Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 2, April-June, p. 162–167

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena stanu narządu żucia u dzieci 9–11−letnich ze szkół podstawowych z okolic Lublina pozbawionych gabinetów stomatologicznych na podstawie badań klinicznych

The Estimation of State of Dental Organs at Children Aged 9–11 from Primary School of Lublin on the Ground of Clinical Researches

Magdalenawars Magdalenawarsz1,, Katarzyna Rudnicka−siwek1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Próchnica zębów jest chorobą społeczną, na którą najbardziej narażone są osoby w młodym wieku. Proces charakteryzuje się dużym dynamizmem i doprowadza do zniszczenia organicznego i nieorganicznego zrębu tkanek zęba.
Cel pracy. Celem pracy jest analiza stanu uzębienia, higieny jamy ustnej oraz potrzeb leczenia ortodontycznego u dzieci 9–11−letnich ze szkół podstawowych z okolic Lublina pozbawionych gabinetów stomatologicznych.
Materiał i metody. Badaniem objęto 128 dzieci, w tym 72 dziewczynki i 56 chłopców. Obliczono frekwencję próchnicy, średnią liczbę PUW z uwzględnieniem składowych P i W, wskaźnik leczenia, wskaźnik higieny jamy ustnej OHI. Obliczono odsetek występowania wad zgryzu oraz odsetek wad zgryzu leczonych i nieleczonych, a także odsetek wyrżniętych zębów przedtrzonowych i kłów. Wyniki badań poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Liczba PUW osiągnęła wartości od 4,19 u dziewczynek i 4,26 u chłopców. Wartość wskaźnika leczenia wyniósł średnio 0,39. Oceniono higienę jamy ustnej za pomocą wskaźnika OHI, który wyniósł ogółem 0,32. Wady zgryzu zaobserwowano u 76 dzieci, co stanowiło 59,37% badanych, w tym u 45 dziewczynek (21,09%) i 31 chłopców (19,53%). Z całej grupy leczeniu specjalistycznemu poddało się tylko 9 osób, czyli 11,84% badanych. W związku z coraz bardziej zauważalną akceleracją zwrócono uwagę na kolejność wyrzynających się grup zębowych u badanych dziewczynek i chłopców.
Wnioski. Wskaźnik intensywności próchnicy wyrażony średnią liczbą PUW w badanej populacji dzieci 9–11−letnich był niepokojąco wysoki, a wartości wskaźnika leczenia bardzo niskie. Zaobserwowano wysoki odsetek występowania wad zgryzu, a niski leczenia. Analiza procentowa występowania poszczególnych grup zębów pozwoliła zauważyć, że grupa kłów i przedtrzonowców dolnych występowała u małego odsetka badanych w porównaniu z przyjętą normą. Wydaje się celowe otoczenie badanej grupy dzieci szeroko pojętą opieką stomatologiczną.

Abstract

Background. Caries is a social disease, mostly affectivy young people. This process is dynamic and can result in organic destruction and inorganic tooth tissue.
Objectives. The aim of work is analysis of state of dentition, hygiene of cavity and orthodontic treatment in children aged 9–11 from primary schools around Lublin without dentist rooms. Material and methods. 128 children, within 72 girls and 56 boys have been examined. Caries attendance, average quantity DMF index with elements of P and W, indicator of hygiene of cavity OHI were calculated. Quantity of bite defects in treated and not treated was calculated as well and pre molar teeth and canines. Results of researches were proposed to statistic analysis.
Results. Quantity DMF index reached value from 4.19 in girls and 4.26 in boys. Value indicate of treatment was on average 0.39. Hygiene of cavity was estimated with OHI indicator which was 0.32. Bite defects have been observed in 76 children, which was 59.37% among examinated children, in 45 girls ( 21.09%) and 31 boys (19,53%). In the whole group (only 9 persons), were examinated by specialistic treatment, it means 11.84% examinated. Due to bigger acceleration, attention was paid to sequences of groups of teeth in examinated girls and boys.
Conclusion. Indicator of intensity of caries is average by quantity DMF index in examined population aged 9–11. It was dangerously high but treatment indicators were low. High quantity of bite defects but low percentage of treatment were observed. Percentage analysis of particular teeth revealed, that group of canines and lower pre molars was not numerous according to normal situation. It is very important to pay attention to dentist help.

Słowa kluczowe

Próchnica, liczba PUW, wskaźnik leczenia próchnicy, wskaźnik OHI

Key words

Caries, DMF index, DTI, OHI index

References (13)

 1. WILK M.: Ocena wybranych czynników wpływających na proces akceleracji wyrzynania się zębów stałych u dzieci lubelskich. Praca doktorska, Lublin 2004.
 2. PROFFIT W.R., FIELDS H.W. JR.: Ortodoncja współczesna. Wydawnictwo Czelej, 2000.
 3. RYBARCZYK−TOWNSED E., LUBOWIEDZKA B., WOCHNA−SOBAŃSKA M.: Oral health status of 18 years old adolescents in the region of Łódź in 2004. Zdr. Publ., 2005, 115, 287 [in Polish].
 4. SIKORSKA−JAROSZYŃSKA M., MIELNIK−BłASZCZAK M.: The state of dentition of third grade secondary school pupils from Lublin and WHO targets for year 2000. Stomatologia Współ., 2000, 7, 4, 47–52 [in Polish].
 5. SIKORSKA−JAROSZYŃSKA M., MIELNIK−BłASZCZAK M., AKSAMIRSKA−ALM G.: Stan uzębienia stałego u dzieci z makroregionu lubelskiego.Zdr. Publ., 2005,115, 283–286.
 6. SIKORSKA−JAROSZYŃSKA M., MIELNIK−BłASZCZAK M., BOROWSKA M.: Występowanie próchnicy zębów u dzieci szkolnych w wieku 10 lat.Ortod. Współcz., 2003, 5, 2, 40–45.
 7. MIELNIK−BłASZCZAK M., STRUSKA A., JANUS M, SKAWIŃSKA A.: The evaluation of detal prophylactic principles observance among 8–12−years old children from the city of Lublin. Pol.J. Environ.Stud.2007 vol.16nr6C, s.185–188.
 8. TRUSZEL M., ROZTOCZYŃSKA A.: Evaluation of Health of the Masticatory Apparatus in 12 Year Olds from Bielsko−Biała. Magazyn Stomatologiczny.10,48,2002 [in Polish].
 9. ŚLIż B., KUPKA T., TANASIEWICZ M., WIŚNIEWSKI M., KALACIŃSKA J., MRÓWKA M.: State of the Dentition and Oral Higieny In 8–9 and 9–10 Year Old Attending Primary School In Ruda Śląska. Magazyn Stomat.7–8, 16, 2002 [in Polish].
 10. PELS E., FETKOWSKA−MIELNIK K., SASADEUSZ−DOROSZ L.: Ocena stanu uzębienia i higieny jamy ustnej u dzieci z małego miasta. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” Kazimierz Dolny 2007, Materiały Zjazdowe, 447.
 11. SZYDłOWSKA−WALENDOWSKA B., WOCHNA−SOBAŃSKA M.: Terminy i kolejność wyrzynania zębów stałych u dzieci łodzkich. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4.
 12. ŚMIECH−SłOMKOWSKA G., JARNECKA B.: Rozwój fizyczny a wiek zębowy u dzieci w wieku 7–10. Czas. Stomat., 1987, XLIII, 7, 434–438.
 13. PRUCIA G.: Praca Doktorska,: Analiza wyrzynania kłów stałych w populacji dziecięcej w przedziale wiekowym 8–13 lat. Lublin 2008.