Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 4, October-December, p. 417–423

Publication type: original article

Language: Polish

Wydzielnicza immunoglobulina A śliny u pacjentów ze stomatopatią protetyczną powikłaną zakażeniem grzybiczym

Salivary Immunoglobulin A in Candida−Associated Denture Stomatitis

Barbara Dorocka−Bobkowska1,, Kinga Leśniewska2,, Magdalena Łukaszewska1,

1 Katedra i Klinika Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Katedra Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Wydzielniczą immunoglobulinę A (sIgA) uznaje się za najważniejsze przeciwciało wydzielin surowiczo−śluzowych w organizmie człowieka. SIgA jest polimerem dwóch lub więcej cząsteczek IgA, zawierającym polipeptydowy łańcuch łączący J oraz białkowy fragment łączący SC. Główna rola obronna sIgAw jamie ustnej polega na neutralizacji komórek grzybów, hamowaniu ich aktywności enzymatycznej oraz adhezji do komórek nabłonka. Stomatopatie protetyczne są to zmiany zapalne błony śluzowej jamy ustnej, przyczynowo związane z użytkowaniem protez zębowych, głównie całkowitych. Grzyby drożdżopodobne odgrywają istotną rolę w patogenezie tego schorzenia.
Cel pracy. Ocena stężenia sIgA w ślinie stymulowanej u pacjentów z objawami stomatopatii protetycznych.
Materiał i metody. Zbadano 70 pacjentów, użytkowników akrylowych protez całkowitych z objawami stomatopatii protetycznej powikłanej zakażeniem grzybiczym oraz 20 pacjentów ze zdrową błoną śluzową (grupa kontrolna). Izolację grzybów prowadzono metodą posiewu i hodowli, do identyfikacji wyhodowanych szczepów zastosowano test ID 32C (bioMerieux SA, Francja). Stężenie sIgA oznaczano w ślinie stymulowanej metodą immunoenzymatyczną, stosując test sIgA Elisa (Immundiagnostik, Niemcy).
Wyniki. Izolowano 90 szczepów grzybów rodzaju Candida następujących gatunków: C. albicans (52,2%), C. glabrata (22,2%), C. parapsilosis (17,8%) oraz C. tropicalis (7,8%). Stwierdzono istotną ujemną korelację między poziomem sIgA a wiekiem badanych. U kobiet występowało istotnie mniejsze stężenie sIgA niż u mężczyzn. Istotnie wyższe stężenie sIgA obserwowano w stomatopatii protetycznej, największe wartości obserwując w typie II.
Wnioski. Stężenie sIgA w ślinie stymulowanej zmniejsza się wraz z wiekiem. W stomatopatii protetycznej powikłanej zakażeniem grzybiczym stwierdzono podwyższenie stężenia wydzielniczej immunoglobuliny Aw ślinie stymulowanej, najwyższe wartości obserwowano w typie II schorzenia.

Abstract

Background. Salivary immunoglobulin A (sIgA), the predominant immunoglobulin isotype in saliva, is a polypeptide complex comprising of two IgA monomers, the connecting J chain, and the secretory component. Anti−candidal activities of sIgA include direct neutralization of yeast cells, inhibition of Candida enzymatic activity and attenuation of the attachment of Candida to specific receptors on epithelial cells. Denture−induced stomatitis is an inflammatory process that affects the palatal mucosa covered by a denture. Candida albicans and related species play an important role in the pathogenesis of this condition.
Objectives. The aim of this study was to evaluate the sIgA concentration in whole stimulated saliva in patients with Candida−associated denture stomatitis.
Material and Methods. Seventy patients complete denture wearers, suffering from Candida−associated denture stomatitis were examined. A group of 20 denture wearers with clinically healthy oral mucosa served as a control. The yeasts were isolated using a culture method and identified by a germ−tube formation test and the ID 32C Candida identification kit (bioMerieux SA, Marcy−l’Etoile, France). The sIgA concentration was quantified in whole stimulated saliva using ELISA assay (Immundiagnostic, Germany).
Results. A total of 90 Candida strains were identified: C. albicans (52.2%), C. glabrata (22.2%), C. parapsilosis (17.8%) and C. tropicalis (7.8%). An age−related decrease in the sIgA concentration of whole stimulated saliva was observed. Women had a lower concentration of sIgA than men. A significantly higher concentration of sIgA was found in patients with Candida−associated denture stomatitis. The level of salivary IgA was highest in patients with the type II Candida−associated denture stomatitis .
Conclusion. The concentration of sIgA in stimulated whole saliva decreased with age. A significantly higher concentration of sIgA was found in patients with Candida−associated denture stomatitis with the highest level being observed in type II of the disease.

