Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 2, April-June, p. 219–228

Publication type: original article

Language: English

The Participation of the Little Child Mother’s in the Programme of Adaptation to Dental Treatment as a Precondition of Its Effectiveness

Uczestnictwo matki małego dziecka w programie adaptacji do leczenia dentystycznego jako warunek jego skuteczności

Beata Wilk−Sieczak1,, Elżbieta Dryll2,

1 Department of Conservative Dentistry and Pedodontics, Wroclaw University of Medicine, Poland

2 Warsaw University, Faculty of Psychology, Warsaw, Poland

Abstract

Background. The original method of gradual adaptation (GAM) presented here was meant to influence the mother−child dyad. In social situations involving the little child (such as being seen by a doctor), direct contact with each person of the dyad takes place at a different level (it, so to speak, splits). A diagnostic process and medical procedures directly concern the child, whereas everything related to understanding the appointment situation is directed to the mother. Due to this split, some space for the mother−child emotional exchange is made between the child’s conscious level of comprehension and his/her readiness to undergo some medical procedures.
Objectives. The purpose of our research was to evaluate the own gradual adaptation method as used for under three years old children, where particular attention was paid to the effect it had on their mothers’ attitude and behaviour.
Material and Methods. The study, where three successive dental visits were videoed and then analysed by psychologists, involved 33 mother−child dyads. The mothers’ level of anxiety (DAS scale), their apprehension about their children (original scale) as well as their confidence in the dentist were measured as the indexes of the attitude towards dental treatment.
Results. The statistically significant increase in the children’s co−operative and their mothers’ neutral attitude was observed. The occurrence of some important behavioural changes was also revealed by the comparison of the mothers’ anxiety, their apprehension about their children and their confidence in the dentist before and after the adaptation programme. Conclusion. The research results provided the evidence in support of the efficiency of the evaluated method. The mother is included in a diagnostic process, deepens her knowledge. More understanding makes her a therapist’s partner. This is how the results of therapeutic activity get a chance to consolidate.

Streszczenie

Wprowadzenie. Własna metoda stopniowej adaptacji (MSA) polega na oddziaływaniu na diadę matka−dziecko. Wsytuacjach społecznych (takich jak wizyta u lekarza), które dotyczą małego dziecka, bezpośredni kontakt z każdą z osób w diadzie przebiega na innym poziomie (niejako rozwarstwia się). Postępowanie diagnostyczne i zabiegi odnoszą się bezpośrednio do dziecka, wszystko to, co dotyczy rozumienia sytuacji, jest kierowane natomiast do matki. To rozwarstwienie sprawia, że między poziomem świadomym (rozumienia) a gotowością do poddawania się zabiegom jest miejsce na wymianę emocjonalną w relacji matka−dziecko.
Cel pracy. Ewaluacja własnej metody adaptacji dzieci poniżej 3 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera na zachowanie i postawę matki.
Materiał i metody. Badaniem objęto 33 diady – matki z dziećmi do trzeciego roku życia. Trzy kolejne wizyty były nagrywane i analizowane przez psychologów ze względu na zmiany zachowania dziecka i matki. Mierzono również poziom lęku matki (skala DAS), jej obawy o dziecko (skala własna) i zaufania do lekarza (skala DBS), jako wskaźników postawy wobec leczenia dentystycznego.
Wyniki. Podczas kolejnych wizyt dentystycznych zaobserwowano zwiększone wzrost zachowań współpracujących u dzieci, a u matek zachowań neutralnych. Różnice te okazały się istotne statystycznie między drugą a trzecią wizytą dentystyczną. Wyniki pomiaru własnego lęku dentystycznego matki, a także związanej z tym obawy o dziecko i poziomu zaufania do lekarza przed rozpoczęciem adaptacji dziecka i po jego zakończeniu wskazują na istotne zmiany.
Wnioski. Wyniki wskazują na dużą skuteczność metody, a zmiana postawy matki gwarantuje jej trwałość. Matka, włączona w proces diagnostyczny, poszerza swoją wiedzę. Rozumiejąc więcej, staje się partnerem terapeuty w procesie zmiany. Tym samym rezultat pracy terapeutycznej ma szansę utrzymać się.

