Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 1, January-March, p. 75–82

Publication type: original article

Language: Polish

Występowanie dysfunkcji i parafunkcji narządu żucia u dzieci ze szkół specjalnych – badanie ankietowe rodziców

Dysfunctions and Parafunctions of the Stomatognathic System in Special−Care Schoolchildren – a Questionnaire Parental Study

Karolina Gerreth1,, Maria Borysewicz−lewicka1,

1 Klinika Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Wprowadzenie. U pacjentów niepełnosprawnych często spotyka się dysfunkcje narządów jamy ustnej prowadzące między innymi do zaburzeń odżywiania, żucia, połykania, mowy oraz ślinienia się, a także do trudności w komunikowaniu się.
Cel pracy. Ocena występowania dysfunkcji i parafunkcji w obrębie narządu żucia u uczniów poznańskich szkół specjalnych.
Materiał i metody. Badanie socjomedyczne przeprowadzono wśród rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych w wieku 6–18 lat, uczęszczających do ośmiu szkół specjalnych w Poznaniu. Zamknięte pytania dotyczyły występowania u dziecka problemów w jedzeniu, piciu, artykulacji, oddychaniu, połykaniu, otwieraniu ust, żuciu, poruszaniu się, ale także nawykowego zgrzytania zębami, nagryzania przedmiotów, ssania palca lub smoczka, ślinienia się, chrapania, picia z butelki ze smoczkiem oraz częstych wymiotów. Wyniki analizowano z uwzględnieniem podziału badanych na 3 grupy (niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim).
Wyniki. U niepełnosprawnych uczniów najczęściej występowały problemy z artykulacją (58,7%). Stosunkowo często dzieci chrapały (22,3%) oraz śliniły się (20,4%). Najrzadziej natomiast stwierdzano nawyk picia z butelki ze smoczkiem (4,9%).
Wnioski. Przeprowadzone badania wskazują, iż dysfunkcje i parafunkcje w obrębie narządu żucia występują często u uczniów szkół specjalnych i w najwyższym odsetku dotyczą niepełnosprawnych w stopniu znacznym i głębokim.

Abstract

Background. Disabled patients often manifest dysfunctions of the stomatognathic system resulting in disturbances of eating, chewing, swallowing, speaking and drooling problems, as well as difficulties in communication.
Objectives. The study aimed to assess the prevalence of dysfunctions and parafunctions of the stomatognathic system in special−care schoolchildren.
Material and Methods. A questionnaire study was carried out among parents and caregivers of disabled and chronically ill children, aged 6–18 years, who attended 8 special−care schools in Poznań. The close−ended questions concerned the occurrence of problems with eating, drinking, speaking, breathing, swallowing, mouth opening, chewing, moving as well as habitual teeth grinding, habitual biting an object, tumb and dummy sucking, drooling, snoring, bottle−feeding and frequent vomiting. The results were analysed with respect to 3 groups of patients (mildly disabled, moderately disabled, severely and profoundly disabled).
Results. The results revealed that in the disabled schoolchildren, speech problems were the most frequent (58.7%). Snoring (22.3%) and drooling (20.4%) were also relatively common. Furthermore, bottle−feeding was the most unusual habit (4.9%).
Conclusion. The study revealed that dysfunctions and parafunctions of the stomatognathic system frequently occur in special−care schoolchildren and severely as well as profoundly disabled ones, are the most affected.

Słowa kluczowe

niepełnosprawni, dysfunkcje i parafunkcje układu stomatognatycznego

Key words

disabled persons, dysfunctions and parafunctions of the stomatognathic system

References (27)

