Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 2, April-June, p. 202–207

Publication type: original article

Language: Polish

Próchnica zębów stałych a liczebność kolonii bakteryjnych w ślinie i płytce nazębnej

Permanent Tooth Caries and the Bacterial Count in Saliva and Dental Plaque

Dorota Krawczyk1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Próchnica zębów jest wieloprzyczynową masowo występującą patologią u dzieci i młodzieży. Z tego względu jej skuteczne zapobieganie jest możliwe jedynie poprzez działania wielokierunkowe. W prognozowaniu wystąpienia ryzyka choroby próchnicowej wykorzystuje się testy bakteriologiczne, które pozwalają na indywidualną ocenę aktywności próchnicy.
Cel pracy. Ocena intensywności próchnicy zębów stanu higieny jamy ustnej oraz liczebności kolonii bakteryjnych Streptococcus mutans, Lactobacillus sp., Candidia w ślinie i płytce nazębnej u młodzieży w wieku 15–17 lat.
Materiał i metody. Badaniem objęto 113 osób, u których oceniono stan uzębienia na podstawie liczby PUW i jej składowych P, U, W, oraz higienę jamy ustnej na podstawie wskaźnika OHI według Greena i Vermilliona. Oceniono również liczebność kolonii bakteryjnych Streptococcus mutans i Lactobacillus sp oraz Candidia w ślinie i w płytce nazębnej oznaczono za pomocą testów Dentocult SM Strip mutans, Dentocult LB i Dentocult CA firmy Orion Diagnostics. Odczytu liczby kolonii bakteryjnych dokonywano wg wzorów załączonych do testów. Badane osoby podzielono na 5 grup. Grupę I stanowiły osoby ze zdrowym uzębieniem, grupę II osoby z sanacją jamy ustnej, grupę III osoby z liczbą PUW 1–4, IV osoby z PUW 5–10, a grupę V z PUW 11–16.
Wnioski. Stwierdzono dodatnią korelację między wartością wskaźnika OHI, a liczba badanych bakterii. Stwierdzono natomiast dodatnią korelacje między liczbą ubytków próchnicowych a liczebnością kolonii bakteryjnych Streptococcus mutans i Lactobacillus sp. w ślinie i płytce nazębnej.

Abstract

Background. Dental caries is a pathological condition of complex aetiology occurring on a massive scale in children and adolescents. For this reason, effective prevention of caries requires varied activities. The process of dental caries risk prediction involves bacteriological tests, which allow for individual evaluation of caries activity.
Objectives. The aim of the study was to evaluate dental caries intensity, the hygienic state of oral cavity and the bacterial count of Streptococcus mutans, Lactobacillus sp., and Candidia colonies in saliva and dental plaque of adolescents aged 15–17. Material and methods. The study included 113 subjects, whose state of dentition was evaluated with the use of DMF number and its components D, M and F and whose state of oral hygiene was evaluated with the use of the OHI index according to Green and Vermilion. The count of Streptococcus mutans, Lactobacillus sp. and Candidia colonies in saliva and dental plaque was also evaluated using Dentocult SM Strip mutans, Dentocult LB and Dentocult CA tests provided by Orion Diagnostics. Readings of the bacterial colony counts were performed according to procedures enclosed with the tests. The people were divided into five groups: Group I included subjects with healthy dentition, group II – subjects with sanitation of the oral cavity, group III – subjects whose DMF was 1–4, group IV – subjects whose DMF was 5–10 and group V – subjects with DMF 11–16.
Conclusion. The conducted studies revealed a positive correlation between the OHI index and the number of examined bacteria, as well as between the number of carious lesions and the Streptococcus mutan and Lactobacillus sp. colonies count in saliva and dental plaque.

Słowa kluczowe

próchnica zębów, bakterie, ślina

Key words

dental caries, bacteria, saliva

References (10)

  1. STRUżYCKA I., RADZIEJEWSKA M., RUCIŃSKA K.: epidemilogia bakterii z grupy Streptococcus mutans w różnych populacjach. Nowa Stomat. 2001, 1, 20–23.
  2. NÄ−RHIL T.O., KURKI N., AINAMO A.: Saliva, Salivary Micro−organisms, and Oral Health in the Home−dwelling Old Elderly−A Five−year Longitudinal Study. J. Dent. Res.1990,78, 1640–1646.
  3. OKADA M., SODA Y., HAYASHI F., DOI T., SUZUKI J., MIURA K., KOZAI K.: PCR detection of Streptococcus mutans and S. sobrinus in dental plaque samples from Japanese pre−school children. J. Med. Microbiol. 2002, 51, 443–447.
  4. CAMPUS G., LUMBAU A., BACHISIO S.L.: Caries experience and streptococci and lactobacilli salivary levels in 6–8− year−old Sardinians. Int. J. Paediat. Dent. 2001,10, 306–312.
  5. PETERSON D.E., MINAH G.E., REYNOLDS M.A., WEIKEL D.S., OVERHOLSER C.D., DEPAOLA L.G., WADE J.C., SUZUKI J.B.: Effect of granulocytopenia on oral mikrobial relationships in patients with acute leukemia. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1990,70, 720–723.
  6. SKOWRONEK A., GACHOWSKA M., POSTEK−STEFAŃSKA L., BOJDA D., KOZIARZ A., KUPCZYŃSKI P.: Badania korelacji pomiedzy wartościami DMF a liczebnością bakterii Sm i LB w świetle własnych obserwacji. Czas. Stomatol. 2001, 4, 238–243.
  7. BARAŃSKA−GACHOWSKA M., GRYGIER K., JAKUBA J., TYCZYŃSKA U., CYRKIEL A.: Wpływ sanacji jamy ustnej na liczebność bakterii Streptococcus mutans i Lactobacillus oraz na odczynowość śliny. Czas. Stomatol. 1996, 6, 384–388.
  8. WIERZBICKA M., ERICSON D., STRUżYCKA I., WRETLIND K., WOJCIESZEK D., HOSZEK A., JÓZEFOWICZ A., BRODZIKOWSKA N.: Intensywność próchnicy a wystepownie w slinie stymulowanej bakterii z grupy Streptococcus u dzieci 6–letnich. Czas. Stomatol. 1997, 1, 8–11.
  9. LISIECKA K., SUSZCZEWICZ A., SZEWCZYK M., KRAWCZUK−MOLĘDA E., MARZEC−KORONCZEWSKA Z.: Liczba Streptococcus mutans i Lactobacillus w ślinie stymulowanej u dzieci 12−letnich i określenie ich wzajemnej korelacji z uwzględnieniem liczby PUW. Przegl. Stomat. Wieku Rozw. 1996, 2/3, 96–98.
  10. MIELNIK−BłASZCZAK M., STANIOS−ŚNIEżYŃSKA J.: Zastosowanie 0,2 proc. glukonianu chlorheksydyny w profilaktyce próchnicy u dzieci. Mag. Stomatol. 2001, 11, 26–29.