Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 3, July-September, p. 311–318

Publication type: original article

Language: Polish

Zależność między nieprawidłowościami zgryzowymi a parafunkcjami w populacji młodzieży gimnazjalnej w Białymstoku

Correlation Between Malocclusion and Parafunctions in the Population of Junior High School Adolescents in Białystok

Irena Grodzka1,, Izabela Szarmach1,, Beata Bugała−Musiatowicz1,

1 Zakład Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była ocena zależności między warunkami zgryzowymi a częstością występowania parafunkcji w populacji młodzieży gimnazjalnej.
Materiał i metody. Zbadano 600 uczniów z trzech wybranych losowo szkół gimnazjalnych w Białymstoku w wieku 13–15 lat, 333 dziewczęta i 267 chłopców. Występowanie kilku wad zębowo−zgryzowych u jednego pacjenta sumowano. Badanych podzielono na dwie grupy: uczniów ze zgryzem prawidłowym i z wadą zgryzu, wyodrębniając parafunkcje zwarciowe i niezwarciowe.
Wyniki. Wady zgryzu stwierdzono u 66,2% uczniów, u 35% dziewcząt i 31,2% chłopców. Wady przednio−tylne odnotowano u 57,2% badanych, nieprawidłowości zębowe u 47,1%, wady pionowe u 43,6%, a wady poprzeczne u 26% uczniów. Parafunkcje zwarciowe występowały u 45,3% uczniów z wadą zgryzu i u 41,8% z prawidłowym zgryzem. Parafunkcje te najczęściej odnotowano u uczniów z tyłozgryzem, z nieprawidłowościami zębowymi i ze zgryzem głębokim. Parafunkcje niezwarciowe stwierdzono u 99,2% uczniów z wadą zgryzu i u 98,5% z prawidłowym zgryzem. Średnio odnotowano 2,45 parafunkcji niezwarciowych w grupie z wadą zgryzu i 2,43 bez wady.
Wnioski. Wady zgryzu nie wpływają na częstość występowania parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych. Wysoki odsetek stwierdzonych parafunkcji stanowi ryzyko niekorzystnego obciążenia systemu mięśniowego narządu żucia (Dent Med. Probl. 2009, 46, 3, 311–318).

Abstract

Objectives. The aim of the study was to assess the occlusion status in the population of junior high school adolescents and to evaluate the frequency of parafunctions.
Material and Methods. A total of 600 adolescents from three randomly chosen junior high schools in Białystok, aged 13–15 years (333 girls and 267 boys) were involved in the study. In the case of the presence of a few dentalocclusion defects in one patient, they were summed up. The study subjects were divided into two groups: with normal occlusion and with malocclusion. Occlusion and non−occlusion parafunctions were distinguished.
Results. Malocclusion were noted in 66.2% of adolescents, 35% of girls and 31.2% of boys. Anterior−posterior defects were observed in 57.2% of the study subjects, dental abnormalities in 47.1%, vertical defects in 43.6%, and transverse defects in 26% of pupils. Occlusion parafunctions were found in 45.3% of adolescents with malocclusion and in 41.8% with normal occlusion. They were most common in the cases of posterior occlusion, dental abnormalities and supraocclusion. Non−occlusion parafunctions were noted in 99.2% of adolescents with malocclusion and in 98.5% of those with normal occlusion. On average, there were 2.45 non−occlusion parafunctions found in the malocclusion group and 2.43 in the non−malocclusion group.
Conclusion. There was no correlation between malocclusion and oral habits. The high percentage of occlusion and non−occlusion parafunctions, found irrespectively of malocclusion, is a risk of unfavourable burden on the muscular system of the masticatory organ (Dent Med. Probl. 2009, 46, 3, 311–318).

Słowa kluczowe

wady zgryzu, parafunkcje, układ stomatognatyczny, młodzież szkolna

Key words

malocclusion, parafunctions, stomatognathic system, adolescents

References (39)

