Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 3, July-September, p. 354–358

Publication type: review article

Language: Polish

Digitomania: przyczyny, skutki i sposoby zwalczania – przegląd piśmiennictwa

Finger−Sucking: Causes, Consequences and Interceptive Methods – Literature Review

Alicja Szwedowska1,, Joanna Antoszewska1,

1 Katedra i Zakład Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Ssanie palców jest jedną z najczęściej występujących parafunkcji u małych dzieci. Przedłużenie aktywności ssania może doprowadzić do powstania zaburzeń zgryzu (tyłozgryzów, zgryzów otwartych), a także upośledzać żucie, mowę oraz estetykę twarzy. Celem pracy było przedstawienie etiologii, skutków ssania palca oraz sposobów eliminacji, w tym aparatów ortodontycznych wspomagających walkę z uporczywym nawykiem. W pracy wykorzystano piśmiennictwo polskie i zagraniczne przedstawiające różne poglądy na temat podłoża przyczynowego digitomanii. Przedstawiono budowę oraz rezultaty działania aparatów stałych, takich jak: aparat z kolcami, aparat według Grabera, „bluegrass” oraz zmodyfikowana zapora podniebienna wg Al−Emrana. Przegląd piśmiennictwa dowiódł, że przy dokonywaniu wyboru zastosowanego leczenia należy uwzględnić wiek pacjenta, czas trwania nawyku oraz jego intensywność. Leczenie należy rozpocząć od dokładnego omówienia z dzieckiem problemu i jego szkodliwych następstw. Terapię ortodontyczną należy poprzedzić nagradzaniem za próby eliminacji, minimalizację stresu doświadczanego przez dziecko oraz odwracaniem jego uwagi. Dopiero gdy te metody zawiodą, a motywacja dziecka do pozbycia się nawyku jest duża, można wprowadzić aparaty stałe, których skuteczność sięga nawet 92%. Najważniejszy wypływający z pracy wniosek to fakt, że wczesne usunięcie przyczyny parafunkcji, jaką jest ssanie palca pozwala na osiągnięcie prawidłowych warunków zgryzowych oraz pięknego uśmiechu bez stosowania dodatkowej terapii.

Abstract

Thumb−sucking is one of the most frequent oral habits in preschool children. Such prolonged abnormal activity may either lead to malocclusions, e.g. class II malocclusions, anterior open bites or result in impairment of chewing, speech and facial appearance. The aim of this study was to present etiologic factors and consequences of thumb−sucking as well as to present the dental appliances which can be helpful in interception of this persistent habit. The review based on Polish and foreign literature presented several theories regarding the reasons of the thumbsucking. The authors have presented the design and treatment effects of fixed appliances such as palatal crib with spurs, Graber fixed appliance, “bluegrass” appliance and a modified palatal crib according to Al−Emran. Literature review proved that several factors, such as patient’s age, duration of thumb−sucking habit together with its intensity should be considered when choosing the adequate treatment−method. The latter always ought to follow dialogue with the little patient, explaining the problem in details and damaging consequences of thumb−sucking. The least invasive methods e.g. prizing for trying to eliminate the habit, minimizing stress−experiencing or taking the kids’ mind off whenever the opportunity to suck a thumb occurs should always precede orthodontic treatment. Only if the listed methods fail and the child is motivated to intercept the habit, fixed appliances – efficient even in 92% – may be used. However, the most important conclusion drew out from this study is following: early elimination of thumb−sucking enables achievement of proper occlusion and beautiful smile, no additional therapy is needed..

Słowa kluczowe

parafunkcje, digitomania, etiologia, leczenie

Key words

oral habits, thumb−sucking etiology, treatment

References (25)

