Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 2, April-June, p. 239–245

Publication type: original article

Language: Polish

Występowanie złogów nazębnych u 12−latków zamieszkujących środowisko wielkomiejskie

Dental Deposit Occurrence in 12−years−old Children Living in Multiurban Environment

Tamara Pawlaczyk−Kamieńska1,, Maria Borysewicz−Lewicka1,

1 Klinika Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Z badań epidemiologicznych wynika, że kamień nazębny występuje u ludzi stosunkowo często. Jego ilość i umiejscowienie zależy od wielu czynników. Kamień nazębny występuje u dzieci rzadziej i jest to głównie złóg naddziąsłowy.
Cel pracy. Ocena zależności między stanem higieny jamy ustnej a występowaniem kamienia nazębnego w populacji dzieci 12−letnich zamieszkujących środowisko wielkomiejskie.
Materiał i metody. Badaniami zostali objęci uczniowie szkół podstawowych mieszkający na terenie miasta Poznania. Na drodze losowania wyłoniono z różnych obszarów miasta 521 osób (263 dziewcząt i 258 chłopców). Stan higieny jamy ustnej został oceniony za pomocą wskaźników: GI wg Löe i Silness, PLI wg Silness i Löe, OHIs wg Greene i Vermillion. Obecność kamienia nazębnego została określona dodatkowo za pomocą wskaźnika powierzchniowego kamienia CSI wg Ennever i wsp.
Wyniki. Badania wykazały, iż kamień nazębny występował u 26,3% dzieci 12−letnich. Wskaźnik GI miał istotnie statystycznie wyższą wartość w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio 0,85 ± 0,48 i 0,50 ± 0,30). W grupie badanej odnotowano ponadto wyższą wartość wskaźnika PLI (1,05 ± 0,39) w porównaniu z grupą kontrolną (0,80 ± 0,39). Średnia wartość wskaźnika OHI−s w grupie badanej wynosiła 1,33 ± 0,43, a w grupie kontrolnej 0,81 ± 0,41. Różnice te były statystycznie istotne (p < 0,05).
Wnioski. Dzieci, u których występuje kamień nazębny charakteryzują się gorszym stanem dziąseł i higieny jamy ustnej w porównaniu z grupą rówieśników niewykazujących skłonności do mineralizacji bakteryjnej płytki nazębnej.

Abstract

Background. Epidemiological investigations show that dental calculus occurs in the majority of adults worldwide. Its amount and location depends on many factors. Children have less calculus with its supragingival deposit mostly.
Objectives. The purpose of the study was to examine the relationship between oral hygiene status and calculus formation in 12 year−old children living in multiurban environment.
Material and Methods. A group of 521 schoolchildren, of both genders, from Poznań ‘s elementary schools (263 girls and 258 boys), randomly selected from various city districts, were examined. The oral hygiene status was determined using: GI index (Löe and Silness), PLI index (Silness and Löe), OHI−s index (Greene and Vermillion). The presence of dental calculus was also estimated using CSI index (Ennever and co).
Results. The study showed, that in 26.3% of examined children dental calculus was observed. GI index had statistically higher value in the examined group then in control group (0.85 ± 0.48 and 0.50 ± 0.30 respectively). In examined group was also noted higher value of PLI index (1.05 ± 0.39) in comparison to control group (0.80 ± 0.39). The mean value of OHI−s index in examined group was 1.33 ± 0.43, and in control group 0.81 ± 0.41. The differences were statistically significant (p < 0.05).
Conclusion. Children with dental calculus have worse gingival and oral hygiene status in comparison with children without this deposit.

