Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 3, July-September, p. 295–300

Publication type: original article

Language: Polish

Zmiany powierzchni dla języka pacjentów z III klasą szkieletową leczonych metodą ortodontyczną i ortodontyczno−chirurgiczną

Changes in the Tongue Space in III Class Patients Treated with Orthodontic and Orthodonto−Surgical Methods

Patrycja Downarowicz1,, Teresa Matthews−Brzozowska2,, Beata Kawala1,, Wojciech Pawlak3,, Barbara Warych3,

1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Katedra i Klinika Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

3 Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo−Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Zmiany pola powierzchni dla języka w projekcji dwuwymiarowej (2D) obliczono za pomocą programu komputerowego. Jest ono wyrażone liczbą pikseli zawartych między: krawędzią wewnętrzną brzegów siecznych zębów siecznych i kłów, krawędzią wewnętrzną powierzchni żującej zębów przedtrzonowych i trzonowych a linią prostą łączącą najbardziej oddalone punkty powierzchni żującej drugich zębów trzonowych żuchwy.
Cel pracy. Próba ukazania zmian pola powierzchni dla języka pacjentów z III klasą szkieletową leczonych metodą kamuflażu ortodontycznego i metodą ortodontyczno−chirurgiczną.
Materiał i metody. Materiał badany stanowiło 20 kompletów historii choroby i dokumentacji dodatkowej pacjentów obu płci w wieku 16–39 lat z rozpoznaną wadą szkieletową klasy III: leczonych wyłącznie metodami ortodontycznymi (kamuflaż ortodontyczny) – stanowili oni grupę I i leczonych ortodontyczno−chirurgicznie na żuchwie i szczęce metodą obustronnej osteotomii gałęzi żuchwy BSSO z jednoczesnym zabiegiem typu Le Fort I – stanowili oni grupę II. W grupie I analizowano 10 modeli przed leczeniem i 10 modeli po leczeniu. W grupie II analizowano 10 modeli przed leczeniem ortodontycznym, 10 modeli przed zabiegiem i 10 modeli po leczeniu chirurgicznym. Na modelach diagnostycznych żuchwy dokonano pomiarów pola powierzchni dla języka w wymiarze 2D.
Wyniki. Dwuwymiarowa ocena pola powierzchni dla języka wyrażona liczbą pikseli informuje o średniej wartości zwiększenia powierzchni dla języka po leczeniu ortodontycznym przed (T0 = 79965) i po leczeniu (T2 = 81303). Analiza statystyczna bardziej czułymi testami informuje jednak o zmniejszeniu tej powierzchni w przypadku leczenia metodą kamuflażu ortodontycznego (T0 = 93,00000 i T2 = 87,00000). Dwuwymiarowa ocena pola powierzchni dla języka wyrażona liczbą pikseli informuje o nieznacznym zwiększeniu powierzchni dla języka: przed montażem aparatu stałego (T0 = 83854), przed samym zabiegiem (T1= 85942) i po leczeniu chirurgicznym (T2 = 85222).
Wnioski. Pole powierzchni dla języka ulega zmianom w obu metodach leczenia w dynamiczny, indywidualny sposób.