 1. REMISZEWSKI A., GORDON A., GIEORGIJEWSKA J., GOLIŃSKI A.: Warunki zgryzowe i stan stawu skroniowo−żuchwowego u dzieci 7− i 12−letnich. Stomatol. Współczesna 1996, 3, 49–52.
 2. WIERZBICKA M., ADAMOWICZ−KLEPALSKA B., PIEKARCZYK J., PISULSKA−OTREMBA A., SPIECHOWICZ E., ZIĘTEK M.: Narodowy program ochrony narządu żucia w okresie 1997–2001. Czas. Stomatol. 1999, 52, 271–281.
 3. SUSZCZEWICZ A., LISIECKA K.: Stan zgryzu populacji 12− i 18−latków w Polsce w 1995 roku. Przegl. Stomat. Wieku Roz. 2001, 35/36, 20–23.
 4. GRZYBOWSKA−SUBSTELNA J., PISULSKA−OTREMBA A.: Częstość występowania wad zgryzu u dzieci i młodzieży województwa opolskiego. Czas. Stomatol. 2001, 54, 51–56.
 5. ONOSZKO M., WOJTASZEK−SŁOMIŃSKA A., ROSNOWSKA−MAZURKIEWICZ A.: Występowanie wad zgryzu u 8− i 9−letnich dzieci z terenu Gdyni. Czas. Stomatol. 2007, 60, 195–201.
 6. KAROLONEK M., MATTHEWS−BRZOZOWSKA T.: Występowanie wad zgryzu u dzieci szkolnych w Polsce i na świecie – przegląd piśmiennictwa. Stomatol. Współczesna 2006, Supl. 2, 23–26.
 7. CIUFFOLO F., MANZOLI L., D’ATTILIO M., TECCO S., MURATORE F., FESTA F., ROMANO F.: Prevalence and distribution by gender of occlusal characteristics in sample of Italian secondary school students: a cross−sectional study. Eur. J. Orthod. 2005, 27, 601–606.
 8. EGERMARK−ERIKSSON I.: Mandibular dysfunction in children and individuals with dual bite (thesis). Swed. Dent. J. Suppl. 1982, 10, 1–45.
 9. GÁBRIS K., MÁRTON S., MADLÉNA M.: Prevalence of malocclusion in Hungarian adolescents. Eur. J. Orthod. 2006, 28, 467–470.
 10. THILANDER B., PENA L., INFANTE C., PARADA S., DE MAYORGA C.: Prevalence of malocclusion and orhodontic treatment need in children and adolescents in Bogota, Colombia. An epidemiological study related to different stages of dental development. Eur. J. Orthod. 2001, 23, 153–167.
 11. AKEEL R., AL−JASSER N.: Temporomandibular disorders in Saudi females seeking orthodontic treatment. J. Oral Rehabil. 1999, 26, 757–762.
 12. GOLDSTEIN B.H.: Temporomandibular disorders. A review of current understanding. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1999, 88, 379–385.
 13. LIST T., WAHLUND K., LARSSON B.: Psychosocial functioning and dental factors in adolescents with temporomandibular disorders: a case−control study. J. Orofac. Pain 2001, 15, 218–227.
 14. PORDES−KOTOWSKA M., SPLIT W.: Zaburzenia zwarcia a dysfunkcja narządu żucia (dnż) u młodzieży szkolnej. Dental Forum 2004, 1, 41–50.
 15. TEJCHMAN H., PONIATOWSKI T., RABENDA J.: Wpływ parafunkcji na zaburzenia czynnościowo−morfologiczne układu stomatognatycznego na przykładzie leczonych pacjentów – część I. Protet. Stomatol. 1996, 46, 135–143.
 16. PANEK H., NOWAKOWSKA D., BOGUCKI A., MAZAN M., BIELICKA B., NAPADŁEK P., SPIKOWSKA−SZOSTAK J.: Environmental conditioning of oral parafunctions. Pol. J. Environ. Stom. 2008, 17, 16A, 254–259.
 17. HENRIKSON T., EKBERG E.C., NILNER M.: Symptoms and signs of temporomandibular disorders in girls with normal occlusion and classs II malocclusion. Acta Odontol. Scand. 1997, 55, 229–235.
 18. NILNER M., LASSING S.: Prevalence of functional disturbances and diseases of stomatognatic system in 7–14 years old. Swed. Dent. J. 1981, 5, 173–187.
 19. KRAKOWIAK K., KLEINROK M., MIELNIK−HUS J., DORACZYŃSKA−BANACH E.: Nawykowe żucie gumy a dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia. Protet. Stomatol. 1996, 46, 360–365.
