Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 2, April-June, p. 149–156

Publication type: editorial article

Language: Polish

Trend choroby próchnicowej u 12−letnich dzieci na podstawie badań monitoringowych stanu zdrowia jamy ustnej. Czy polskie dzieci mają szanse na osiągnięcie narodowego i europejskiego celu zdrowia jamy ustnej?

Tendency of Caries Disease in 12−Year−Old Children on the Basis of the Monitoring Surveys of Oral Health Condition. Do Polish Children Have the Chances to Reach the National and European Goals of Oral Health?

Mariawierzbick Mariawierzbicka1,, Urszula Kaczmarek2,

1 Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Fundacja Promocji Zdrowia Jamy Ustnej w Warszawie

2 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, AM we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. W minionych latach w wielu krajach zaobserwowano istotne ograniczenie występowania próchnicy zębów w różnych grupach wiekowych populacji, w Polsce natomiast tempo zmian jest powolne.
Cel pracy. Analiza trendu choroby próchnicowej w kraju w okresie 8 lat u dzieci 12−letnich na podstawie wyników stomatologicznych badań monitoringowych stanu jamy ustnej oraz prognoza możliwości osiągnięcia narodowego i europejskiego celu zdrowia jamy ustnej.
Materiał i metody. W latach 1999–2007 zbadano 15 418 dzieci 12−letnich zamieszkujących rejon miejski i wiejski wybranych województw kraju. Stan uzębienia według kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia (ŚOZ) określali odpowiednio szkoleni stomatolodzy. W ocenie uwzględniono następujące wskaźniki: frekwencję próchnicy, PUW/Z i składowe, wskaźnik leczenia zachowawczego próchnicy oraz odsetek osób z PUW/Z ≤ 3.
Wyniki. Zaobserwowano powolny stopniowy trend zmniejszenia się częstości i intensywności choroby próchnicowej. Stwierdzono zmniejszenie frekwencji próchnicy o 8,2% i wartości PUW/Z z 4,0 do 3,07 oraz wartości P/Z z 2,3 do 1,15, a wzrost wartości W/Z z 1,6 do 1,86 i wskaźnika leczenia zachowawczego próchnicy o 51% oraz wzrost odsetka dzieci z PUW/Z≤3. Średni roczny spadek wartości PUW/z wynosił 0,19.
Wnioski. Zakładając utrzymanie się stwierdzonego w ciągu ostatnich 8 lat tempa zmniejszania się intensywności próchnicy, można prognozować uzyskanie przez dzieci 12−letnie narodowego i europejskiego celu zdrowia jamy ustnej.

Abstract

Background. During the past years a significant decrease in dental caries in the various aged groups of population in many countries was observed, however in Poland rate of changes was slow.
Objectives. Analysis of dental caries tendency in the country in the 8−years period in 12−year−old children on the basis of the results of the dental monitoring surveys of oral health condition and prognosis of the achievement possibility the national and European goals of oral health.
Material and Methods. From 1999 to 2007 15,418 0g 12−year−old children living in urban and rural areas in the chosen regions of the country were examined. Dental condition was evaluated according to the WHO criteria by the trained dentists. The following parameters were taken into account: caries frequency, DMFT and its components, index of conservative treatment and percentage of subjects with DMFT ≤ 3.
Results. The slow decreasing tendency in caries prevalence and its severity was observed. The lowering of caries frequency was 8.2% and the DMFT value from 4.0 to 3.07, and DT value from 2.3 to 1.15 as well as the increase of FT value from 1.7 to 1.86 and the value of index of conservative treatment of dental caries about 51% and the percentage of children with DMFT ≤ 3. The mean annual drop of the DMFT value was 0.19. Conclusion. Presuming the maintenance of the observed, the rate of decreasing the dental caries severity in the last years can be prognosed to obtain the national and European goals of oral health by the 12−year−old children.

