Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 2, April-June, p. 229–233

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena nawyków higieny jamy ustnej u pacjentów z przeciwciałami IgG dla Helicobacter pylori w ślinie

Hygiene Habits in Patients with Occurrence of anti−Helicobacter Pylori IgG Antibodies in Saliva

Małgorzata H.j Sikorska−Jaroszyńska1,, Maria Mielnik−Błaszczak1,, Monika Janus1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Helicobacter pylori jest zaliczany do bakterii Gram−ujemnych. W 1994 r. WHO uznało ją za jeden z najgroźniejszych czynników rakotwórczych. H. pylori powoduje przede wszystkim schorzenia układu pokarmowego. Bakteria ta występuje również w płytce nazębnej.
Cel pracy. Określenie nawyków higieny jamy ustnej u pacjentów, u których stwierdzono występowanie przeciwciał IgG anty−Helicobacter pylori w ślinie.
Materiał i metody. Badaniami objęto 46 osób (21 chłopców oraz 25 dziewcząt). Średni wiek badanych wynosił 12,5 lat ± 3 miesiące. Przeprowadzono badania ankietowe, kliniczne oraz immunologiczne. Do badań pobierano ślinę mieszaną niestymulowaną z dna jamy ustnej. W badaniach wykorzystano RapiTest®H.pylori oraz Helico Test®.
Wyniki. Przeciwciała klasy IgG dla Helicobacter pylori występowały u 16 badanych osób, w tym u 4 chłopców i 12 dziewcząt. Stwierdzono, iż zarówno pacjenci, u których wykryto występowanie przeciwciał IgG anty−Helicobacter pylori w ślinie, jak i osoby z grupy kontrolnej najczęściej szczotkowały zęby 2 razy dziennie. Stwierdzono, że 18% badanych, u których wykryto przeciwciała IgG w ślinie stosowały płukanki ze związkami fluoru.
Wnioski. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w nawykach związanych z higieną jamy ustnej u osób, u których stwierdzono występowanie przeciwciał IgG anty−Helicobacter pylori w ślinie oraz osób z grupy kontrolnej.

Abstract

Background. Microaerophilic, Gram−negative bacteria Helicobacter pylori is considered to be the second most frequently occurring pathogen in people. Since 1994 WHO considered the bacteria as one of cancerogenic. The bacteria constitutes an etiological factor in alimentary tract diseases. Helicobacter pylori is also prevalent in dental plaque.
Objectives. The aim of this study was the determination of oral hygienic habits and the occurrence of anti−Helicobacter pylori IgG antibodies in saliva. Material and methods. The study involved 46 subjects (21 boys and 25 girls). Mean subject age was 12.5 years ± 3 months. Questionnaire, clinical and immunological studies were performed. Mixed unstimulated saliva from the bottom of the oral cavity was collected for examination. RapiTest®H.pylori and Helico Test® were used.
Results. IgG class antibodies against Helicobacter pylori were present in 16 subjects, (4 boys and 12 girls). Patients with IgG antibodies and from control group most often brushed their teeth twice a day. 18% of patients with IgG antibodies used mouth rinses with fluorides.
Conclusion. There were no differences in oral hygiene habits in patients with IgG antibodies and in patients from control group.

Słowa kluczowe

Helicobacter pylori, nawyki higieniczne jamy ustnej, stan higieny jamy ustnej

Key words

Helicobacter pylori, oral hygienic habits, oral hygiene

References (14)

 1. LOESCHEW.J.: Clinical and microbiological aspects of chemotherapeutic agents used according to the specific plaque hypothesis. J. Dent. Res. 1979, 58, 2404–2412.
 2. FEJERSKOV O., KIDD E.: Próchnica zębów. Choroba próchnicowa i postępowanie kliniczne (Red. nauk. wyd. pol. U. Kaczmarek) Urban & Partner, Wrocław 2006.
 3. JAGUSZTYN−KRYNICKA E.K., GAJKOWSKA A., GODLEWSKA R.: Czynniki wirulencji Helicobacter pylori. Mikrobiol. Med. 1999, 20, 3, 3–13.
 4. BROWN L.M.: Helicobacter pylori: epidemiology and routes of transmission. Epidemiol. Rev. 2000, 22, 283–297.
 5. RUDNICKA J., SWOBODA−KOPEĆ E.: Tlenowe pałeczki Gram−ujemne chorobotwórcze dla człowieka z uwzględnieniem niektórych schorzeń jamy ustnej. [w:] Wybrane zagadnienia z mikrobiologii jamy ustnej. – red. Łuczak M., Swoboda−Kopeć E., Wydawnictwo Czelej Lublin 2004, 205–215.
 6. GOLBERG D., SZILAGYI A., GRAVES L.: Hyperemesis gravidarum and Helicobacter pylori infection: a systematic review. Obstet. Gynecol. 2007, 110, 695–703.
 7. KITCHENS D.H., BINKLEY C.J., WALLACE D.L., DARLING D.: Helicobacter pylori infection in people who are intellectually and developmentally disabled: a review. Spec. Care Dent. 2007, 27, 127–133.
 8. BÜRGERS R., SCHNEIDER−BRACHERT W., REISCHL U., BEHR A., HILLER K.A., LEHN N., SCHMALZ G., RUHL S.: Helicobacter pylori in human oral cavity and stomach. Eur. J. Oral Sci. 2008, 116, 297–304.
 9. KURTARAN H., UYAR M.E., KASAPOGLU B., TURKAY C., YILMAZ T., AKCAY A., KANBAY M.: Role of Helicobacter pylori in pathogenesis of upper respiratory system diseases. J. Natl. Med. Assoc. 2008, 100, 1224–1230.
 10. LIU Y., LIN H., BAI Y., QIN X., ZHENG X., SUN Y., ZHANG Y.: Study on the relationship between Helicobacter pylori in the dental plaque and the occurrence of dental caries or oral hygiene index. Helicobacter 2008, 13, 256–260.
 11. MALATY H.M., HAVEMAN T., GRAHAM D.Y., FRALEY J.K.: Helicobacter pylori infection in asymptomatic children: impact of epidemiologic factors on accuracy of diagnostic tests. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2002, 35, 59–63.
 12. FERNANDO N., PERERA N., VAIRA D., HOLTON J.: Helicobacter pylori in school children from the Western province of Sri Lanka. Helicobacter 2001, 6, 169–174.
 13. NAMIOT D.B., NAMIOT Z., KEMONA A., BUCKI R., GOłĘBIEWSKA M.: Oral health status and oral hygiene practices of patients with peptic ulcer and how these affect Helicobacter pylori eradication from the stomach. Helicobacter 2007, 12, 63–67.
 14. NASROLAHEI M., MALEKI I., EMADIAN O.: Helicobacter pylori colonization in dental plaque and gastric infection. Rom J Gastroenterol 2003, 12, 293–296.