Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 1, January-March, p. 49–53

Publication type: original article

Language: Polish

Torbiele kości szczęk leczone w Klinice Chirurgii Szczękowo−Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2004–2007

Cystic Lesions of the Jaws Treated Surgically in the Department of Maxillofacial Surgery Wroclaw Medical University in the Years 2004–2007

Wojciech Pawlak1,, Paweł Kubasiewicz−Ross2,, Łukasz Pałka3,, Roland Zarzycki4,

1 Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo−Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

3 Praktyka prywatna

4 Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Streszczenie

Wprowadzenie. Torbiel to patologiczna przestrzeń płynowa znajdująca się w tkankach miękkich lub kości, wyścielona nabłonkiem. Torbiele kości szczęk to jedna z najczęściej występujących patologii części twarzowej czaszki.
Cel pracy. Analiza retrospektywna przypadków torbieli kości szczęk leczonych chirurgicznie w latach 2004–2007 w Klinice Chirurgii Szczękowo−Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Materiały i metody. Badaniem objęto 166 pacjentów, w tym 63 kobiety, leczonych chirurgicznie w Klinice Chirurgii Szczękowo−Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Najmłodszy z pacjentów miał 7 lat, a najstarszy 83 lata. W analizie uwzględniono płeć pacjentów, umiejscowienie zmiany oraz rozpoznanie potwierdzone badaniem histopatologicznym.
Wyniki. W analizowanym materiale najczęstszym rozpoznaniem była torbiel korzeniowa (62%), w 31% przypadków rozpoznawano torbiel zawiązkową, w 6% – torbiel pierwotną, pojedynczym rozpoznaniem była torbiel urazowa. Umiejscowienie torbieli wskazuje na niewielką przewagę częstości występowania w żuchwie (52%) nad szczęką (46%). W 2% zaobserwowano lokalizację mnogą zarówno w szczęce, jak i żuchwie. Sposobem operacji w 95% przypadków była metoda radykalna jednoetapowa – cystektomia, w pozostałych przypadkach był przeprowadzony zabieg marsupializacji.
Wnioski. Stwierdzono dwa szczyty zapadalności: w trzeciej i szóstej dekadzie życia, oraz częstsze występowanie torbieli w żuchwie. Rozkład rodzajów torbieli odpowiada poprzednim badaniom przeprowadzonym w Polsce. W porównaniu z badaniami autorów zagranicznych w analizowanym materiale frekwencja zmian o miejscowo agresywnym charakterze jest mniejsza.

Abstract

Background. Cystes are regarded as pathological cavites located in soft tissues or bone, filled with fluid and lined with a sack consisting an epithelium. Cystic lesions of the jaws are one of the most common pathological changes of oro−facial region.
Objectives. The aim of the study was to analyze retrospectively the epidemiology of the cystes of jaws treated surgically in the Maxillofacial Surgery Department of Wroclaw Medical University between 2004–2007.
Material and Methods. The study group consisted of 166 cases of the jaw’s cystes of the patients aged between 7–83 including 63 women. The following feature were taken under consideration: the age and sex of the patients, localization and type of the cystic lesion and the method of treatment.
Results. Radicular (inflamatory) cyst (62%) appeard to be the most frequent, the follicular cyst comprised of 31% of the material, odontogenic keratocyst in our study were found in 6% of the cases, one of the cases consisted of traumatic origin cyst. Most of the lesions were situated in the mandibula (52%), in 46% of cases in maxilla in 2% of cases the localization was defined as a multifocal in both of the jaws. In 95% of the cases the radical operation was performed, in the rest of the cases the marsupialization procedure was carried out.
Conclusion. The two peaks of morbidity: in the third and sixth decade of life were observed. The epidemiology of cystes is typical for the Polish population, in the foreign studies more agressive changes were found.

