Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 3, July-September, p. 284–290

Publication type: original article

Language: Polish

Porównawcza ocena zmian szkieletowych i zębowych części twarzowej czaszki w następstwie leczenia niedorozwoju szczęki metodami szybkiej ekspansji szczęki oraz szybkiej ekspansji i protrakcji

Comparative Analysis of Dental and Skeletal Changes in the Maxillofacial Complex Followed by the Maxilla Deficiency Treatment: Rapid Maxillary Expansion and Rapid Expansion and Protraction

Beata Bugała−Musiatowicz1,, Izabela Szarmach1,, Joanna Kaczyńska1,, Irena Grodzka1,

1 Zakład Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Streszczenie

Wprowadzenie. Jedną z metod leczenia niedorozwoju szczęki jest zastosowanie aparatu do rozrywania szwu podniebiennego – RPE (wymiar poprzeczny) lub aparatu do rozrywania szwu podniebiennego i maski protrakcyjnej – RPE−PR (wymiar poprzeczny i podłużny).
Cel pracy. Ocena wyników leczenia niedorozwoju szczęki metodę RPE i RPE−PR.
Materiał i metody. Materiałem badawczym były telerentgenogramy boczne głowy 31 pacjentów. Pacjenci w wieku 7–11 lat zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowili pacjenci, u których wartość kąta SNA mieściła się w granicach normy (82° ± 3,5°) leczeni metodą szybkiej ekspansji szczęki – RPE (17 osób). Drugą grupę stanowili pacjenci ze zmniejszoną wartością kąta SNA (< 78,5°) leczeni metodą szybkiej ekspansji i protrakcji szczęki RPE−PR (14 osób). Telerentgenogramy boczne głowy wykonano przed i po zastosowanym leczeniu. Ocenę struktur części twarzowej czaszki przeprowadzono według wybranych parametrów metodyki McNamary i Steinera.
Wyniki. W grupie RPE uzyskano zwiększenie górnej wysokości twarzy UFH, przedniej wysokości twarzy AFH i tylnej wysokości twarzy PFH oraz zmniejszenie kąta PPMP. W grupie RPE−PR zanotowano wzrost długości środkowej części twarzy Co−A, długości żuchwy i przedniej wysokości twarzy AFH. Zanotowano również zwiększenie kątów PPMP i SNMP oraz zmniejszenie kąta SNPP. Istotna statystycznie różnica w porównaniu obu zastosowanych metod dotyczyła kąta ANB, który w grupie RPE zwiększył się średnio o 0,32°, a w grupie RPE−PR zmienił się z wartości – 0,14°° przed leczeniem do wartości – 0,10° po leczeniu. Przeprowadzona analiza porównawcza wykazała również różnice w położeniu zęba siecznego dolnego w stosunku do podstawy żuchwy 1d – MP i wielkości kąta międzysiecznego.
Wnioski. Metody RPE i RPE−PR są skutecznym sposobem leczenia pacjentów z niedorozwojem szczęki. Metoda RPE−PR z uwagi na możliwość kontroli wymiaru pionowego twarzy może być stosowana u pacjentów wysokokątowych.

Abstract

Background. RPE appliance (transverse dimension) as well as RPE together with protraction mask (transverse and sagittal dimension) are one of the means of correcting maxilla deficiency.
Objectives. The aim of the study was to assess two treatment approaches of maxillary expansion: RPE and RPEPR in patients with maxillary deficiency.
Material and Methods. The material assessed comprised 31 lateral cephalograms. Patients aged 7 to 11 years were divided into two groups. In the first group the SNA angle was within the norm (82º ±3.5º), these patients were treated with RPE method (17 patients). The second group comprised 14 patients with SNA angle value diminished (< 78.5º), who underwent the treatment with rapid expansion and maxillary advancement. The lateral cephalograms were done before and after the treatment. The maxillofacial structures were assessed according to selected parameters of the McNamara and Steiner analysis.
Results. In the RPE group, we obtained an increase in the upper face height (UFH), anterior face height (AFH) and the posterior face height (PFH) together with decrease of the PPMP angle. In the RPE−PR group, an increase in Co−A parameter, mandible length and anterior face height (AFH) were noted. The authors also reported an increase in PPMP and SNMP angles, with SNPP decreased. Statistically significant difference in comparison of the two treatment methods used was observed in the value of ANB angle, which in the RPE group rose from –0.14º before to –0.10º after the treatment. The comparison analysis carried out revealed differences in the lower incisor position in relation to the mandible basis 1d-MP and interincisal angle.
Conclusion. RPE and RPE−PR methods are reliable and effective means of treatment of patients with maxillary deficiency. RPE−PR method may be also considered to be a treatment method in high−angle patients due to the possibility of horizontal control.

