Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 3, July-September, p. 291–294

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena zmiany ułożenia języka w zgryzie otwartym częściowym przednim w świetle wyników badania stereognostycznego

Evaluation of the Change in Tongue Positioning in Anterior Open Bite on the Basis of Stereognostic Test Results

Maciej Koczorowski1,, Danuta Kaźmierczak1,

1 Klinika Ortodoncji Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Stereognozja jest to zdolność rozpoznawania kształtów przedmiotów i ich szczegółów przez dotyk z określeniem ich położenia.
Cel pracy. Poznanie, czy towarzyszące zwykle zgryzowi otwartemu częściowemu przedniemu niewłaściwe ułożenie języka ma związek etiologiczny z upośledzeniem jego sprawności neuromotorycznej.
Materiał i metody. Materiał stanowiło 20 osób ze zgryzem otwartym częściowym przednim i nieprawidłowym ułożeniem języka, w wieku 7–16 lat (średnia 9 lat i 7 miesięcy). Grupa kontrolna składała się także z 20 osób z prawidłowym zgryzem w odpowiednio dobranym wieku (średnia 9 lat i 8 miesięcy). Podstawową metodą było badanie stereognostyczne, polegające na śródustnym rozpoznawaniu czterech kształtek, wykonanych z masy silikonowej, według własnego pomysłu w postaci kwadratu, trójkąta, koła i półkola. Badanie składało się z 3 prób, w tym jednej bez znieczulenia języka i dwóch po powierzchniowym znieczuleniu końca języka i przedniej okolicy podniebienia. Wyniki: Trafność rozpoznania kształtek była w grupie badanej o 7,4% gorsza niż w grupie kontrolnej, przy czym najwydatniej w próbie po znieczuleniu końca języka, bo aż o 28,8% . Wnioski: Uzyskane wyniki wykazały ograniczenie czucia gnostycznego języka u osób z jego niewłaściwym ułożeniem między przednimi zębami. Ograniczenie to, stanowiące objaw zaburzonej korelacji czuciowo−ruchowej języka, wyrażającej się przewagą ruchów poziomych nad pionowymi, jest przyczyną zmiany w jego ułożeniu.

Abstract

Background. Stereognosis is an ability to recognise the objects shapes and their spatial details as well as identify the position on touching them.
Objectives. The aim of the study was to determine whether the abnormal tongue positioning which usually accompanies anterior open bite is etiologically connected with its impaired neuromotor functions.
Material and Methods. Subjects were 20 persons with anterior open bite and abnormal tongue positioning, aged 7–16 (average age 9 years 7 months). The control group also comprised 20 persons with normal occlusion, aged correspondingly (average age 9 years 8 months). The primary method of examination was an oral stereognostic test where the subjects had to recognize silicon geometric forms, designed by the author, in the shape of a square, triangle, circle and half of circle. The test comprised 3 attempts, including one without tongue anesthesia and two after surface anesthesia of the tongue apex and of the anterior part of the palate.
Results. The accuracy of forms recognition was by 7.4% lower in the studied group than in the control group, with particularly significant difference observed for the attempt after the tongue apex anesthesia, where it was by 28.8% lower. Conclusion. The results obtained indicate impaired gnostic sensation of the tongue in people with abnormal tongue positioning between the anterior teeth. This impairment, a symptom of the motor−sensory correlation disorder of the tongue resulting in prevalence of its horizontal over vertical movements, causes changes in tongue positioning.

Słowa kluczowe

zgryz otwarty, język, stereognozja

Key words

open bite, tongue, stereognosis

References (21)

 1. TAMURA Y., SHIBUKAWA Y., SHINTANI M., KANEKO Y., ICHINOHE T.: Oral strukture representation in human somatosensory cortex. Neuroimage 2008, 43, 128−135.
 2. STRAUB W.: Malfunction of the tongue. Part II. Am. J. Orthod. 1961, 48, 596−617.
 3. BOSMA JAMES F.: Maturation of function of the oral and pharyngeal region. Am. J. Orthod. 1963, 49, 94−104.
 4. COLLETTI E., GEFFNER D., SCHLANGER P.: Oral stereognostic ability among tongue thrusters with interdental lisp, tongue thrusters without interdental lisp and normal children. Perceptual Motorskills 1976, 12, 259−268.
 5. CAYLEY A., TINDALL A., SAMPSON W., BUTCHER A.: Electropalatographic and cephalometric assessment of myofunctional therapy in open−bite subjects. Austr. Orthod. J. 2000, 16, 23−33
 6. KYDD L., AKAMINE J., MENDE R., BERTRAM S.: Tonque and lip forces exerted during deglutition in subjects with and without an anterior open bite. J. Dent. Res. 1963, 42, 858−866.
 7. LOWE A.: Correlations between orofacial muscle activity and craniofacial morphology in a sample of control and anterior open subjects. Am. J. Orthod. 1980, 78, 89−98.
 8. OKADA A., HONMA M., NOMURA S., HAMADA Y.: Oral behavior from food intake until terminal swallow. Physiol. Behav. 2007, 90, 172−179.
 9. STRAUB W.: Malfunction of the tongue. Part III. Am. J. Orthod. 1962, 48, 486−503.
 10. DAHAN S., LELONG O., CELANT S., LEYSEN V.: Oral perception in tonque thrust and other oral habits. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2000, 118, 385−391.
 11. KOCZOROWSKI M., WOŹNIAKW., KOCZOROWSKI R.: Impairment of the oral stereognosis in the partial anterior open bite Folia Morphol. 2006, 65, 221−224.
 12. PROFFIT W., CHASTAIN B., NORTON L.: Linguopalatal pressure in children. Am. J. Orthod. 1969, 55, 154−166.
 13. STRAUB W.: Malfunction of the tongue. Part I. Am. J. Orthod. 1960, 46, 404−424.
 14. RICKETTS R.: Respiratory obstruction syndrome. Am. J. Orthod. 1968, 54, 495−507.
 15. MILLETT D.,WELBURY R.: Orthodontics and Paediatric Dentistry. Churchil Livingstone 2000.
 16. GÓRNIAK D., KONOPSKA L.: Zgryzy otwarte w leczeniu ortodontyczno−logopedycznym. Stomat. Współ. 1996, 3, 467−470.
 17. MASON M., PROFFIT W.: The tonque thrust controversy: Background and Recommendations. J. Speech Hearing Dis. 1973, 115−132.
 18. SUBTELNY D., SUBTELNY J.: Oral habits – studies in form, function, and therapy. Angle Orthod. 1973, 43, 347−483.
 19. DAHAN S.: Perception and malocclusion: an assessment of their interface with oral dysfunction. Japan Orthod. Dentofac. Orthop. 2000, 118, 385−391.
 20. LOWE A.: Tongue movements – brainstem mechanism and clinical postulates. Brain Behav. Evol. 1984, 25, 128−137.
 21. TULLEY W.: A critical appraisal of tongue−thrusting. Am. J. Orthod. 1969, 55, 640−650.