Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 2, April-June, p. 185–190

Publication type: original article

Language: Polish

Erozje zębów u dzieci chorujących na astmę oskrzelową

Dental erosion in children with asthma

Aneta Adamowicz1,, Anna Bręborowicz2,, Maria Borysewicz−Lewicka1,

1 Katedra i Klinika Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Katedra i Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Większość doniesień naukowych badających wpływ leków przeciwastmatycznych na stan jamy ustnej umiejscawia astmatyków w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia erozji zębów.
Cel pracy. Zbadanie częstości występowania erozji zębów u dzieci chorujących na astmę oskrzelową oraz ich zależności od czasu trwania choroby i leczenia.
Materiał i metody. Badaniami objęto 64 pacjentów Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej oraz Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w wieku 8–16 lat chorujących na astmę oskrzelową przez okres 1–16 lat. Wszystkie badane dzieci stosowały leki przeciwastmatyczne wziewne w sposób ciągły od chwili rozpoznania choroby do chwili obecnego badania. Dzieci zdrowe stanowiące grupę kontrolną odpowiadały wiekiem, płcią oraz miejscem zamieszkania grupie osób chorujących. Na podstawie wywiadu i dokumentacji lekarskiej ustalono stopień zaawansowania astmy, czas trwania choroby i leczenia, wiek dziecka, kiedy rozpoczęła się choroba oraz postawienia diagnozy. Pytano też o rodzaj i dawki przyjmowanych leków przeciwastmatycznych. Do oceny występowania erozji został użyty wskaźnik EIC, który jest podzielony na dwie części określające odpowiednio głębokość i rozległość erozji.
Wyniki. Występowanie erozji było częstsze i obejmowało wiekszą liczbę zębów stałych wśród chorujących na astmę oskrzelową w porównaniu z grupą kontrolną. Jednak istotna statystycznie różnica została wykazana jedynie w odniesieniu do rozległości erozji między dziewczynkami i chłopcami z grupy badanej. Analiza zależności występowania erozji od czasu trwania choroby i leczenia, a także od czasu rozpoczęcia choroby i terapii nie wykazała istotności statystycznej.
Wnioski. Przedstawione wyniki pozwalają sądzić, że stosowane obecnie leki w niewielkim stopniu przyczyniają się do powstania erozji zębów.

Abstract

Background. Most resent investigation have shown that children with asthma treated by inhaler drugs are at an increased risk of developing dental erosion.
Objectives. The aim of the investigation was first to assess dental erosion occurence among children with asthma and healthy ones. Secondly, to assess the levels of dental erosion and to see whether there was any correlation between asthma and treatment duration and dental erosion occurence.
Material and Methods. The sample consisted from 64 patients of the Pneumology, Child Allergology and Clinical Immunology Clinic at the Karol Marcinkowski Medical University in Poznan. The patients were aged 8–16 and suffered from bronchial asthma for the period of between 1 and 16 years. All examined children took antiasthmatic inhalants on a regular basis between being diagnosed and being examined. The control group consisted of healthy children chosen randomly from the pupils of primary and lower secondary schools in Poznan and Wielkopolska district. The number, age, gender and the place of residence of this group reflected the group of patients. The children were both surveyed and examined clinically. On the basis of the interview and the medical documentation, the level of severity of asthma, the disease and treatment duration and the age when a child contracted the disease and started the treatment were determined. The erosion index used was based upon that from the 1993 Survey of Children’s Dental Health (EIC).
Results. The patterns of dental erosion on the teeth of asthmatics have been found to be more severe and more widespread in the mouth than the patterns of dental erosion found in non−asthmatics.There was only significant difference in dental erosion area in girls and in boys with asthma. There was no significant association of the presence of dental erosion and the disease and treatment duration and the age when a child contracted the disease and started the treatment were determined.
Conclusion. The present studies suggest that none of the nowadays used anti−asthma inhalers drugs was able to demonstrate a clinically significant erosion response.

Słowa kluczowe

astma, erozje zębów, beta−2−mimetyki, glikokortykosteroidy wziewne

Key words

asthma, dental erosion, beta−2−mimetics, inhaled corticosteroids

References (16)

 1. PEARCE N., SUNYER J., CHENG S., CHINN S., BJORKSTEN B., BURR M., KEIL U., ANDERSON H.R., BURNEY P.J.: Comparison of asthma prevalence in the ISAAC and the ECRHS. ISAAC Steering committee and the European Community Respiratory Health Survey. International study of asthma and allergies in childhood. Eur. Respir. J. 2000, 16, 420–426.
 2. CORPAS PASTOR L., RUIZ LEON C.: Oral diseases in asthmatic children: a case−control pilot study. Acta. Pediatr. Esp. 2003, 61, 1, 9–20.
 3. SIVASITHAMPARAM K., YOUNG W.G., JIRATTANASOPA V., PRIEST J., KHAN F., HARBROW D., DALEY T.J.: Dental erosion in asthma: a case−control study from south east Queensland. Aust. Dent. J. 2002, 47, 4, 298–303.
 4. SHAW N.J., AL−DLAIGAN Y.H., SMITH A.: Childhood asthma and dental erosion. J. Dent. Child. 2000, 2, 102–106.
 5. TOOTLA R.,TOUMBA K.J., DUGGAL M.S.: An evaluation of the acidogenic potential of asthma inhalers. Arch. Oral. Biol. 2004, 49, 275–283.
 6. TOOTLA R., KOTRU G., CONNOLLY M.A., DUGGAL M.S., TOUMBA K.J.: Asthma inhalers and subsurface enamel demineralisation: an in situ pilot study. Eur. J. Paediatr. Dent. 2005, 3, 139–143.
 7. LENANDER−LUMIKARI M., LAURIKAINEN K., KUUSISTO P., VILJA P.: Effect of inhaled corticosteroids on plaque pH. Caries Res. 2000, 34, 348.
 8. O’SULLIVAN E.A., CURZON M.E.J.: Drug treatment for asthma may cause erosive tooth damage. Br. Med. J. 1998, 83, 32–36.
 9. O’SULLIVAN E.A., CURZON M.E.J.: Salivary factors affecting dental erosion in children. Caries. Res. 2000, 34, 82–87.
 10. BJERKEBORN K., DAHLLÖF G., HEDLIN G., LINDELL M., MODÉER T.: Effects of disease severity and pharmacotherapy of asthma on oral health in asthmatic children. Scand. J. Dent. Res. 1987, 95, 159–164.
 11. YOUNG W.G.: The oral medicine of tooth wear. Aust. Dent. J. 2001, 46, 236–250.
 12. O’BRIAN M.: Children’s dental health in U.K. 1993. London: Her Majesty’s Stationary Office, 1994, 113
 13. BARBOUR M.E., PARKER D.M., ALLEN G.C., JANDT K.D.: Human enamel erosion in constant composition citric acid solutions as a function of degree of saturation with respect to hydroxyapatite. J. Oral. Reh. 2005, 32, 16–21.
 14. MAGUIRE A., RUGG−GUNN A.J., BUTLER T.J.: Dental health of children taking antimicrobial and non−antimicrobial liquid oral medication lond term. Caries Res. 1996, 30, 16–21.
 15. MILOSEVIC A., YOUNG P.J., LENNON M.A.: The prevalence of toothwear in 14 year old children in Liverpool. Commun. Dent. Health 1994, 11, 83–86.
 16. DUGMORE C.R., ROCK W.P.: Asthma and tooth erosion. Is there an association? Int. J. Paediatr. Dent. 2003,13, 417–424.