Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 1, January-March, p. 83–87

Publication type: original article

Language: Polish

Ankietowa ocena wiedzy nastolatków o podstawach stomatologii

Questionnaire Study on Basic Dental Knowledge Among Teenagers

Marta Miernik1,, Agnieszka Paszkiewicz1,

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Choroby jamy ustnej u młodzieży są w Polsce złożonym problemem zdrowotnym.
Cel pracy. Ocena, czy zły stan zdrowotny jamy ustnej młodzieży wynika z jej niewiedzy dotyczącej podstaw stomatologii czy też przyczyną są inne czynniki.
Materiał i metody. Badania ankietowe przeprowadzono wśród młodzieży w wieku 16–19 lat. W badaniu wzięło udział 200 osób, w tym 116 dziewcząt i 84 chłopców.
Wyniki. Młodzież ma świadomość złożoności procesów wpływających na powstawanie próchnicy, kamienia nazębnego lub halitozy. Ankietowani potrafili wskazać skutki chorób przyzębia, a także znali metody niezbędne do utrzymania higieny jamy ustnej. W tej grupie wiekowej panują błędne przekonania dotyczące m.in. konieczności wybielania zębów lub braku szkodliwego wpływu napojów gazowanych na uzębienie. Badani w większości oceniali negatywnie emocje towarzyszące wizytom w gabinetach dentystycznych, kojarzyli je z bólem i stresem.
Wnioski. Można przypuszczać, że zły stan zdrowia jamy ustnej nastolatków wynika nie z braku wiedzy stomatologicznej, ale ze strachu przed wizytami w gabinetach dentystycznych.

Abstract

Background. Oral diseases are one of the most serious problems among teenagers in Poland.
Objectives. The purpose of this study was to check if bad oral health in population of teenagers originates from lack of dental knowledge or there are other reasons for that.
Material and Methods. The interview was carried out among 200 schoolchildren (116 girls and 84 boys), aged 16–19 years.
Results. The study revealed that young people were aware of factors affecting caries, calculus and halitosis. The results of periodontitis and methods of maintaining oral hygiene were correctly pointed to. Unfortunately, some fallacies existed among teenagers such as necessity to whiten teeth and lack of harmful influence of fizzy drinks on teeth. Visits in dental clinics were usually associated with negative emotions like pain and fear.
Conclusion. Therefore it is probable, that bad condition of oral cavity in population of teenagers is caused by dental fear, not by lack of dental knowledge.

Słowa kluczowe

młodzież, wiedza stomatologiczna, choroby jamy ustnej

Key words

teenagers, dental knowledge, oral diseases

References (18)

 1. BRUZDA−ZWIECH A., WOCHNA−SOBAŃSKA M., SZYDłOWSKA−WALENDOWSKA B.: Ocena poziomu lęku stomatologicznego, jego źródeł i wpływu na stan uzębienia młodzieży 18−letniej z województwa łódzkiego. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 343–350.
 2. GRUZ E., JACZEWSKI M., JUZALA P.: Analiza poziomu lęku i czynników go modulujących oraz stereotypu stomatologa u pacjentów przed stosowanym leczeniem chirurgicznym. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 415–420.
 3. BACHANEK T., HOPKAŁA M., CHAŁAS R., KLIJER M., PAWŁOWICZ A.: Świadomość stomatologiczna młodzieży 15−letniej dotycząca higieny jamy ustnej. Magazyn Stomatol. 2003, 13, 7–8, 66–68.
 4. GANOWICZ M. PIERZYNOWSKA E., ZAWADZIŃSKI M., STRUżYCKAI., IWANICKA−GRZEGOREK E., SZATKOF., DYBIżBAŃSKA E., WIERZBICKA M., JODKOWSKA E.: Ocena stanu uzębienia i stomatologicznych potrzeb leczniczych młodzieży w wieku 18 lat w Polsce w 2004 roku. Nowa Stomatol. 2006, 11, 1, 27–33.
 5. SZATKO F., WIERZBICKA M., WłOSTEK A., RABĘDA−DROBNIK A., PIERZYNOWSKA E.: Stan i potrzeby stomatologiczne 18−letniej młodzieży z grupy szczególnego ryzyka. Nowa Stomatol. 2006, 11, 1, 23–26.
 6. STRYCHARZ M., BARTECKA K., POLZ−DACEWICZ M.: Świadomość prozdrowotna, nawyki higieniczne i zwyczaje żywieniowe uczniów klas maturalnych liceów ogólnokształcących w Lublinie. Magazyn Stomatol. 2002, 12, 4, 66–69.
 7. EMERICH−POPLATEK K., ADAMOWICZ−KLEPALSKA B., SAWICKI L.: Stan zdrowia jamy ustnej 18−latków z województwa pomorskiego w badaniach z 2003 roku. Dent. Med. Probl. 2004, 41, 427–432.
 8. BEDNARZ W., MARTUSZEWSKA I.: Nawyki higieniczne i stan świadomości zdrowotnej dotyczącej narządu żucia młodzieży 15−letniej z Grybowa. Magazyn Stomatol. 2001, 11, 3, 74–77.
 9. STĘPNIAK P., TRZEŚNIEWSKI M.: Stan świadomości prozdrowotnej u młodzieży w wieku 18 lat w województwie dolnośląskim. Książka streszczeń: XI Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Akademii Medycznych, Wrocław 2006, 81–82.
 10. JAŃCZUK Z., CIąGŁO A.: Podstawy epidemiologii chorób narządu żucia. Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1999.
 11. JAŃCZUK Z.: O potrzebach i możliwościach profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia u polskiej młodzieży. Magazyn Stomatol. 2002, 12, 4, 35–38.
 12. KLICHOWSKA−PALONKA M., KIERNICKA M., BACHANEK T.: Testy biochemiczne aktywności próchnicy badanej w wybranych grupach wiekowych. Magazyn Stomatol. 2003, 13, 2, 53–55.
 13. JANUCHOWSKA−BADACH B.: Ocena stanu uzębienia młodzieży 16−letniej ze szkół ponadpodstawowych w Zamościu z uwzględnieniem higieny jamy ustnej i zwyczajów żywieniowych. Magazyn Stomatol. 2005, 15 6, 72–75.
 14. KACZMARCZYK−STACHOWSKA A., GAWRZEWSKA B., SENDUR A., KNYCHALSKA−KARWAN Z., CHOMYSZYN−GAJEWSKA M., CIESIELSKA M., FIJAŁ D., KWAPIŃSKA H.: Intensywność próchnicy zębów populacji Krakowa w wieku 15–80 lat. Magazyn Stomatol. 2001, 11, 2, 54–57.
 15. ALMAS K., AL.−HAWISH A., AL−KHAMIS W.: Oral hygiene practices, smoking habits and self−perceived oral malodor among dental students. J. Contemp. Dent. Pract. 2003, 4, 77–90.
 16. FRąCZAK B., CHRUŚCIEL−NOGALSKA M., SUŁKOWSKA−KUŚMIRCZUK M., BOER A.: Wewnątrzustne i ogólnoustrojowe przyczyny halitosis oraz sposoby postępowania terapeutycznego. Poradnik Stomatol. 2005, 5, 2, 44–47.
 17. HAKEMBERG M., BERGGREN U., GRONDAHL H.G.: A radiographic study of dental health in adult patients with dental anxiety. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 1993, 21, 27–30.
 18. RAUCH C., PANEK H.: Hypnosis in daily dental practice. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 301–306.