Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 2, April-June, p. 234–238

Publication type: original article

Language: Polish

Analiza stanu higieny jamy ustnej w grupie dzieci chorych na padaczkę

The Evaluation of Oral Hygiene in Children Affected with Epilepsy from Lublin Area

Maria Mielnik−Błaszczak1,, Agnieszka Skawińska1,, Monika Janus1,, Anna Struska1,, Artur Michałowski1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Padaczka (epilepsja) jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń neurologicznych, zróżnicowanym zarówno pod względem morfologicznym, jak i etiologicznym, w którym napady występują w sposób nawrotowy.
Cel pracy. Ocena nawyków higienicznych i stanu higieny jamy ustnej w grupie 65 dzieci 8 i 12−letnich chorych na padaczkę. Badanych podzielono na dwie grupy wiekowe. Pierwszą grupę stanowiło 32 dzieci w wieku 8 lat, drugą 33 dzieci w wieku 12 lat.
Materiał i metody. Badania kliniczne obejmujące ocenę wskaźnika osadu i wskaźnika kamienia oraz badania ankietowe przeprowadzono w przychodniach i ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych na Lubelszczyźnie.
Wyniki. Wskaźnik osadu (DI) wynosił 1,69 w młodszej grupie, a 1,5 w starszej grupie dzieci. Wartość wskaźnika kamienia (CI) wynosiła odpowiednio 0,1 i 0,22. Większość badanych z obu grup czyściła zęby częściej niż raz dziennie, były jednak osoby szczotkujące zęby 2–6 razy w tygodniu, a nawet raz w tygodniu. Do wieczornego spożywania pokarmów po myciu zębów przyznało się 28% dzieci z grupy młodszej i około 37% z grupy starszej.
Wnioski. Stwierdzono niedostateczną higienę w badanej populacji dzieci. Wskazuje to na konieczność przeprowadzenia u większości instruktażu higieny jamy ustnej, a u części profesjonalnego oczyszczenia powierzchni zębów z osadu i kamienia nazębnego.

Abstract

Background. Epilepsy is a diversified morphologically and etiologically, chronic symptomatic syndrome which is characterized by recurrent epileptical seizures. Complications resulting from epilepsy and its therapy are quite well visible in the wide aspect of the stomatological work – covering prophylaxis, hygienic and nutritional habits, health of the oral cavity and the treatment of oral cavity problems.
Objectives. The aim of the study was the evaluation of the hygienic habits and the condition of oral hygiene in the group of 65 children from Lublin area at the age of 8 and 12 suffering from epilepsy.
Material and Methods. Clinical and questionnaire studies were conducted in clinics and the centers for the disabled in Lublin region.
Results. The index of deposit (DI) was 1.69 in the younger group and 1.5 in the older group. The calculus index (CI) was 0.1 and 0.22 respectively. The majority of the studied children from both groups brushed their teeth once a day, there were, however, children who brushed their teeth from 2–6 times a week and even once a week. Evening snacking was admitted by 28% of children from the younger group and about 37% of children from the older group.
Conclusion. Insufficient hygiene in the studied population of children was ascertained, which points to the necessity of conducting a model instruction on the hygiene of the oral cavity and in some part of the children – to the necessity of brushing off the calculus form the surface of the teeth.

Słowa kluczowe

stomatologia dziecięca, padaczka, higiena jamy ustnej

Key words

paediatric dentistry, epilepsy, oral hygiene

References (19)

 1. MAZUR R. : Neurologia Kliniczna. Via Medica, Gdańsk 2007, 254–271.
 2. ZIÓłKOWSKA−KOCHAN M., KUCHARSKI R., ŁACHUT K., SEREDYKA A.: Padaczka−wybrane informacje. Essentia medica, 9, 2007, 5–10.
 3. SHNEKER B.F., FOUNTAIN M.B.: Epilepsy. Dis.Mon. 2003, 49,7,426–478.
 4. ARAGON C.E. BURNED J.G., HELMAN J.: Occult maxillofacial trauma in epilepsy. J. Contemp.Dent.Pract. 2001, 2, 4, 26–32.
 5. Stan zdrowia dzieci i młodzieży 0–19 lat w 2004 roku. Informator statystyczny ochrony zdrowia. Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego, Lublin 2005.
 6. JAN M.M.: Intractable childhood epilepsy and maternal fatigue Can J Neurol Sci. 2006, 33, 306–310.
 7. BESAG F.M.: Childhood epilepsy in relation to mental handicap and behavioural disorders. J. Child. Psychol. Psychiatry 2002, 43, 103–131.
 8. WALDMAN H.B., SWERDLOFF M., PERLMAN S.P.: Children with mental retardation and epilepsy: demographics and general concerns. ASDC J. Dent. Child. 2000, 67, 268–274,
 9. MICHAłOWSKI A.: Ocena potrzeb leczniczych u dzieci i młodzieży z makroregionu lubelskiego poddanych leczeniu stomatologicznemu w znieczuleniu ogólnym. Praca doktorska, AM Lublin 2004.
 10. MIELNIK−BłASZCZAK M., STRUSKA A., JANUS M., SKAWIŃSKA A.: The evaluation of dental prophylactic principles observance among 8− and 12− yer−old children from the city of lublin, Pol. J. Environ. Stud. 2007, 185, 16.
 11. RYBARCZYK−TOWNSEND E.: Oral health awareness of 12−years−old children in łódź region in the light of dental questionnaire, Nowa Stomatologia 2002, 21, 107–111 [in Polish].
 12. JANUCHOWSKA−BADACH B.: Evaluation of dentition in 16 year olds in secondary schools in Zamość, taking into account oral hygiene and nutritional habits, Magazyn Stomat. 2005, 15, 6, 72–75 [in Polish].
 13. STRYCHARZ M., BARTECKA K., POLZ−DACEWICZ M.: Świadomość prozdrowotna, nawyki higieniczne i zwyczaje żywieniowe uczniów klas maturalnych liceów ogólnokształcących w Lublinie, Magazyn Stomat. 2002, 12, 4, 66–69.
 14. BACHANEK T., HOPKAłA M., CHAłAS R., KLIJER M., PAWłOWICZ A.: Questionnaire survey dental awareness in 15− year olds regarding dental hygiene, Magazyn Stomat. 2003, 13, 7, 66–68 [in Polish].
 15. MIELNIK−BłASZCZAK M., KRAWCZYK D, PELS E., MICHAłOWSKI A., BOROWSKA M.: Needs for dental treatment in handicapped children. Ann. UMCS Lublin 2003, 58, 1–6.
 16. NAVARRO V., ADAM C., PETITMENGIN C., BAULAC M.: Toothbrush−thinking seizures. Epilepsia 2006, 47(11), 1971–1973.
 17. D’SOUZA W.J., O’BRIEN T.J., MURPHY M., TROST N.M., COOK M.J.: Toothbrushing−induced epilepsy with structural lesions in the primary somatosensory area. Neurology 2007, 6, 68, 769–771.
 18. BORYSEWICZ−LEWICKA M., KACZMAREK A., KROKOS K.: Ocena stanu uzębienia uczniów szkoły specjalnej. Czas. Stomat., 1996, 49, 813–816.
 19. MIELNIK−BłASZCZAK M., STANIOS−ŚNIEżYŃSKA J., PIąTKOWSKA A.: Pro health habits with the regard to the health of the oral cavity In teenagers aged 16–18. Materiały Zjazdowe II Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” – Kazimierz Dolny 2007, tom II, 439.