Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 3, July-September, p. 301–305

Publication type: original article

Language: Polish

Analiza zmian morfometrycznych u pacjentów z III klasą szkieletową leczonych metodą kamuflażu ortodontycznego

Analysis of Morphometric Changes Following to Patients with Skeletal Class III Malocclusion Treated with Orthodontic Method

Patrycja Downarowicz1,, Marcin Mikulewicz2,, Teresa Matthews−Brzozowska3,

1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu

3 Klinika Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Przodożuchwie morfologiczne jest wadą szkieletową III klasy Angle’a, związaną z nadmiernym doprzednim wzrostem żuchwy oraz często niedorozwojem szczęki.
Cel pracy. Ocena zmian morfometrycznych u pacjentów z prognatyzmem żuchwy przed leczeniem i po leczeniu ortodontycznym.
Materiał i metody. Badana grupa składała się z 20 pacjentów w wieku 14–39 lat, leczonych metodą kamuflażu ortodontycznego. Zdjęcia boczne głowy oceniano na początku leczenia ortodontycznego (T0) i po leczeniu ortodontycznym (T1).
Wyniki. Analiza morfometryczna przed i po leczeniu pokazała zmiany szkieletowe i zębowe oraz zmiany w profilu twarzy. W płaszczyźnie strzałkowej były obserwowane zmiany szkieletowe: doprzedni wzrost żuchwy potwierdzony przez kąty SNB i SNPg, był podobny przed i po leczeniu; kąt SNA również przyjął wartości zbliżone przed i po terapii. Zmiany zębowe w tej płaszczyźnie ujawniły: protruzję zębów siecznych górnych w stosunku do linii NA, przechylenie (inklinację) dolnych zębów siecznych w relacji do linii NB. Obserwuje się znaczny wzrost długości trzonu i gałęzi żuchwy oraz długości szczęki ze względu na niezakończony wzrost znacznej liczby badanych pacjentów. Kąt H pogorszył się po terapii ortodontycznej, co wpłynęło negatywnie na estetykę twarzy.
Wnioski. Rezultat badań wskazuje na pogorszenie korelacji między miękkimi i twardymi tkankami twarzy u pacjentów z III klasą szkieletową, co zostało potwierdzone przez kąt H. Wskazane są badania długoterminowe, aby sprawdzić ewentualność wystąpienia dalszych zmian.

Abstract

Background. Prognathism of mandible is skeletal Class III abnormality, caused either by excessive forward growth of mandible or maxillary underdevelopment.
Objectives. The aim of the study was to estimatw the morphometric changes analysis in patients with prognathism of mandible before and after the orthodontic treatment.
Material and Methods. Studied group consisted of 20 patients at the age of 14 and 39 who were treated with orthodontic camouflage. Lateral cephalometric radiographs were estimated at the beginning (T0) and after the orthodontic therapy (T1).
Results. The morphometric analysis showed skeletal, dental and profile changes at the beginning and at the end of the treatment. In sagittal plane the following skeletal changes were observed: anterior mandible growth confirmed by SNB and SNPg angle was similar before and after the therapy; SNA angle received also similar values at the beginning and at the end of the treatment. Dental changes in this plane were revealed: upper incisors protruding in relation to NA line, inclination of lower incisors in relation to NB line. Excessive growth of the length of the mandibular body and ramus and the length of maxilla were observed because there was an unfinished growth of significant numbers of studed patients. Angle H was worsen after the orthodontic treatment which influenced negatively on face esthetics.
Conclusion. The result of the study indicated to worsen correlation between soft and hard face tissues in patients with III class malocclusion what was confirmed by H angle. There is a need of a long – term studies to check a possibility of further changes to appear.

Słowa kluczowe

szkieletowa klasa III, analiza cefalometryczna, kamuflaż ortodontyczny

Key words

skeletal Class III malocclusion, cephalometric analysis, orthodontic camouflage

References (16)

 1. KAWALA B.: Wpływ przedwczesnej utraty zębów mlecznych trzonowych i pierwszych zębów stałych trzonowych na powstawanie wad zgryzu u dzieci w wieku 8 lat w badaniach porównawczych. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 60–69.
 2. MODZELEWSKA E.: Maska twarzowa. Przegląd piśmiennictwa. Ortop. Szczęk. Ortod. 2000, 1, 39−44.
 3. DELAIRE J., VERDON P., FLOUR J.: Ziele und Ergebnisse extraoraler Zuge in postero−anteriorer Richtung in Anwendung einer orthopadischen Maske bei der Behandlung von Fallen der Klasse III. Fortschr. Kieferorthop. 1976, 37, 247−254.
 4. KALAVRITINOS M., PAPADOPOULOS M.A., NASIOPOULOS A.: Dental arch and cephalometric changes following treatment for class III malocclusion by means of the function regulator (FR−3) appliance. J. Ortofac. Orthop. 2005, 66, 135–147.
 5. NGAN P.: Early timely treatment of class III malocclusion. Semin. Orthod. 2005, 11, 140–145.
 6. DA SILVA FILHO O.G., MAGRO A.C., CAPELOZZA FIHLO L.: Early treatment of the class III maloclusion with rapid maxillary expansion and maxillary protraction, Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1998, 113, 196–203.
 7. KOKICH V.G., SHAPIRO P.A.: Lower incisor extraction in orthodonic treatment: four clinical reports. Angle Orthod. 1984, 54, 139–153.
 8. HISANO M., CHUNG CH., SOMA K.: Nonsurgical correction of skeletal class III malocclusion with lateral shift in an adult. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2007, 131, 797–804.
 9. CHUNG K., SEONG−HUN K., KOOK Y.: C−orthodontic microimplant for distalization of mandibular dentition in class III correction. Angle Orthod. 2004, 75, 119–128.
 10. ARSLAN S.G., KAMA J.D., BARAN S.: Correction of a severe class III malocclusion. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2004, 126, 237–244.
 11. DAHER W., CARON J., WECHSLER M.H.: Nonsurgical treatment of an adult with a class III malocclusion. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2007, 132, 243–251.
 12. MOULLAS A.T., PALOMO J.M., GASS J.R., AMBERMAN B.D., WHITE J., GUSTOVICH D.: Nonsurgical treatment of a patient with a class III malocclusion. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2006, 129, 111–118.
 13. WILLIAMS M.D., SARVER D.M., SADOWSKY P.L., BRADLEY E.: Combined rapid maxillary expansion and protraction facemask in the treatment of class III malocclusions in growing children: a prospective long−term study. Semin. Orthod. 1997, 3, 265–274.
 14. SHASHUA D.: Treatment of class III malocclusion with a missing mandibular incisor and severe crowding. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1999, 116, 661–666.
 15. SURI S., UTREJA A.: Management of a hyperdivergent class III malocclusion, maxillary midline diastema, and infected mandibular incisors in a young adult. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2003, 124, 725–734.
 16. JANSON G., DE SOUZA J.E.P., DE ANDRADE ALVES F., ANDRADE P., NAKAMURA A., DE FREITAS M.R., HENRIQUES J.F.C.: Extreme dentoalveolar compensation in the treatment of class III malocclusion. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2005, 128, 787–794.