Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 3, July-September, p. 328–332

Publication type: original article

Language: Polish

Uwalnianie fluoru z past do zębów dla dzieci Oral B Stages® i Blendi Gel®

Fluoride Release from Oral B Stages® and Blendi Gel® Toothpastes for Children

Katarzyna Herman1,, Agnieszka Czajczyńska−Waszkiewicz1,, Małgorzata Kowalczyk−Zając1,, Iwona Przywitowska1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Systematyczne stosowanie past do zębów z fluorem jest ważnym elementem profilaktyki przeciwpróchnicowej zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Zmniejszenie stężenia jonów fluorkowych w pastach do zębów dla dzieci poniżej 6. r.ż. ma na celu zminimalizowanie ryzyka fluorozy zębów stałych.
Cel pracy. Określenie wpływu stosowania past do zębów dla dzieci Oral B Stages® i Blendi Gel® (500 ppm F–) na stężenie jonów fluorkowych w ślinie.
Materiał i metody. Zbadano 57 dzieci w wieku 5–8 lat. Oceniono stan uzębienia w aspekcie występowania próchnicy zębów mlecznych (liczby puw/p, puw/z) oraz higienę jamy ustnej (wskaźnik PI).W niestymulowanej ślinie mieszanej oznaczono stężennie jonów fluorkowych przed i po szczotkowaniu zębów pastą Oral B Stages lub Blendi Gel.
Wyniki. Frekwencja próchnicy była bardzo duża i wynosiła 82,8%. Stan higieny jamy ustnej uznano za zadowalający (średnie PI = 0,93). Zaobserwowano istotny statystycznie (p < 0,0001) wzrost stężenia jonów fluorkowych w ślinie po zastosowaniu obu ocenianych past. Wzrost stężenia Fbył znamiennie większy (p < 0,005) w przypadku użycia pasty Oral B Stages w porównaniu z Blendi Gel.
Wnioski. Pasty do zębów Blendi Gel i Oral B Stages mogą być skutecznym środkiem w profilaktyce próchnicy zębów mlecznych.

Abstract

Background. Systematc use of toothpaste containing fluoride is a very important element of caries prevention among adults as well as children. Lowering fluorides concentration in toothpastes recommended for children below 6 years of age is aimed to decrease the risk of permanent teeth fluorosis.
Objectives. The aim of the study was to determine the influence of used toothpastes Oral B Stages® and Blendi Gel® (500 ppm F–) on to fluoride level in saliva.
Material and Methods. The study comprised randomly selected 57 children, 5 to 8 years old. The frequency of caries was evaluated and its intensity quantified by dmf/t and dmf/s value. Oral hygiene status was evaluated by using PI index. The level of fluoride was marked in not stimulated mixed saliva.
Results. The obtained caries prevalence was very high (82.8%). Oral hygiene condition was found satisfactory (mean value of PI = 0.93). Statistically significant (p < 0.0001) increase in fluoride level was observed after teeth brushing using evaluated toothpastes. Significantly higher (p < 0.005) rise of Fconcentration was found in case of Oral B Stages toothpaste comparing with Blendi Gel.
Conclusion. Both toothpastes – Blendi Gel and Oral B Stages are very effective aids in decidous teeth caries prevention.

Słowa kluczowe

pasta do zębów, fluorki, ślina

Key words

toothpaste, fluoride, saliva

References (13)

 1. SPENCER A.J., DO L.G.: Risk−benefit balance in the use of fluoride among young children. J. Dent. Res. 2007, 86, 723–728.
 2. KACZMAREK U.: Mechanizmy kariostatyczne fluoru. Czas. Stomatol. 2005, 58, 404–413.
 3. THAVEESANGPANICH A., ITTHAGARUN A., KING N.M., WEFEL J.S.: The effects of child formula toothpastes on enamel caries using two in vitro pH−cycling models. Int. Dent J. 2005, 55, 217–223.
 4. IRACKI J.: Badanie przyswajania fluoru pochodzacego z past do zębów przez szkliwo w warunkach zmian pH in vitro. Czas. Stomatol. 1999, 52, 423–430.
 5. BEISWANGER B.B., LEHNHOFF W.W., MALLAT M.E.., MAU M.S., STOOKEY G.K.: A clinical evaluation of the relative cariostatic effect of dentifrices containing sodium fluoride or sodium monofluorophosphate. ADSC J. Dent. Child 1989, 56, 260–270.
 6. STOOKEY G. K., DEPAOLA P.F., FEATHERSTONE J.D., FEJERKOV O., MÖLLER I.J., ROTBERG S., STEPHEN K.W., WEFEL J.S.: A critical review, of the relative anticaries effiacy of sodium fluoride and sodium monofluorophosphate dentifrices. Caries Res. 1993, 27, 337–360.
 7. TWETMAN S., AXELSSON S., DAHLGREN H., HOLM A.K., KÄLLESTÅL, LAGERLÖF P., LINGSTRÖM P., MEJÁRE I., NORDENRAM G., NORLUND A., PETERSSON L.G., SÖDER B.: Caries-preventive effect of fluoride toothpaste: a systematic review. Acta Odontol. Scand. 2003, 61, 347–355.
 8. ISSA A. I., TOUMBA K. J.: Oral fluoride retention in saliva following toothbrushing with child and adult dentifrices with and without water rinsing. Caries Res. 2004, 38, 15–19.
 9. DAVIES R.M., ELLWOOD R.P., DAVIES G.M.: The rational use of fluoride toothpaste. Int. J. Dent. Hyg. 2004, 1, 3–8.
 10. AMMARI A.B., BLOCH−ZUPAN A., ASHLEY P.F.: Systematic review of studies comparing the anti−caries effiacy of children’s toothpaste containing 600 ppm of fluoride or less with high fluoride toothpastes of 1000 ppm or above. Caries Res. 2003, 37, 85–92.
 11. SIEW TAN B., RAZAK I.A.: Fluoride exposure from ingested toothpaste in 4–5−year−old Malaysian children. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2005, 33, 317–325.
 12. MORAES S.M., PESSAN J.P., RAMIRES I., BUZALAF M.A.: Fluoride intake from regular and low fluoride dentifrices by 2–3−year−old children: influence of the dentifrice flavor. Braz. Oral Res. 2007, 21, 234–240.
 13. MAGUIRE A., ZOHOURI FV., HINDMARCH P.N., HATTS J., MOYNIHAN P.J.: Fluoride intake and urinary excretion in 6− to 7−year−old children living in optimally, sub−optimally, and non−fluoridated areas. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2007, 35, 479–488.