Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 3, July-September, p. 319–323

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena podatności na przebarwienia estetycznych zamków ortodontycznych

Assessment of Susceptibility to Staining of Aesthetic Orthodontic Brackets

Konrad Małkiewicz1,, Konrad Małkiewicz2,

1 Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Zakład Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wprowadzenie. Pacjenci leczeni ortodontycznie, w tym coraz częściej dorośli, oczekują dobrego efektu estetycznego nie tylko po zakończeniu terapii, ale także podczas jej trwania. Producenci materiałów stanowiących elementy aparatów ortodontycznych starają się produkować zamki spełniające nie tylko kryteria mechaniczne, ale także harmonizujące kolorystycznie z otaczającymi tkankami zęba.
Cel pracy. Zbadanie, czy i w jakim stopniu estetyczne zamki ortodontyczne są podatne na absorpcję barwników spożywczych w środowisku wybranych napojów, tj. kawy lub czerwonego wina.
Materiał i metody. Przed rozpoczęciem badania poddano analizie kolorymetrycznej spektrofotometrem Spectroshade (MHT) po 10 zamków wykonanych z modyfikowanych poliwęglanów: Rave® (Ortho Technology), Crystal Clear Plastic Bracket® (Dentsply Glenroe) i Silkon Plus® (American Orthodontics). Uzyskano liczbowe dane opisujące ich kolorystykę w numerycznym układzie CIE L*a*b*. Zamki umieszczono w roztworach kawy lub czerwonego wina na 24 godziny (po 5 próbek dla każdego z badanych typów zamków). Po inkubacji w środowisku barwników spożywczych poddano badane próbki ponownej analizie kolorymetrycznej. Określono zmianę jasności zamków oraz nasycenia barwami żółtą i czerwoną.
Wyniki. Najwyższy spadek jasności badanych próbek (ΔL) obserwowano w przypadku inkubacji zamków Crystal Clear w czerwonym winie (spadek o 20,3 punktu), a najniższy w przypadku przechowywania zamków Rave w roztworze kawy (spadek o 2,86 punktu). Stwierdzono również istotne zmiany kolorystyki badanych zamków z zakresu barw żółtej i czerwonej.
Wnioski. Napoje barwne, tj. kawa i wino powodują istotną zmianę koloru poliwęglanowych estetycznych zamków ortodontycznych w warunkach in vitro. Zmiana koloru badanych zamków ortodontycznych zależy od rodzaju materiału, z którego są wykonane, a także od rodzaju barwnika działającego na próbkę.

Abstract

Background. Orthodontic patients, especially population of youth and adults, want both good final effect of therapy and also better appearance of appliance during treatment. The producers of elements of orthodontic appliances try to create products which fulfill not only the mechanical requirements but also harmonize with surrounding dental tissues.
Objectives. The aim of the study was an assessment if orthodontic brackets are susceptible to food dyes absorption during storage in coffee or red wine solution.
Material and Methods. The colorimetric analysis of three brands of modified poly−carbonate orthodontic brackets; Rave® (Ortho Technology), Crystal Clear Plastic Bracket® (Dentsply Glenroe) and Silkon Plus® (American Orthodontics) was performed in present study. The ten probes of each kind were prepared and the five of each series were stored in coffee and five in red wine for 24 hours. After storage in food colorants solutions, the color of investigated brackets was reanalyzed. The color change was analyzed for each probe by calculating the numerical data for lightness, yellowness and redness according to L*a*b* three−dimensional color scale.
Results. The greatest lightness (ΔL) decrease was revealed for Crystal Clear brackets stored in red wine at the level of 20.3 points. The smallest lightness change was obtained for Rave brand after storage in cafe solution. The significant changes of other color−described numerical values were also observed for yellowness and redness.
Conclusion. The food colorants solutions cause significant color changes of polycarbonate orthodontic brackets in in vitro conditions. The color change of examined brackets is both material (brand) and food dye dependent.

Słowa kluczowe

zamki ortodontyczne, kolorymetria, barwniki spożywcze

Key words

orthodontic brackets, colorimetry, food colorants

References (15)

 1. RUSSEL J.S.: Current products and practice aesthetic orthodontic brackets. J. Orthod. 2005, 32, 146–163.
 2. ARICI S., REGAN D.: Alternatives to ceramic brackets: the tensile bond strenght of two aesthetic brackets compares ex vivo with stainless steel foil−mesh bracket bases. Br. J. Orthod. 1997, 24, 133–137
 3. ALKIRE R.G., BAGBY M.D., GLADWIN M.A., KIM H.: Torsional creep of polycarbonate orthodontic brackets. Dent. Mater. 1997, 13, 2–6.
 4. FELDNER J.C., SALKAR N.K., SHERIDEN J.J., LANCASTER D.M.: In vitro torque−deformation characteristics of polycarbonate brackets. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1994, 106, 265–272.
 5. HARZER W., BOURAUREL C., GMYREK H.: Torque capacity of metal and polycarbonate brackets with and without metal slot. Eur. J. Orthod. 2004, 26, 435–441.
 6. LEE Y−K.: Changes in the reflected and transmitted color of esthetic brackets after thermal cycling. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2008, 133, 641.e1–641.e6.
 7. FALTERMEIER A., BEHR M., MÜSSIG D.: Esthetic brackets: The influence of filler level on color stability. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2007, 132, 5.e13–5.e16.
 8. STOBER T., GILDE H., LENZ P.: Color stability of highly filled composite resin materials for facings. Dent. Mater. 2001, 17, 87–94.
 9. GULER A.U., YILMAZ F., KULUNK T., GULER E., KURT S.: Effects of different drinks on stainability of resin composite provisional restorative materials. J. Prosthet. Dent. 2005, 94, 118–124.
 10. PATEL S.B., GORDAN V.V., BARRETT A.A., SHEN CH.: The effect of surface finishing and storage solutions on the color stability of resin−based composites. J. Am. Dent. Assoc. 2004, 135, 587–594.
 11. FALTERMEIER A., BEHR M., MÜSSIG D.: In vitro color stability of aesthetic brackets. Eur. J. Orthod. 2007, 29, 354–358.
 12. ELDIWANY M., FRIEDL K.H., POWERS J.M.: Color stability of light−cured and post−cured composites. Am. J. Dent. 1995, 8, 179–181.
 13. REUTER I.E.: Physical and chemical aspects related to substances released from polymer in an aqueous environment. Adv. Dent. Res. 1995, 9, 344–347.
 14. RUYTER I.E., NILNER K., MOLLER B.: Color stability of dental composite resin materials for crown and bridge veneers. Dent. Mater. 1987, 3, 246–251.
 15. MAZUR−KOCZOROWSKA A.: Badania trwałości koloru wybranych estetycznych materiałów kompozytowych w warunkach in vitro. Praca doktorska, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2006.