 1. TRULSSON U., KLINGBERG G.: Living with a child with a severe orofacial handicap: experiences from the perspectives of parents. Eur. J. Oral Sci. 2003, 111, 19–25.
 2. KLEINT G., KANITZ G., HARZER W.: Orthodontic treatment in handicapped children: Report of four cases. ASDC J. Dent. Child. 2002, 69, 31–38.
 3. HOBSON R.S., NUNN J.H., COZMA I.: Orthodontic management of orofacial problems in young people with impairments: review of the literature and case reports. Int. J. Paediatr. Dent. 2005, 15, 355–363.
 4. DINESH R.B., ARNITHA H.M., MUNSHI A.K.: Malocclusion and orthodontic treatment need of handicapped individuals in South Canara, India. Int. Dent. J. 2003, 53, 13–18.
 5. ONYEASO C.O.: Orthodontic Treatment Need of Mentally Handicapped Children in Ibadan, Nigeria, According to the Dental Aesthetic Index. J. Dent. Child. 2003, 70, 159–163.
 6. ŚMIECH−SŁOMKOWSKA G., DUBOJSKA A.M., DEFIŃSKA−KANIORSKA A.: Wady zgryzu i potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym. Czas. Stomatol. 2006, 59, 42–46.
 7. RUMP Z.: Promocja zdrowia jamy ustnej: strategia i treści merytoryczne dla populacji dzieci przewlekle upośledzonych. Przegl. Stomatol. Wieku Rozw. 1994, 6–7, 100–102.
 8. RUMP Z.: Strategia opieki stomatologicznej nad dziećmi specjalnej troski w Polsce. Propozycja aneksu do narodowego programu ochrony narządu żucia w okresie od 1997 do 2001 roku. Nowa Stomatol. 1997, 2, 3–7.
 9. BHOWATE R., DUBEY A.: Dentofacial changes and oral health status in mentally challenged children. J. Indian. Soc. Pedod. Prev. Dent. 2005, 23, 71–73.
 10. ALLISON P.J., LAWRENCE H.P.: A paired comparison of dental care in Canadians with Down syndrome and their siblings without Down syndrome. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2004, 32, 99–106.
 11. WITAK−ŚWIATŁOWICZ L.: Porozumiewanie się z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w codziennych sytuacjach. W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Red.: Cytowska B., Winczur B. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, 299–308.
 12. HUSSEIN I., KERSHAW A.E., TAHMASSEBI J.F., FAYLE S.A.: The management of drooling in children and patients with mental and physical disabilities: a literature review. Int. J. Paediatr. Dent. 1998, 8, 3–11.
 13. TAHMASSEBI J.F., CURZON M.E.J.: The cause of drooling in children with cerebral palsy – hypersalivation or swallowing defect? Int. J. Paediatr. Dent. 2003, 13, 106–111.
 14. SENNER J.E., LOGEMANN J., ZECKER S., GAEBLER−SPIRA D.: Drooling, saliva production, and swallowing in cerebral palsy. Dev. Med. Child. Neurol. 2004, 46, 801–806.
 15. YAM W.K.L., YANG H.L.C., ABDULLAH V., CHAN C.Y.L.: Management of drooling for children with neurological problems in Hong Kong. Brain Dev. 2006, 28, 24–29.
 16. TAHMASSEBI J.F., CURZON M.E.J.: Prevalence of drooling in children with cerebral palsy attending special schools. Dev. Med. Child. Neurol. 2003, 45, 613–617.
 17. NUNN J.H.: Drooling: review of the literature and proposals for management. J. Oral Rehabil. 2000, 27, 735–743.
 18. MATSON J.L., COOPER C.L., MAYVILLE S.B., GONZÁLEZ M.L.: The relationship between food refusal and social skills in persons with intellectual disabilities. J. Intellect. Dev. Disabil. 2006, 31, 47–52.
 19. YOKOCHI K.: Tongue thrust swallowing in severely physically disabled children. Brain Dev. 1996, 18, 242–244.
 20. DORIN M., MOYSAN V., COHEN C., COLLET C., Hennequin M.: Evaluation des besoins en santé bucco−dentaire des enfants et adolescents fréquentant un institut médico−éducatif ou un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés, en France. Pratiques et Organisation des Sosin 2006, 37, 299–312.
 21. TRIER E., THOMAS A.G.: Feeding the disabled child. Nutrition 1998, 14, 801–805.
 22. SULLIVAN P.B., LAMBERT B., ROSE M., FORD−ADAMS M., JOHNSON A., GRIFFITHS P.: Prevalence and severity of feeding and nutritional problems in children with neurological impairment: Oxford Feeding Study. Dev. Med. Child. Neurol. 2000, 42, 674–680.
 23. RAVELLI A.M.: Diagnostic and therapeutic approach to vomiting and gastroparesis in children with neurological and neuromuscular handicap. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 1997, 25, Suppl. 1, 34–36.
 24. SHAW L., WEATHERILL S., SMITH A.: Tooth wear in children: An investigation of etiological factors in children with cerebral palsy and gastroesophageal reflux. ASDC J. Dent. Child. 1998, 65, 484–486.
 25. BELL E.J., KAIDONIS J., TOWNSEND G.C.: Tooth wear in children with Down syndrome. Aust. Dent. J. 2002, 47, 30–35.
 26. AL−SARHEED M.: Feeding habits of children with Down's syndrome living in Riyadh, Saudi Arabia. J. Trop. Pediatr. 2006, 52, 83–86.
 27. DOS SANTOS R.M.T.B., MASIERO D., NOVO N.F., SIMIONATO M.R.L.: Oral conditions in children with cerebral palsy. J. Dent. Child. 2003, 70, 40–46.