Słowa kluczowe

torbiel zębopochodna, torbiel korzeniowa, torbiel zawiązkowa, występowanie

Key words

odontogenic cyst, radicular cyst, follicular cyst, occurence

References (18)

 1. DUNLAP C.: Cysts of the jaws. Eds. University of Missouri−Kansas City School of Dentistry, USA 2000, 2–8.
 2. MAIN D.M.: Epithelial jaw cysts: 10 years of the WHO classyfication. J. Oral. Pathol. 1985, 14, 1–7.
 3. CHABRZYK−ANTOSIK O., LEWANDOWSKA M.: Torbiele zębopochodne w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo−Twarzowej Akademii Medycznej w Poznaniu. Dent. Forum 2004, 30, 67–71.
 4. DOMINIAK M., BILSKI P., MIERZWA−DUDEK D., SULKA A.: Analiza epidemiologiczna torbieli kostnych w materiale Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej AM we Wrocławiu. Poradnik Stomatol. 2003, 3, 6, 18–22.
 5. GRZESIAK−JANAS G., MIECZKOWSKA A., MACIąG M., BłASZCZYK L., SZCZĘŚNIAK J.: Torbiele szczęki i żuchwy w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi. Magazyn Stomat. 2002, 12, 11, 62–63.
 6. KNAPIK S., KOWOL L., MAJEWSKI H.: Doniesienie I. Torbiele szczęki i żuchwy w materiale Kliniki Chirurgii Stomatologicznej Śląskiej AM. Czas. Stomatol. 1973, 26, 377–383.
 7. MARKOWSKA−KOSNO D.: Ocena odległych wyników leczenia torbieli zębopochodnych ze szczególnym uwzględnieniem metody dwuczasowej. Praca doktorska, Wrocław 1983.
 8. MENINGAUD J.P., OPREAN N., PITAK−ARNNOP P., BERTRAND J.C.: Odontogenic cysts: a clinical study of 695 cases. J. Oral. Sci. 2006, 48, 59–62.
 9. SMITH M., KELLMAN R.M.: Dentigerous cysts presenting as head and neck infections. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2005, 133, 715–717.
 10. KAMPROWSKA B., NOWAK−PRZYBYLSKA I.: Torbiele zębopochodne w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w Poznaniu w latach 1980–1992. Czas. Stomatol. 1993, 46, 670–674.
 11. KOZARZEWSKA M., POPOWSKI W., WOJTOWICZ A.: Częstość występowania torbieli zębopochodnych w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Warszawie w latach 1996–1999. Nowa Stomat. 2001, 6, 5, 15–18.
 12. SZYSZKOWSKA A., GAłKOWSKA E.: Ocena statystyczna 117 przypadków torbieli korzeniowych. Czas. Stomat. 1986, 39, 535–540.
 13. WZIĄTEK−KUCZMIK D., DRUGACZ J., NIEDZIELSKA I., PAJĄK J., WZIĄTEK W.: Chirurgiczne leczenie torbieli zębopochodnych w materiale Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo−Twarzowej ŚAM w Katowicach. Poradnik Stomatol. 2004, 4, 12, 5–8.
 14. PAWELA T., MARKOWSKA−KOSNO D., KACZKOWSKI H., PAWLAK W.: Operacje torbieli zębopochodnych wpuklających się do zatoki szczękowej i jamy nosa. Wrocł. Stomatol. 1985, 69–74.
 15. GONZALES−GARCIA R., SASTRE−PEREZ J., NAM−CHA S., MUNOZ−GUERRA M., RODRIGUEZ−CAMPO F., NAVAL−GIAS L.: Primary intraosseus carcinomas of the jaws arising within an odontogenic cyst, ameloblastoma, and de novo: report of new cases with reconstruction consideration. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2007, 103, e29–e33.
 16. RABCZYŃKI T., KACZKOWSKI H., MARKOWSKA−KOSNO D.: Własny sposób postępowania przy odbarczaniu torbieli gałęzi żuchwy. Wrocł. Stomatol. 1994, 13–18.
 17. WNUKIEWICZ J., MARKOWSKA−KOSNO D., ZIEMSKI P., KOMORSKI A., ŁUCZAK K.: Guzy torbielowate jamy ustnej i szyi. Wrocł. Stomatol. 1987, 25–30.
 18. LEDESMA−MONTES C., HERNANDEZ−GUERRERO J.C., GARCÉS−ORTIZ M.: Clinico−pathologic study of odontogenic cysts in a mexican sample population. Arch. Med. Res. 2000, 4, 373–376.