Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 2, April-June, p. 208–213

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena jakościowa mikroflory bakteryjnej zasiedlającej kanały korzeniowe przed i po leczeniu endodontycznym

Quality Assessement of Bacterial Microflora in Root Canals Before and After Root Canal Treatment

Lidia Postek−Stefańska1,, Tomasz Mazur1,, Iwona Wysoczańska−Jankowicz1,, Marzena Bąk−Kuś1,, Anna Mertas2,, Elżbieta Bobela2,, Wojciech Król2,

1 Zakład Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko−Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko−Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie

Wprowadzenie. Zmiany zapalne w tkankach okołowierzchołkowych oraz nieodwracalne zapalenia w miazdze wymagają leczenia endodontycznego, którego głównym celem jest eliminacja bakterii z systemu korzeniowego. Cel badań. Jakościowa ocena mikroflory bakteryjnej w zakażonych kanałach korzeniowych zębów przed i po leczeniu polegającym na opracowaniu mechanicznym różnymi metodami i odkażeniu kanałów korzeniowych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 20 zębów z martwicą miazgi lub z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych. Zęby zostały podzielone na 2 grupy. W pierwszej grupie kanały korzeniowe opracowywano za pomocą narzędzi ręcznych, a w grupie drugiej stosowano narzędzia maszynowe ProTaper® (Dentsply, Maillefer). W obu grupach kanały były odkażane za pomocą podchlorynu sodu. Materiał do badań mikrobiologicznych pobierano dwukrotnie: bezpośrednio po otwarciu komory zęba oraz po opracowaniu chemo−mechanicznym zakażonych kanałów. W tym celu wykorzystywano sterylne sączki papierowe, które wprowadzano do kanału korzeniowego na 60 s. Sączki umieszczano w płynnym podłożu dla bakterii beztlenowych oraz tlenowych, które spełniały również rolę podłoży transportowych.
Wyniki. Wyniki przeprowadzonej analizy mikroiologicznej materiału pobranego z zakażonych kanałów korzeniowych badanych zębów wykazały obecność licznej i zróżnicowanej flory bakteryjnej zarówno tlenowej, jak i beztlenowej. U badanych pacjentów bakterie wyhodowano w każdym przypadku rozpoznania martwicy miazgi bądź zmian chorobowych w tkankach okołowierzchołkowych leczonych zębów.
Wnioski. Uzyskane wyniki pokazały, że wykorzystana metoda leczenia endodontycznego w większości przypadków nie doprowadziła do usunięcia drobnoustrojów z systemu korzeniowego.

Abstract

Background. Treatment of inflammation in periapical tissues and irreversible inflammation of the pulp requires root canal treatment which main goal is to eliminate bacteria in root canal system.
Objectives. The quality assessment of bacterial microflora of infected root canals in teeth before and after mechanical instrumentation with different methods and disinfection. Material and methods. 20 teeth with pulp necrosis or inflammation of the periapical tissues were included. Teeth were divided into 2 groups. In first group, root canals were instrumented with hand files while in the second group nickel−titanium rotary files ProTaper® (Dentsply, Maillefer) were used. In both groups canals were disinfected with sodium hypochlorite. The microbiological material was taken twice: directly after trepanation of the pulp chamber and next after chemo−mechanical instrumentation infected root canals. Paper points were placed into canals for 60 seconds and then into liquid substrate for anaerobic and aerobic bacteria, which were also used for transportation.
Results. The microbiological analysis of infected root canals showed the presence of various and numerous bacterial microflora. Bacteria were isolated in every case of treated teeth with pulp necrosis or inflammation of periapical tissues.
Conclusion. Results showed that method used during root canal treatment did not completely eliminate bacteria in majority of cases.

