Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 1, January-March, p. 69–74

Publication type: original article

Language: Polish

Częstość i przyczyny barodontalgii u amatorów nurkowania

Prevalence and Reasons of Barodontalgia in Non−Professional Divers

Magda Papiernik1,, Anna Grabowska1,, Katarzyna Skośkiewicz−Malinowska2,, Zofia Sozańska2,

1 Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Zachowawczej przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Stomatologii Zachowawczej przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Barodontalgia objawia się dolegliwościami bólowymi zębów powstającymi w wyniku gwałtownych zmian ciśnienia w otoczeniu. Występuje u nurków, lotników, personelu latającego, pracowników kesonowych oraz meteoropatów.
Cel pracy. Ocena częstości występowania barodontalgii u nurków i określenie prawdopodobnych jej przyczyn klinicznych.
Materiał i metody. Zbadano 62 nurków amatorów w wieku wynoszącym średnio 33,4 lata. Nurkowie zostali poddani klinicznemu badaniu stomatologicznemu, poprzedzonemu wywiadem ogólnolekarskim i szczegółowym wywiadem stomatologicznym z uwzględnieniem częstości i głębokości nurkowania oraz występowania bólu zęba w czasie i po nurkowaniu oraz ewentualnego związku dolegliwości bólowych z wcześniejszym leczeniem stomatologicznym. Stan uzębienia oceniono za pomocą wskaźnika PUW/Z.
Wyniki. Stwierdzono występowanie barodontalgii u 8 (12,9%) spośród 62 badanych nurków. U 2 nurków dolegliwości bólowe pojawiały się tylko podczas nurkowania, u 2 innych jedynie po nurkowaniu, a u 4 zarówno podczas, jak i po nurkowaniu. We wszystkich przypadkach powstanie dolegliwości bólowych było związane z przyczyną kliniczną. 7 osób (11,3%), mimo stwierdzonych w badaniu klinicznym ubytków próchnicowych i nieszczelnych wypełnień, nie zgłaszało żadnych dolegliwości bólowych zębopochodnych związanych z nurkowaniem. Średnie wartości PUW/Z u osób z barodontalgią były mniejsze niż badanych bez dolegliwości bólowych (8,0 vs. 12,4).
Wnioski. Częstość występowania barodontalgii u nurków amatorów wynosiła 12,9%, przy czym u połowy z nich pojawiała się podczas zanurzania i utrzymywała się po wynurzeniu. Wobec wzrastającej liczby osób uprawiających nurkowanie jest ważna wiedza stomatologów odnośnie do występowania barodontalgii i postępowania leczniczego zapobiegającego jej powstawaniu.

Abstract

Background. Barodontalgia manifests with a toothache caused by sudden changes of pressure in environment. It appears in divers, pilots, aircraft crew, caisson workers and meteoropats.
Objectives. The assessment how often barodontalgia occurrs in divers and determination of probable clinical reasons.
Material and Methods. 62 non−professional divers aged 33.4 in average have been examined. They were put trough a dental examination preceded by general medical survey and detailed dental survey with taking into a consideration frequency and depth of diving occurrence of toothache during the diving and after that and also possible connection with previous dental treatment. Teeth were estimated with the use of indicator DMF/T.
Results. It was found out that barodontalgia had occurred in 8 (12.9%) of 62 of examined divers. Toothache during diving appeared in 2 divers, in 2 of them after diving, and in 4 both during and after diving. In every case occurrence of ailment was connected with a clinical reason. However 7 people (11.3%) did not report any kind of toothache connected with diving in spite of decay cavities or not airtright fillings found by clinical examination. An average value according to DMF/T was lower in people with barodontalgia than people without toothache (8.0 vs. 12.4).
Conclusion. The frequency of occurrence of barodontalgia in non−professional divers was 12.9% and in half of this number it had appeared during draught and after it. In face of rising number of people going diving, the knowledge about barodontalgia and its prevention is especially important for dentists.

Słowa kluczowe

barodontalgia, nurkowanie

Key words

barodontalgia, diving

References (13)

 1. ROBICHAUD R., MCNALLY M.E.: Barodontalgia as a differential diagnosis: symptoms and findings. J. Can. Dent. Assoc. 2005, 71, 39–42.
 2. AL−HAJRI W., AL−MADI E.: Prevalence of barodontalgia among pilots and divers in Saudi Arabia and Kuwait. Saudi Dent. J. 2006, 18, 134–140.
 3. WASILEWSKA A., SŁOTWIŃSKA S.: Aerodontalgiczny ból zębów. Nowa Stomatol. 2000, 5, 4, 3–4.
 4. KRZYżAK J.: Medycyna nurkowa. Wyd. KOOPgraf, Poznań 2006, 360–361.
 5. MISZKOWICZ M.: Wpływ ciśnienia atmosferycznego na ostre stany zapalne ozębnej. Wrocław. Stomatol. 1972, 377–383.
 6. HOLOWATYJ R.E.: Barodontalgia among flyers: a review of seven cases. J. Can. Dent. Assoc. 1996, 62, 578–584.
 7. LYONS K.M., RODDA J.C., HOOD J.A.: Barodontalgia: a review, and the influence of simulated diving on microleakage and on the retention of full cast crowns. Mil. Med. 1999, 164, 3, 221–227.
 8. SKRZYPKOWSKI A., SZAREK J.: Wybrane zagadnienia dotyczące aerodontalgii. Med. Lot. 1993, 1, 55–65.
 9. GOETHE W.H., BÄTER H., LABAN C.: Barodontalgia and barotrauma in the human teeth: findings in navy divers, frogmen, and submariners of the Federal Republic of Germany. Mil. Med. 1989, 154, 491–495.
 10. KOLLMANN W.: Incidence and possible causes of dental pain during simulated diving and high altitude flights. J. Endod. 1993, 19, 154–159.
 11. DAHL B.L., RICHARDSON D.: Dentine permeability: effects of crown preparation. Int. J. Prosthodont. 1991, 4, 219–225.
 12. ZADIK Y., CHAPNIK L., GOLDSTEIN L.: In−flight barodontalgia: analysis of 29 cases in military aircrew. Aviat. Space Environ. Med. 2007, 78, 593–536.
 13. GONZALEZ SANTIAGO MDEL M., MARTINEZ−SAHUQUILLO MARQUEZ A., BULLÓN−FERNANDEZ P.: Incidence of barodontalgias and their relation to oral/ dental condition in personnel with responsibility in military flight. Med. Oral 2004, 9, 98–105.