Key words

method of gradual adaptation (GAM), dental anxiety, mother−child dyad

Słowa kluczowe

metoda adaptacji dzieci do leczenia dentystycznego, lęk dentystyczny, diada matka−dziecko

References (19)

 1. RAMOS−GOMEZ F.J., JUE B., BONTA Y.C.: Implementing an Infant oral care program. J. Calif. Dent. Assoc. 2002, 30, 752–761.
 2. FREEMAN R.: The case for mother in the surgery. Br. Dent. J. 1999, 186, 610–613.
 3. WILK−SIECZAK B., GMYREK−MARCINIAK A.: Komunikacja z dzieckiem w gabinecie dentystycznym. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 1–5.
 4. DE BARBARO B.: Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Collegium Medium UJ, Kraków 1994.
 5. DRYLL E.: Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych: Ekspertyza. [W:] Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży: Źródło doświadczeń – szkolne środowisko wychowawcze. Red.Gurycka A., Jurczyk P. T. III, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989, 97–215.
 6. TREVARTHEN C.: The foundation of interusbjectivity: Development of interpersonal and cooperative understanding of infants. [In:] The social foundations of language and thought: Essays in honor of J.S. Bruner. Eds.: Olson D.R. Norton, New York, 1980, 316–342.
 7. DRYLL E.: Interakcja wychowawcza w relacji matka−dziecko. [W:] Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Eds. Jurkowski A. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa, 2003, 131–161.
 8. MAYSELESS O.: Parenting representation. Theory research and clinical implications: Cambridge Studies in Social and Emotional Deveopment. Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 9. WILK−SIECZAK B, PREGIEL B., WRZYSZCZ−KOWALCZYK A.: Niefarmakologiczne techniki kształtowania zachowania dzieci w gabinecie dentystycznym. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 288–292.
 10. PERETZ B., GLUCK G.: Magic trick: a behavioural strategy for the management of strong−willed children. Int. J. Paediatr. Dent. 2005, 15, 429–436.
 11. WILK−SIECZAK B., KACZMAREK U.: Children’s up to three years old behaviour in dental office in dependence on adaptation method. Pol. Environ. Stud. 2007, 16, 2C, 505–509.
 12. WILK−SIECZAK B., KACZMAREK U.: Mothers’ attitude and how it influences their children’s behaviour during their first dental visits. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 74–79.
 13. CORAH L.N., GALE E.N., ILLIG S.J.: Assesment of dental anxiety scale. J. Am. Dent. Assoc. 1978, 97, 816–819.
 14. CORAH H.L.N.: Development of Dental Anxiety Scale. J. Dent. Res., 1969, 4, 596–600.
 15. SMITH T., GETZ T., MILGROM P., WEINSTEIN P.: Evaluation of treatment at a dental fears research clinic. Spec. Care Dent. 1987, 7, 130–134.
 16. DRYLL E.: Trudności wychowawcze: Analiza interakcji matka−dziecko w sytuacjach konfliktowych. Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995.
 17. BUGENTAL D.B.: Affective and cognitive processes within threat−oriented family system. [In:] Parental belief system: The psychological consequences for children. Eds.: Sigel I.E., McGillicudy−De A.V. Lisi, Goodnow J.J. Lawrence Erlbaum Assoc, Hilsdale NJ, 1992, 219–243.
 18. NAMYSłOWSKA I.: Terapia rodzin. Springer PWN, Warszawa, 1997.
 19. WILK−SIECZAK B., ZAKRZEWSKI M., CHMIELEWSKA−ŁUCZAK D.: Lęk matek przed leczeniem stomatologicznym i przyczyna pierwszej wizyty dziecka a czynniki prognozowania negatywnej postawy dziecka w wieku przedszkolnym podczas leczenia stomatologicznego. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 438–580.