygodnej oceny mikrokrążenia w warunkach klinicznych można dokonać metodą laserowo−dopplerowskiego pomiaru przepływu krwi w naczyniach krwionośnych.
Cel pracy. Pomiar wielkości perfuzji w naczyniach krwionośnych miazgi zębów siecznych i kłów szczęki u pacjentów z II klasą Angle’a leczonych aparatami stałymi cienkołukowymi.
Materiał i metody. Materiał stanowiło 48 zębów przednich szczęki młodych dorosłych pacjentów. Do oceny perfuzji zastosowano laserowo−dopplerowski przepływomierz MBF3D i sondę P13.
Wyniki. W badanych zębach szczęki zaobserwowano istotny statystycznie spadek wielkości perfuzji krwi w naczyniach krwionośnych miazgi wraz z upływem czasu leczenia. Istotną statystycznie korelację między rodzajem obciążenia a wielkością przepływu krwi w miazdze stwierdzono w zębach siecznych bocznych u pacjentów z klasą II/2 oraz dla kłów u pacjentów z klasą II/1.
Wnioski. Podczas leczenia ortodontycznego pojawiają się zmiany czynnościowe w układzie krążenia krwi w miazdze przemieszczanych zębów.

Abstract

Background. Orthodontic therapy with fixed appliances means teeth exposure to continuous forces for a long period of time. Applying the orthodontic force to tooth influences its pulp condition. The most representative indicator of pulpal vitality is estimation of pulpal vascular system function. The reliable evaluation of microcirculation in vitro can be done using laser doppler flowmetry of blood flow.
Objectives. The goal was to measure the perfusion in pulpal blood vessels of upper incisors and canines in patient with Class II malocclusion treated with edgwise appliances.
Material and Methods. Research material consisted of 48 upper anterior teeth of young adults. Perfusion was estimated using laser Doppler flowmeter MBF3D and model P13 probe.
Results. Statisticaly sigificant blood−flow decrease during orthodontic treatment was found in examined teeth. Significant correlation between type of loading and blood flow value was found for lateral incisors in Class II/2 patients and for canines in Class II/1.
Conclusion. During orthodontic treatment functional changes occur in vascular system of pulp in moved teeth.

Słowa kluczowe

miazga zęba, aparaty stałe, wady II klasy Angle’a

Key words

dental pulp, fixed appliances, Class II malocclusion

References (15)

 1. MOSTAFA Y.A., ISKANDER K.G., EL−MANGOURY N.H.: Iatrogenic pulpal reactions to orthodontic forces. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1991, 99, 30–34.
 2. DERRINGER K.A., LINDEN R.W.A.: Vascular endothelial growth factor, fibroblast growth factor 2, platelet derived growth factor and transforming growth factor beta released in human dental pulp following orthodontic force. Arch. Oral Biol. 2004, 49, 631–641.
 3. UNSTERSEHER R.E., NIEBERG L.G., WEIMER A.D., DYER J.K.: The response of human pulpal tissue after orthodontic force application. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1987, 92, 220–224.
 4. BURNSIDE R.R., SORENSON F.M., BUCK D.L.: Electric vitality testing in orthodontic patients. Angle Orthod. 1974, 44, 213–217.
 5. HALL C.J., FREER T.J.: The effects of early orthodontic force application on pulp test responses. Aust. Orthod. J. 1998, 43, 359–361.
 6. EVANS D., REID J., STRANG R., STIRRUPS D.: A comparison of laser Doppler flowmetry with other methods of assessing the vitality of traumatised anterior teeth. Endod. Dent. Traumatol. 1999, 15, 284–290.
 7. WOŹNIAK K., LIPSKI M., BUCZKOWSKA−RADLIŃSKA J., PIETRZYK M.: Porównanie przydatności badań stosowanych do oceny stanu miazgi. Magazyn Stomatol. 2003, 13, 6, 28–30.
 8. MANIEWSKI R., LIEBERT A.: Metody badania mikrokrążenia. W: Metoda laserowo−dopplerowska w badaniach mikrokrążenia krwi. Red.: Maniewski R., Liebert A., Akademicka Oficyna Wydawnicza ELIT, Warszawa 2003, 18–28.
 9. KAWALA B.: Zmiany w narządzie żucia nieleczonych ortodontycznie mieszkańców Dolnego Śląska w odległych i współczesnych klinicznych badaniach porównawczych. Red.: Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2006, 46–154.
 10. ANGLE H.: Classification of malocclusion. Dent. Cosmos 1899, 41, 248–264.
 11. FIRESTONE A.R., WHEATLEY A.M., THUER U.W.: Measurement of blood perfusion in the dental pulp with laser Doppler flowmetry. Int. J. Microcirc. Clin. Exp. 1997, 17, 298–304.
 12. SANO Y., IKAWA M., SUGAWARA J., HORIUCHI H., MITANI H.: The effect of continuous intrusive force on human pulpal blood flow. Eur. J. Orthod. 2002, 24, 159–166.
 13. BARVICK P.J., RAMSAY D.S.: Effect of brief intrusive force on human pulpal blood flow. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1996, 110, 273–279.
 14. BRODIN P., LINGE L., AARS H.: Instant assessment of pulpal blood flow after orthodontic force application. J. Orofac. Orthop. 1996, 57, 306–309.
 15. IKAWA M., FUJIWARA M., HORIUCHI H., SHIMAUCHI H.: The effect of short−term tooth intrusion on human pulpal blood flow measured by laser Doppler flowmetry. Arch. Oral Biol. 2001, 46, 781–787.