Słowa kluczowe

immunoglobulina A, stomatopatie protetyczne, Candida

Key words

immunoglobulin A, denture stomatitis, Candida

References (40)

 1. BRANDTZAEG P.: Do salivary antibodies reliably reflect both mucosal and systemic immunity? Ann. N. Y. Acad. Sci. 2007, 1098, 288–311.
 2. KANG W., KUDSK K.A.: Is there evidence that the gut contributes to mucosal immunity in humans? J Parenter. Enternal. Nutr. 2007, 31, 246–258.
 3. COLE M.F.: Detection and quantitation of antifungal SIgA antibodies in body fluids. Methods Mol. Biol. 2009, 499, 9–16.
 4. FAGARASAN S.: Intestinal IgA synthesis: a primitive form of adaptive immunity that regulates microbial communities in the gut. Curr. Top. Microbiol. Immunol. 2006, 308, 137–153.
 5. WOOF J. M., KERR M. A.: The function of immunoglobulin A in immunity. J. Pathol. 2006, 208, 270–282.
 6. SNOECK V., PETERS I. R., COX E.: The IgA system: a comparison of structure and function in different species. Vet. Res. 2006, 37, 455–467.
 7. CHRUSTOWICZ Ł., BRZEZIŃSKA−BŁASZCZYK E.: Rola IgA śliny w chorobach jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa. Czas. Stomatol. 2006, 59, 518–524.
 8. JOHANSEN F. E., BRAATHEN R., BRANDTZAEG P.: Role of J chain in secretory immunoglobulin formation. Scand. J. Immunol. 2000, 52, 240–248.
 9. CZYŻEWSKA−BUCZYŃSKA A., LEWANDOWICZ−USZYŃSKA A., JANKOWSKI A.: IgA istotny element układu odporności – wybrane zagadnienia. Postępy Hig. Med. Dośw. 2007, 61, 38–47.
 10. JEGANATHAN S., UFOMATA D., HOBKIRK J. A., IVANYI L.: Immunolobulin A1 and A2 subclass of salivary antibodies to Candida albicans in patients with oral candidosis. Clin. Exp. Immunol. 1987, 70, 316–321.
 11. DOROCKA−BOBKOWSKA B., KONOPKA K.: Susceptibility of Candida isolates from denture−related stomatitis to antifungal agents in vitro. Int. J Prosthodont. 2007, 20, 514–520.
 12. EMAMI E., SEGUIN J., ROMPRE P.H., KONICK L., GRANDMONT P., BARBEAU J.: The relationship of myceliated colonies of Candida albicans with denture stomatitis: an in vivo/in vitro study. Intern. J. Prosthodont. 2007, 20, 514–520.
 13. VANDEN ABBEELE A., DE MEEL H., AHARIZ M., PEERAUNDIN J.P., BEYER I., COURTOIS P.: Denture contamination by yeasts in the elderly. Gerodontology 2008, 26, 14–21.
 14. NEWTON A.V.: Denture sore mouth: A possible etiology. Br. Dent. J. 1962, 357–360.
 15. HOLMES A.R., BANDARA B. M., CANNON R. D.: Saliva promotes Candida albicans adherence to human epithelial cells. J. Dent. Res. 2002, 81, 28–32.
 16. SZYSZKOWSKA A.M.: The level of secretory IgA in saliva of patients with dental infections. Ann. Univ. Mariae Curie Skłodowska 2004, 59, 528–534.
 17. CHALLACOMBE S.J., NAGLIK J.R.: The effects of HIV infection on oral mucosal immunity. Adv. Dent. Res. 2006, 19, 29–35.
 18. PAJUKOSKI H., MEURMAN J.H., SNELLMAN−GROHN S., KEINANEN S., SULVA R.: Salivary flow and composition in elderly patients referred to an acute care geriatric ward. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1997, 84, 265–271.
 19. SHIMIZU K., KIMURA F., AKIMOTO T., AKAMA T., OTZUKI T., NISHIJAMA T., KUNA S., KONO I.: Effects of exercise, age and gender on salivary secretory immunoglobulin A in elderly individuals. Exerc. Immunol. Rev. 2007, 13, 55–66.
 20. TEEUW W., BOSCH J. A., VEERMAN E. C., AMERONGEN A. V.: Neuroendocrine regulation of salivary IgA synthesis and secretion: implications for oral health. Biol. Chem. 2004, 385, 1137–1146.
 21. TANIDA T., UETA E., TOBIUME A., HAMADA T., RAO F., OSAKI T.: Influence of aging on candidal growth and adhesion regulatory agents in saliva. J. Oral Pathol. Med. 2001, 30, 328–335.