Abstract

Background. 2D−change of the tongue−space was calculated using computer software. It is established by a number of pixels located between: internal border of incisal edge of incisors and canines, internal border of occlusal surfaces of premolars and molars and line connecting the most distal points of occlusal surfaces of the second molars.
Objectives. The aim of this work was to show the changes of space for tongue in III Class orthodontic patients treated either with conservative approach – camouflage or interdisciplinarily – applying orthodontics followed by orthognathic surgery.
Material and Methods. Retrospective study based on 20 individuals, both females and males, between the age 16 and 39 with skeletal Class III. These orthodontic patients were treated either only with conservative approach (camouflage) – group I or – surgically – using interdisciplinary method – group II. Surgical protocol comprised ramus BSSO osteotomy; in bi−maxillary interventions, Le Fort I was the method of choice. For the purpose of this study, diagnostic casts were evaluated; 10 initial ones (T0) and 10 models after treatment (T2) in group I, as well as 10 initial ones (T0), 10 proceeding surgery (T1) and 10 achieved after surgical treatment (T2) in group II. The measurements for tongue space in 2D dimension were established on diagnostic coasts.
Results. Two−dimensional assessment of space for tongue, showed by a number of pixels, proved the increase in the tongue−space: mean values changed from beginning (T0 = 79965) to the end of treatment (T2 = 81303) in conservative group I. Nonetheless, application of more sensitive, long rank statistic tests revealed decrease in the tongue−space (T0 = 93.00000 and T2 = 87.00000) if camouflage was the method of choice. Two−dimensional assessment of the tongue−space proved its slight increase in group II: the highest number was achieved just prior to surgery (T1 = 85942) and varied from initially measured (T0 = 83854) to the final one (T2 = 85222), obtained after surgery.
Conclusion. In both treatment methods, tongue−space changed in dynamic individual way.

Słowa kluczowe

wada szkieletowa klasy III, chirurgia ortognatyczna

Key words

skeletal Class III malocclusion, orthognatic surgery

References (14)

 1. CHANG H.P., KINOSHITA Z., KAWAMOTO T.: Craniofacial pattern of Class III deciduous dentition. Angle Orthod. 1992, 62, 139−144.
 2. STELLZIG−EISENHAUER A., LUX CHRISTOPER J., SCHUSTER G.: Treatment decision in adult patients with Class III malocclusion: Orthodontic therapy or orthognatic surgery? Am. J. Orthod. Dentofac. Orthoped. 2002, 122, 27−38.
 3. PAWLAK W., WARYCH B., KACZKOWSKI H.: Combined orthodontic−surgical treatment of a severe class III dentofacial deformity – case report. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 81−86.
 4. DOWNAROWICZ P., KAWALA B., MATTHEWS−BRZOZOWSKI A.: Prognatyzm żuchwy – diagnostyka, etiologia i leczenie. Na podstawie piśmiennictwa. Magazyn Stomatol. 2007, 17, 1, 46−48.
 5. ALTUG−ATAC A.T., BOLATOGLU H., MEMIKOGLU U.T.: Facial soft tissue profile following bimaxillary orthognathic surgery. Angle Orthod. 2008, 78, 50−57.
 6. VON LIMBOURG J.: The role of genetic and local environmental factors in the control of postnatal craniofacial morphogenesis. Acta Morphol. Neerl. Scand. 1972, 10, 37−47.
 7. SZELĄG J., SEEGER D.: Maska twarzowa Delaire’a w leczeniu wad doprzednich. Czas. Stomat. 1990, 43, 554−560.
 8. OBWEGESER H.: The indications for surgical correction of mandibular deformity by the sagittal splitting technique. Br. J. Oral Max. Surg. 1964, 2, 157−171.
 9. MALAKONTI B.: Combined procedures in corrective surgery of prognathism and associated deformities. J. Oral Max. Surg. 1970, 28, 506−515.
 10. MALINOWSKI J., CZERWIŃSKI F.: Chirurgiczne leczenie progenii. Otolaryng. Pol. 1975, 29, 481−486.
 11. LUND E., SINDET−PEDERSEN S.: Postoperative changes after bilateral mandibular osteotomies: A computed tomography study. Oral Surg. Oral Med. Oral Path. 1989, 67, 588−593.
 12. ĆWIORO F.: Leczenie operacyjne progenii według zmodyfikowanej metody Dal Ponta. Praca habilitacyjna, AM we Wrocławiu, Wrocław 1979.
 13. ATHANASIOU A.E.: Morphologic and functional implications of the surgical−orthodontic management of mandibular prognathism: a comprehensive review. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthoped. 1993, 10, 439−447.
 14. SAMMAN N., TANG S.S., XIA J.: Cephalometric study of upper airway in surgically corrected class III skeletal deformity. Int. J. Adult Orthod. Orthognath. Surg. 2002, 10, 180−190.