 20. MIELNIK−HUS J., ŻYŚKO−WOżNIAK D., KLEINROK M., DORACZYŃSKA−BANACH E., SZKUTNIK J., KARCZMAREK A.: Nawykowe obgryzanie paznokci a dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia. Protet. Stomatol. 1994, 44, 200–204.
 21. RUSINIAK−KUBIK K., SPIECHOWICZ E., BąCZKOWSKI T., NAWROCKA−FURMANEK J., MIERZWIŃSKA−NASTALSKA E., GRZESIEWSKA J., ZUBRZYCKI P., REJCHERT S.: Występowanie zaburzeń czynnościowych narządu żucia – parafunkcji i dysfunkcji wśród studentów stomatologii. Protet. Stomatol. 1999, 49, 263–270.
 22. WIERZBICKA−FERSZT A., SPLITW.: Występowanie parafunkcji u młodzieży szkolnej. Magazyn Stomatol. 2002, 12, 10, 52–57.
 23. VANDERAS A.P.: Synergistic effect of malocclusion and oral parafunctions on craniomandibular dysfunction in children with and without unpleasant life events. J. Oral Rehabil. 1996, 23, 61–65.
 24. CARLSSON G.E., MAGNUSSON T., EGERMARK I.: Prediction of demand for treatment of temporomandibular disorders based on 20−year follow−up study. J. Oral Rehabil. 2004, 31, 511–517.
 25. GAVISH A., HALACHMI M., WINOCUR E., GAZIT E.: Oral habits and their association with signs and symptoms of temporomandibular disorders in adolescent girls. J. Oral Rehabil. 2000, 27, 22–32.
 26. LITKO M., KLEINROK J.: Dysfunkcje narządu żucia u młodocianych – przegląd piśmiennictwa. Protet. Stomatol. 2007, 57, 105–111.
 27. VANDERAS A.P., PAPAGIANNOULIS L.: Multifactorial analysis of the aetiology of craniomandibular dysfunction in children. Int. J. Paediatr. Dent. 2002, 12, 336–346.
 28. KAROLAKOWSKA W., STARZYŃSKA−FURMANIAK E.: Współzależność między zaburzeniami w stawach skroniowo−żuchwowych u dzieci w wieku 7–15 lat a zmianami morfologiczno−czynnościowymi układu żucia. Czas. Stomatol. 1974, 27, 305–312.
 29. GROSFELDOWA O., CZARNECKA B.: Ocena stanu stawów skroniowo−żuchwowych u dzieci szkolnych na podstawie opracowanych kryteriów klinicznych. Czas. Stomatol. 1976, 29, 819–828.
 30. CZARNOTA M.: Wady zgryzu u młodzieży szkolnej a dysfunkcja narządu żucia. Praca doktorska. UM w Łodzi, 2003.
 31. SONNESEN L., BAKKE B. SOLOW B.: Malocclusion traits and symptoms and signs of temporomandibular disorders in children with severe malocclusion. Eur. J. Orthod. 1998, 20, 543–559.
 32. PAWLAK Ł., SAJEWICZ−ROSIAK M., ROMAŃCZUK K., SPLIT W., SULIBORSKI B.: Częstość występowania parafunkcji narządu żucia u młodzieży szkół ponadpodstawowych w Łodzi. Magazyn Stomatol. 2009, 19, 3, 25–28.
 33. EGERMARK−ERIKSSON I., INGERVALL B., CARLSSON G.E.: The dependence of mandibular dysfunction in children on functional and morphologic malocclusion. Am. J. Orthod. 1983, 83, 187–194.
 34. EGERMARK I., MAGNUSSON T., CARLSSON G.E.: A 20−year follow−up study of signs and symptoms of temporomandibular disorders and malocclusions in subject with and without orthodontic treatment in childhood. Angle Orthod. 2003, 73, 109–115.
 35. KIESER J.A., GROENEVELD H.T.: Relationship between juvenile bruxing and craniomandibular dysfunction. J. Oral Rehabil. 1998, 25, 662–665.
 36. CARLSSON G.E., EGERMARK I., MAGNUSSON T.: Predictors of bruxism, other oral parafunctions, and tooth wear a 20−year follow−up period. J. Orofac. Pain 2003, 17, 50–57.
 37. WIERZBICKA−FERSZT A.: Parafunkcje i ich wpływ na narząd żucia. Czas. Stomatol. 2000, 53, 564–571.
 38. MIYAKE R., OHKUBO R., TAKEHARA J., MORITA M.: Oral parafunctions and association with symptoms of temporomandibular disorders in Japanese university students. J. Oral Rehabil. 2004, 31, 518–523.
 39. BARONE A., SBORDONE L., RAMAGLIA L.: Craniomandibular disorders and orthodontic treatment need in children. J. Oral Rehabil. 1997, 24, 2–7.