 1. WIDMAŃSKA E.A., TOŁŁOCZKO M., PIEKARCZYK B., KAMIŃSKA E., RADOMSKA A., WIŚNIEWSKA K., ZAWODNIAK D.: Nawyki ssania – jedna z przyczyn wad nabytych. Przegl. Stomatol. Wieku Rozw. 1996/1997, 16/17, 6–8.
 2. CURZON M. E.: Dental implications of thumb−sucking. Ped. 1974, 54, 196–200.
 3. LARSSON E., OGAARD B., LINDSTEN R.: Dummyand finger−sucking habits in young Swedish and Norwegian children. Scand. J. Dent. Res. 1992, 100, 292–295.
 4. KAWALA B., BABIJCZUK T., CZEKAŃSKA A.: Występowanie dysfunkcji, parafunkcji i wad narządu żucia u dzieci w wieku przedszkolnym. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 319–325.
 5. BISHARA S.E., WARREN J.J., BROFFITT B., LEVY S.M.: Changes in the prevalence of nonnutritive sucking patterns in the first 8 years of life. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2006, 130, 31–36.
 6. FUKUTA O., BRAHAM R.L., YOKOI K., KUROSU K.: Damage to the primary dentition resulting from thumb and finger (digit) sucking. J. Dent. Child 1996, 63, 403–407.
 7. HERUD B., WARNACK A.E.: Aparat stały według Grabera do zwalczania uporczywego nawyku ssania kciuków. Postępowanie kliniczne i laboratoryjne. Czas. Stomatol. 1998, 51, 555–558.
 8. POLYAKOV E.: Digit sucking before the age 4.5: Interpretation and some management considerations. Int. Pediatr. 2002, 17, 203–208.
 9. HEPPER P.G., WELLS D.L., LYNCH C.: Prenatal thumb sucking is related to postnatal handedness. Neuropsychologia 2005, 43, 313–315.
 10. LEVY D.M.: Thumbor fingersucking from the psychiatric angle. Angle Orthod. 1937, 7, 100–103.
 11. FIELDS T.: Sucking for stress reduction, growth and development during infancy. Pediatr. Basics 1993, 64, 13–16.
 12. VANDERAS A.P., VOILA P., PAPAGIANNOULIS L.: Urinary catecholamines as a measure of emotional stress in children with a digit−sucking habit: a preliminary study. J. Dent. Child 2001, 68, 179–182.
 13. ANKE B.: The etiology of prolonged thumb sucking. Scand. J. Dent. Res. 1971, 79, 54–59.
 14. KOHLER L., HOLST K.: Malocclusion and sucking habits of four−year−old children. Acta Paediatr. Scand. 1973, 62, 373–379.
 15. HELLE A., HAAVIKKO K.: Prevalence of earlier sucking habits revealed by anamnestic data and their consequences for occlusion at the age of eleven. Proc. Finn. Dent. Soc. 1974, 70, 191–196.
 16. RAVN J.: Sucking habits and occlusion in 3−year−old children. Scand. J. Dent. Res. 1976, 84, 204–209.
 17. JUSTUS R.: Correction of anterior open bite with spurs: long−term stability. World J. Orthod. 2001, 2, 219–231.
 18. RANKIN E., JABALEY M., BLAIR S., FRASAER K.: Acquired rotational digital deformity in children as a result of finger sucking. J. Hand Surg. 1988, 13, 535–539.
 19. SLAMI D., TOMASZ M., MATTHEWS−BRZOZOWSKA T.: Wpływ digitomanii, dysfunkcji połykania i oddychania na rozwój wady zgryzu – opis przypadku. Pediatr. Pol. 2006, 81, 776–778.
 20. CAMBELL−REID C., PRICE H.: Digital deformities and dental malocclusion due to finger−sucking. Br. J. Plast. Surg. 1984, 37, 445–452.
 21. HARYETT R., HANSE F., DAVIDSON P., SANDILANDS M.: Chronic thumb−sucking. The psychologic effects and the relative effectiveness of various methods of treatment. Am. J. Orthod. 1967, 53, 569–585.
 22. LARSSON E.: Treatment of children with a prolonged dummy or finger sucking habit. Eur. J. Orthod. 1988, 10, 244–248.
 23. HASKELL B., MINK J.: An aid to stop thumb sucking: The “Bluegrass” appliance. Pediatr. Dent. 1991, 13, 83–85.
 24. Program to eliminate thumb (or finger) sucking. Int. J. Orofac. Myol. 1994, 20, 52–53.
 25. AL−EMRAN S.A.: Modified palatal crib appliance for children with predetermined thumb−sucking habit (case report). Saudi Dent. J. 2008, 20.