Słowa kluczowe

leczenie endodontyczne, bakterie, dezynfekcja, kanały korzeniowe

Key words

root canal therapy, bacteria, disinfection, root canals

References (16)

 1. PAWLICKA H., ARABSKA−PRZEDPEłSKA B.: Znaczenie środowiska jamy ustnej w leczeniu zakażonych kanałów korzeniowych. Magazyn Stomatol. 1999, 9, 2, 18–22.
 2. PAWLICKA H.: Rola bakterii w kanalikach zębinowych. Czas. Stomatol. 1996, 49, 316–320.
 3. DALTON B., ORSTAVIK D., PHILIPS C., PETTIETTE M., TROPE M.: Bacterial reduction with nickel−titanium rotary instrumentation. J. Endod. 1998, 24, 763–767.
 4. MCGURKIN−SMITH R., TROPE M., CAPLAN D., SIGURDSSON A.: Reduction of intracanal bacteria using GT rotary instrumentation, 5,25% NaOCl, EDTA, and Ca(OH)2. J. Endod. 2005, 31, 359–363.
 5. MANZUR A., GONSALEZ A., POZOS A., SILVA−HERZOG D., FRIEDMAN S.: Bacterial quantification in teeth with apical periodontitis related to intrumenation and different intracanal medication: a randomized clinical trial. J. Endod. 2007, 33, 114–118.
 6. SHUPING G., ORSTAVIK D., SIGURDSSON A, TORPE M.: Reduction of intracanal bacteria using nickel−titanium rotary instrumentation and various medications. J. Endod. 2000, 26, 751–755.
 7. TRUSEWICZ M., BUCZKOWSKA−RADLIŃSKA J., POL J.: Ocena jakościowa beztlenowej flory bakteryjnej systemów kanałowo−korzeniowych zębów z przewlekłymi zapaleniami tkanek okołowierzchołkowych w zależności od wielkości zmian oraz stanu komory zęba. Czas. Stomatol. 2007, 60, 423–430.
 8. KĘDZIA A., KOCHAŃSKA B., WRÓBLEWSKA−SIWIECKA M., GÓRA B., NIEZGODA D., NOWALSKA−KWAPISZ H., SADLAKNOWICKA J., ZEDLER E.: Częstość izolacji bakterii bezwzględnie beztlenowych z zakażonych kanałów korzeniowych zębów. Czas. Stomatol. 1997, 50, 75–80.
 9. TRYKOWSKI J., ROżYNEK E.: Badania flory bakteryjnej kanałów korzeniowych zębów pozbawionych żywej miazgi. Czas. Stomatol. 1986, 39, 775–780.
 10. SAKAMOTO M., SIQUEIRA J., ROCAS I., BENNO Y.: Bacterial reduction and persistence after endodontic treatment procedures. Oral Microbiol. Immunol. 2007, 22, 19–23.
 11. FABRICIUS L., DAHLEN G., SUNDQVIST G., HAPPONEN R., MOLLER A.: Influence of residual bacteria on periapical tissue healing after chemomechanical treatment and root filling of experimentally infected monkey teeth. Eur. J. Oral Sci. 2006, 114, 278–285.
 12. DAHM H., TRYPUĆ−MADZIARZ A., WEGNER K.: Ocena wrażliwości bakterii wyizolowanych z zakażonych kanałów zębowych na Betadine i Metronidazol. Magazyn Stomatol. 2003,13, 10, 36–38.
 13. OPALKO K., GIEDRYS−KALEMBA S., KACZMAREK A., WOJTOWICZ D.: Flora bakteryjna kanału korzeniowego zębów stałych leczonych z powodu pulpopatii nieodwracalnych przed i po zastosowaniu jonoforezy. Magazyn Stomatol. 1999, 9, 4, 21–24.
 14. OPALKO K., BALCERZAK I., SKOMRO P., KACZMAREK A., GIEDRYS−KALEMBA S., BANDURA M.: Mikrobiologiczna i radiologiczna ocena leczenia przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych metodą jonoforezy. Magazyn Stomatol. 2003, 13, 7–8, 15–18.
 15. WALTIMO T., TROPE M., HAAPASALO M., ORSTAVIK D.: Clinical efficacy of treatment procedures in endodontic infection control and one year follow−up of periapical healing. J. Endod. 2005, 31, 863–866.
 16. GOMES A., PINHEIRO E., GADE−NETO C., SOUSA E., FERRAZ C., ZAIA A., TEIXEIRA F., SOUZA−FILHO F.: Microbiological examination of infected dental root canals. Oral Microbiol. Immunol. 2004, 19, 71–76.