Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 1, January-March, p. 33–39

Publication type: original article

Language: English

The Influence of Selected Materials Used in Reconstructive Prosthetics on Tissue Reaction in Vitro Studies

Wpływ wybranych materiałów stosowanych w protetyce odtwórczej na reakcję tkanek w badaniach in vitro

Ewa Sobolewska1,, Bogumiła Frączak1,, Krzysztof Safranow2,, Anita Kosierkiewicz3,, Mariusz Lipski4,

1 Chair and Department of Dental Prosthetics, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

2 Department of Biochemistry and Medical Chemistry, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

3 Department of Pathology at the Medicine Faculty, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

4 Department of Conservative Dentistry, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

Abstract

Background. Continuous development of new materials and ever−growing demands and expectations from both dentists and patients, result in the effort of dental material producers to introduce more and more functional and modern products. In dentistry, products used for denture construction are usually synthetics or metal alloys. The most commonly used denture materials are made of methyl polymethacrylate belonging to the group of acrylate masses.
Objectives. In this paper the authors examined the influence of chromium−cobalt alloy and acetal resin on circumjacent tissues.
Material and Methods. At the Pomeranian Medical University’s Department of Dental Prosthetics, the authors made chromium−cobalt−molybdenum plates and acetal resin plates, according to manufacturer recommendations. Research on the reaction of tissues to these prosthetic materials was carried out on 30 white male Wistar rats under normal conditions. The rats were observed for 6 weeks, and weighed every 2 weeks. After six weeks of the experiment, the rats were put down to obtain samples of tissues surrounding the implanted plate, i.e. from the mucous membrane of the cheek, the parotid gland on the side of the plate and cervical lymph nodes. Then, at the Chair of the Pathology, in the PAM Faculty of Medicine, the histological preparations were stained with hematoxylin and eosin, and examined using various magnifications under a light microscope.
Results. Microscopic images of the mucous membrane in the area of the metal−plates did not differ significantly. No purulent secretory inflammatory reactions were observed. In all the animals, the authors observed inflammatory infiltration consisting of lymphoid cells, in the parenchyma and connective tissue barriers of the parotid glands. Four animals had a slight proliferation of the connective tissue. Number of histocytes surrounding implanted plates of the acetal resin was significantly higher then in the chromium−cobalt group on the level p = 0.049.
Conclusion. The authors determined that both the alloy and the acetal resin caused similar slightly inflammatory reactions in the circumjacent tissues. In all animals, the authors observed inflammatory infiltration consisting of lymphoid cells, in the parenchyma and connective tissue barriers of the parotid glands. Four animals had a slight proliferation of the connective tissue..

Streszczenie

Wprowadzenie. Nieustanny postęp w materiałoznawstwie oraz coraz większe wymagania i oczekiwania zarówno lekarzy, jak i pacjentów sprawiają, że producenci materiałów stomatologicznych wprowadzają na rynek doskonalsze i nowocześniejsze produkty. W stomatologii do wykonywania protez stosuje się m.in. tworzywa uzyskane syntetycznie oraz stopy metali. Najczęściej używane tworzywa protez wywodzą się z polimetakrylanu metylu należącego do grupy mas akrylowych.
Cel pracy. Ocena wpływu stopu chromokobaltowego i żywicy acetalowej na otaczające tkanki oraz ślinianki przyuszne badanych zwierząt.
Materiał i metody. Z badanych materiałów protetycznych wykonano niewielkie, owalne płytki, które następnie wszczepiano szczurom w znieczuleniu ogólnym pod błonę śluzową policzka. Po 6 tygodniach trwania doświadczenia szczury usypiano i dokonywano sekcji, podczas których pobierano wycinki z błony śluzowej policzka, węzłów chłonnych szyjnych i ślinianki przyusznej. W Zakładzie Patomorfologii Wydziału Lekarskiego PAM wykonano preparaty histologiczne, które zabarwiono hematoksyliną i eozyną. Preparaty oceniano w różnych powiększeniach w mikroskopie świetlnym. W analizie statystycznej wyników zastosowano metody nieparametryczne.
Wyniki. U wszystkich zwierząt w otoczeniu wszczepionych płytek z metalu stwierdzono odczyn zapalny złożony z małych histocytów, fibroblastów i komórek limfoidalnych. U zwierząt w otoczeniu wszczepionych płytek z żywicy acetalowej stwierdzono: utkanie błony śluzowej pokrytej nabłonkiem wielowarstwowym płaskim z cechami rogowacenia, widoczne nacieki zapalne złożone z histocytów, fibroblastów i limfocytów. We wszystkich przypadkach w obrazach mikroskopowych ślinianek przyusznych były widoczne w podścielisku nacieki zapalne złożone z komórek limfoidalnych.
Wnioski. Stwierdzono, że zarówno stop metali, jak i żywica acetalowa wywołują nieznaczne, porównywalne odczyny zapalne w otaczających tkankach. U wszystkich zwierząt odczyn zapalny był znacznie większy w śliniankach przyusznych niż w otaczających tkankach.