Słowa kluczowe

dzieci 12−letnie, PUW/Z, trend próchnicy

Key words

12−year−old children, DMFT, dental caries trend

References (18)

 1. PETERSEN P.E.: Changing oral health profiles of children in Central and Eastern Europe – Challenges for the 21st century. http://www.who.int/oral_health/media/en/orh_eastern_europe.pdf
 2. WIERZBICKA M., SZATKO F., RADZIEJWSKA M., RUCIŃSKA K., ZAWADZIŃSKI M.: Ogólnokrajowy monitoring zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań (drugi etap – 1999 rok). Dzieci w wieku 6 i 12 lat. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie, Katedra Higieny i Epidemiologii AM w Łodzi, Warszawa 1999.
 3. WIERZBICKA M., SZATKO F., RUCIŃSKA K., ZAWADZIŃSKI M.: Ogólnokrajowy monitoring zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań. Polska 2000. Ministerstwo Zdrowia, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie, Katedra Higieny i Epidemiologii AM w Łodzi, 2003.
 4. WIERZBICKA M., SZATKO F., RADZIEJWSKA M., RUCIŃSKA K., ZAWADZIŃSKI M.: Ogólnokrajowy monitoring zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań. Polska 2001. Ministerstwa Zdrowia, Zakład Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie, Katedra Higieny i Epidemiologii AM w Łodzi.
 5. WIERZBICKA M., SZATKO F., ZAWADZIŃSKI M., PIERZYNOWSKA E., DYBIżAŃSKA E., SłOTWIŃSKA S., DRABARCZYKNASIŃSKA M., GANOWICZ M.: Ogólnokrajowy monitoring zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań. Polska 2003. Zakład Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie, Katedra Higieny i Epidemiologii AM w Łodzi. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004.
 6. WIERZBICKA M., JODKOWSKA E., SZATKO F., PIERZYNOWSKA E., GANOWICZ M., ZAWADZIŃSKI M.: Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno−lecznicze dzieci w wieku 6 i 12 lat w Polsce, w pierwszych latach procesu integracji europejskiej. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2005.
 7. JODKOWSKA E., WIERZBICKA M., SZATKO F., STRUżYCKA I., GANOWICZ M., ZAWADZIŃSKI M.: Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej. Stan zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 12 lat, jego uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, organizacyjne i behawioralne. Polska 2007. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2007.
 8. PETERSEN P.E., BOUGEOIS D., BRATTHALL D., OGAWA H.: Oral health information systems – towards measuring progress in oral health promotion and disease prevention. Bull. World Health Organization 2005, 83, 686− 693.
 9. Global goals for oral health in the year 2000. FDI. Int. Dent. J. 1982, 32, 74−77.
 10. Global caries data for 12−year−old age group WHO Oral Health Country/Area Profile Programme. http://www.whocollab.od.mah.se/exp/globalcar.html
 11. Global Oral Health – CAPP: http://www.whocollab.od.mah.se/expl/regions.html
 12. Countries of European Union (EU) and European Economic Area (EEA). National Oral health Expenditure and DMFT 12−year−olds for 2000 onwards. http://www.whocollab.od.mah.se/euro/eu/eurofinance.html
 13. SZATKO F., BOCZKOWSKI A.: Skuteczność opieki stomatologicznej w Polsce. Fakty – oceny – perspektywy. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1995.
 14. CHEN M., ANDERSEN R.M., BARMES D.E., LACLERCQ M.−H., LYTTLE C.S.: Comparing oral care systems. A second International Collaborative Study. World Health Organization in collaboration with Center for Health Administration Studies, The University of Chicago, Geneva 1997.
 15. JAŃCZUK Z.: Stan narządu żucia polskiej populacji. Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin 1990 r.
 16. HOBDELL M., PETERSEN P.E., CLARKSON J. JOHNSON N.: Global goals for oral health 2020. Int. Dent. J. 2003, 53, 285−288.
 17. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007−2015. Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.
 18. Health21. The health for all policy framework for the WHO European Region. World Health Organization Regional Office in Europe, Copenhagen 1999.