Słowa kluczowe

mikrognacja – leczenie, szczęka, cefalometria

Key words

micrognathia – treatment, maxilla, cephalometry

References (18)

 1. SARI Z., UYSAL T., USUMEZ S., BASCIFTCI F.A.: Rapid maxillary expansion. Is it better in the mixed or in the permanent dentition? Angle Orthod. 2003, 73, 654–661.
 2. SZARMACH I., BUGAŁA−MUSIATOWICZ B., KALINOWSKA M.: Ocena zmian zębowych po zastosowaniu aparatu do szybkiego rozszerzania szczęki. Dent Forum. 2007, 35, 17–21.
 3. ASANZA S., CISNEROS G.J., NIEBERG L.G.: Comparison of Hyrax and bonded expansion appliances. Angle Orthod. 1997, 67, 15–22.
 4. TORTOP T., KEYKUBAT A., YUKSEL S.: Facemask therapy with and without expansion. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2007, 132, 467–474.
 5. MACDONALD K.E., KAPUST A.J., TURLEY P.K.: Cephalometric changes after the correction of Class III malocclusion with maxillary expansion/facemask therapy. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1999, 116, 13–24.
 6. SCHANKER S., NGAN P., WADE D., BECK M., YIU C., HAGG U., WEI S.H.Y.: Cephalometric A point changes during and after maxillary protraction and expansion. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1996, 110, 423–430.
 7. BACCETTI T., MCGILL J. S., FRANCHI L., MC NAMARA J. A., TOLLARO I.: Skeletal effects of early treatment of class III malocclusion with maxillary expansion and face−mask therapy. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1998, 113, 333–343.
 8. KIM J.H., VIANA M.A.G., GRABER T.M., OMERZA F.F., BEGOLE E.A.: The effectiveness of protraction face mask therapy: A meta−analysis. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1999, 115, 675–685.
 9. OKTAY H., ULUKAYA E.: Maxillary protraction appliance effect on size of the upper airway passage. Angle Orthod. 2008, 78, 209–214.
 10. SZARMACH I., BUGAŁA−MUSIATOWICZ B,. KALINOWSKA M., BUCZKO P.: Cefalometryczna ocena zmian w przebiegu protrakcji szczęki z uwzględnieniem struktur górnych dróg oddechowych. Czas. Stomatol. 2008, 61, 495–503.
 11. HIYAMA S., SUDA N., ISHII−SUZUKI M., TSUIKI S., OGAWA M., SUZUKI S., KURODA T.: Effects of maxillary protraction on craniofacial structures and upper−airway dimension. Angle Orthod. 2002, 72, 43–47.
 12. SAYINSU K., ISIK F., ARUN T.: Sagittal airway dimension following maxillary protraction: a pilot study. Eur. J. Orthod. 2006, 28, 184–189.
 13. EPSTEIN M.B., EPSTEIN J.Z., TSIBEL G.: Co robić gdy zaczyna się rozwijać wada zgryzu klasy III przy zastosowaniu terapii maską twarzową i poszerzaniu podniebienia. Moja Prakt. 2004, 1, 23–31.
 14. MC NAMARA J.A.: A method of cephalometric evaluation. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1984, 86, 449–469.
 15. BASCIFTCI F.A., KARAMAN A.I.: Effects of modified acrylic bonded rapid maxillary expansion appliance and vertical chin cap on dentofacial structures. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2002, 72, 61–71.
 16. GARIB D.G., HENRIQUES J.F.C., CARVALHO P.E.G., GOMES S.C.: Longitudinal effects of rapid maxillary expansion. Angle Orthod. 2007, 77, 442–448.
 17. SILVA FILHO O.G., BOAS M.C., CAPELOZZA FILHO L.: Rapid maxillary expansion in the primary and mixed dentitions: a cephalometric evaluation. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1991, 100, 171–179.
 18. ISHII H., MORITA S., TAKEUCHI Y., NAKAMURA S.: Treatment effect of combined maxillary protraction and chincap appliance in severe class III cases. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1987, 92, 304–312.