Key words

chromium−cobalt alloy, acetal resin, removable prostheses, reaction of tissues

Słowa kluczowe

stop chromokobaltowy, żywica acetalowa, protezy ruchome, reakcja tkanek

References (19)

 1. ALEKSANDRUK G., FRąCZAK B., SZYMANIAK I., TUTAK M., KUBRAK J.: Adhezja Candida albicans do twardych powierzchni akrylowych i miękkich materiałów podścielających protezy. Prot. Stomatol. 2003, LIII, 44–49.
 2. SOBOLEWSKA E.: Analiza porównawcza reakcji tkankowej na tworzywa akrylowe w badaniach na szczurach szczepu Wistar. Praca doktorska, PAM Szczecin 1997.
 3. HUPFAUF L.: Protetyka stomatologiczna protezy częściowe. Urban i Partner, Wrocław 1997, 249–261.
 4. SPIECHOWICZ E.: Stomatopatie protetyczne. In: Protetyka stomatologiczna. PZWL, Warszawa 1992.
 5. PASENKIEWICZ W.: Tworzywa sztuczne w protetyce stomatologicznej. Stomatologia Kliniczna 1987, IX.
 6. TURI E.A.: Thermal characteryzation of polymer materials. Academic Press New York 1981.
 7. LEWANDOWSKA−SZUMIEŁ M.: Reakcja tkanek na implantację różnych materiałów węglowych po krótkiej obserwacji. Inżynieria Materiałowa 1993, 5.
 8. PIHUT M., WIŚNIEWSKA G.: Zagadnienia biokompatybilności i osteointegracji we współczesnej protetyce. Prot. Stomatol. 1996, XLVI, 28–32.
 9. GREŃ J.: Statystyka medyczna modele i zadania. PWN, Warszawa 1984, 79–81.
 10. KRYSICKI W., BARTOS J., DYCZKA W., KRÓLIKOWSKA K., WASILEWSKI M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka medyczna. Cz. II. Warszawa 1994.
 11. ROSNER B.: Fundamentals of Biostatistic. Boston PWS Publ. 1986.
 12. BLANCO−FUENTE H., ANGUIANO−IGEA S., OTERO−ESPINAR F.J., BLANCO−MENDEZ J.: Kinetics of anhydride formation in xerogels of (acrylic acid). Biomaterials 1996 17, 1667–1675.
 13. EDGERTON M.: Biocompatibility is future in prosthodontic research. J. Prost. Dent. 1993, 69, 4.
 14. HENSTEN−PETTERSEN A., JACOBSEN N.: Perceived side effects of biomaterials in prosthetic dentistry. J. Prosthet. Dent. 1991, 65, 138–144.
 15. WEAVER R.E., GOEBEL W.M.: Reaction to acrylic resin dental prostheses. J. Prosthet. Dent. 1980, 43, 138–142.
 16. ZAK Z.: Biomechanizm powstawania stomatopatii protetycznych. Prot. Stomatol. 1983, 33, 269–273.
 17. BEREZNOWSKI Z., KOZŁOWSKA M.: Uwalnianie metakrylanu metylu zawartego w akrylowych protezach zębowych i jego cytotoksyczność. Prot. Stomatol. 46, 69–76, 1996.
 18. BEREZNOWSKI Z.: Degradacja metakrylanu metylu w tkankach zwierzęcych i ludzkich. Prot. Stomatol. 1992, 42, 197–205.
 19. JARZYNKA W.: Metabolizm gruczołów przyusznych szczurów białych narażonych na przewlekłe działanie alkoholu etylowego. Praca habilitacyjna, PAM, Szczecin 1974.