 22. ELIASSON L., BIRKHED D., OSTERBERG T., CARLÉN A.: Minor salivary gland secretion rates and immunoglobulin A in adults and elderly. Eur. J Oral Sci. 2006, 114, 494–499.
 23. JAINKITTIVONG A., ANEKSUK V., LANGLAIS R.P.: Oral mucosal conditions in elderly dental patients. Oral Dis. 2002, 8, 218–223.
 24. NAGLER R.M., HERSHKOVICH O.: Age−related changes in unstimulated salivary function and composition and its relations to medications and oral sensorial complaints. Aging Clin. Exp. Res. 2005, 17, 358–366.
 25. WEBER−DUBANIEWICZ M., BEREZNOWSKI Z.: Stężenie białka całkowitego, laktoferyny, lizozymu i immunoglobuliny A (IgA) w ślinie użytkowników ruchomych protez akrylowych. Protet. Stomat. 2007, 57, 5–12.
 26. WILSON J., WILTON J.M., STERNE J.A.C.: Comparison of secretory IgA and IgG isotype levels in palatal secretions of denture stomatitis patients with denture wearers having clinically healthy palates. Eur. J. Prosthodont. Res. Dent. 2007, 15, 50–54.
 27. BISWAS S., VAN DIJCK P., DATTA A.: Environmental sensing and signal transduction pathways regulating morphopathogenic determinants of Candida albicans. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 2007, 71, 348–376.
 28. WHITEWAY W., BACHEWICH C.: Morphogenesis in Candida albicans. Annu Rev. Microbiol. 2007, 61, 529–553.
 29. SPIECHOWICZ E., RENNER R., LING X., SANTARPIA R., POLLOCK J.: Badania nad dimorfizmem C. albicans na powierzchniach protezy i błony śluzowej u pacjentów ze stomatopatią protetyczną. Prot. Stomat. 1994, 44, 65–69.
 30. DOROCKA−BOBKOWSKA B., SZUMAŁA−KĄKOL A., HĘDZELEK W.: Charakterystyka wybranych cech grzybów drożdżopodobnych w stomatopatiach protetycznych u chorych na cukrzycę typu 2. Mikol. Lek. 2007, 14, 41–45.
 31. MAJEWSKI S.: Wyniki badań własnych nad patomechanizmem grzybiczego zapalenia błony śluzowej podłoża protetycznego (stomatitis prothetica mycotica). Prot. Stomat. 1982, 22, 171–181.
 32. SAN MILLÁN R., ELGUEZABAL N., REGÚLEZ P., MORAGUES M.D., QUINDÓS G., PONTÓN J.: Effect of salivary secretory IgA on the adhesion of Candida albicans to polystyrene. Microbiology 2000, 146, 2105–2112.
 33. MACURA A.B., BORT A.: Evaluation of adhesive properties of Candida albicans isolated from the oral cavity in HIV positive patients. Wiad. Parazytol. 2001, 47, 723–728.
 34. NOBILE C.J., SCHNEIDER H.A., NETT J.E., SHEPPARD D.C., FILLER S.G., ANDES D.R., MITCHELL A.P.: Complementary adhesion function in Candida albicans biofilm formation. Curr. Biol. 2008, 18, 1017–1024.
 35. RAHMAN D., MISTRY M., THAVARAJ S., CHALLACOMBE S.J., NAGLIK J.R.: Murine model of concurrent oral and vaginal Candida albicans colonization to study epithelial host−pathogen interactions. Microbes Infect. 2007, 9, 615–622.
 36. TRONCHIN G., PIHET M., LOPEZ−BEZERRA L.M., BOUCHARA J.P.: Adherence mechanisms in human pathogenic fungi. Med. Mycol. 2008, 24, 1–24.
 37. ELGUEZABAL N., MAZA J. L., PONTÓN J.: Inhibition of adherence of Candida albicans and Candida dubliniensis to a resin composite restorative dental material by salivary secretory IgA and monoclonal antibodies. Oral Dis. 2004, 10, 81–86.
 38. MIERZWIŃSKA−NASTALSKA E.: Zakażenia grzybicze błony śluzowej jamy ustnej u użytkowników uzupełnień protetycznych – badania kliniczne i immunologiczne. Praca habilitacyjna. AM Warszawa 1999.
 39. BACHRACH G., MUSTER Z., RAZ I., CHAUSHU G., STABHOLZ A., NUSSBAUM G., GNTER M., CHAUSHU S.: Assessing the levels of immunoglobulins in the saliva of diabetic individuals with periodontitis using checkboard immunodetection. Oral Dis. 2008, 14, 51–59.
 40. UETA E., TANIDA T., DOI S., OSAKI T.: Regulation of Candida albicans growth and adhesion by saliva. J. Lab. Clin. Med. 2000, 136, 66–73.