Słowa kluczowe

dzieci, kamień nazębny, stan higieny jamy ustnej

Key words

children, dental calculus, oral hygiene status

References (21)

 1. ABRAHAM J., GRENÓN M., SÁNCHEZ H.J., PÉREZ C.A., BARREA R.A.: Spectrochemical analysis of dental calculus by synchrotron radiation X−ray fluorescence. Anal. Chem. 2002, 74, 324–329.
 2. AL−BANYAN R.A., ECHEVERRI E.A., NARENDRAN S., KEENE H.J.: Oral health survey of 5–12−year−old children of National Guard employees in Riyadh, Saudi Arabia. Int J Paediatr Dent. 2000, 10, 39–45.
 3. ÅNERUND Å., LÖE H., BOYSEN H.: The natural history and clinical course of calculus formation in man. J. Clin. Periodontol. 1991, 18, 160–170.
 4. BERNIMOULIN J.P.: Recent concepts in plaque formation. J. Clin. Periodontol. 2003, 30 Suppl 5, 7–9.
 5. CHRISTERSSON L.A., GROSSI S.G., DUNFORD R.G., MACHTEI E.E., GENCO R.J.: Dental plaque and calculus: risk indicators for their formation. J. Dent. Res. 1992, 71, 1425–1430.
 6. MARTHALER T.M., SCHROEDER H.E.: DMF−experience in children with and without supragingival calculus on lower front teeth. Helv. Acta 1966, 10, 120–130.
 7. TEN CATE J.M. (red): Recent advances in the study of dental calculus. Oxford, England, IRL Press 1989.
 8. WHITE D.: Dental calculus: recent insights into occurrence, formation, prevention, removal and oral health effects of supragingival and subgingival deposits. Eur. J. Oral Sci. 1997, 105, 508–522.
 9. DRIESSENS F.C.M., BORGGREVEN J.M.P.M., VERBEEDE R.M.H.: On the physiocochemistry of plaque calcification and phase composition of dental calculus. J Periodontol. Res. 1985, 20, 329–336.
 10. SURDACKA A.: Czarny osad nazębny a zapadalność na próchnicę zębów u dzieci i młodzieży. Rozprawa doktorska, Poznań 1986.
 11. LÖE H., SILNESS J.: Periodontal disease in pregnancy. Acta Odont. Scand. 1963, 21, 533–535.
 12. SILNESS J., LÖE H.: Periodontal disease in pregnancy. Acta Odont Scand. 1964, 22, 121–123.
 13. GREENE J., VERMILLION J.R.: The simplified oral hygiene index. J. Am. Dent. Assoc. 1964, 8, 7–9.
 14. ENNEVER J., STUNENBEREER O.P., RADIKA A.W.: The calculus surface index method for scoring clinical calculus studies. J. Periodontol. 1961, 32, 54–57.
 15. BANACH J.: Stan przyzębia oraz periodontologiczne potrzeby lecznicze dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1987 i 1995. Przegl. Stomat. Wieku Rozw. 1996, 2/6, 34–38.
 16. CHłAPOWSKA J.: Stan przyzębia i periodontologiczne potrzeby lecznicze u 12–letnich dzieci z województwa poznańskiego. Czas. Stomat. 1997, 50, 754–760.
 17. NG’ANG’A P.M., VALDERHAUG J.: Oral hygiene practices and periodontal health in primary schoolchildren in Nairobi, Kenya. Acta Odontol. Scand. 1991, 49, 303–309.
 18. PATTANAPORN K., NAVIA J.M.: The relationship of dental calculus to caries, gingivitis and selected salivary factors in 11− to 13−year−old children in Chiang Mai, Thailand. J. Periodontol. 1998, 69, 955–961.
 19. CORBETT T.L., DAWES C.: A comparison of the site−specificity of supragingival and subgingival calculus deposition. J. Periodontol. 1998, 69, 1–8.
 20. MACPHERSON L.M.D., GIRARDIN D.C., HUGHES N.J., STEPHEN K.W., DAWES C.: The site specificity of supragingival calculus deposition on the lingual surfaces of the six permanent lower anterior teeth in humans and the effects of age, sex, gum−chewing habits and the time since the last prophylaxix on calculus scores. J. Dent. Res. 1995, 74, 1715–1720.
 21. GAO X.J., DENG D.M., GENG Q.M.: A study of oral health condition in individuals with no oral hygiene and its association with plaque acidogenesis. Chin. J. Dent. Res. 2000, 3, 44–48.