Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 189–197

Publication type: original article

Language: Polish

Wskaźnik masy ciała a wybrane periodontologiczne parametry kliniczne

Body Mass Index and Selected Periodontal Clinical Parameters

Tomasz Konopka1,, Agata Matuszewska2,, Dariusz Chrzęszczyk1,, Łukasz Zawada3,

1 Katedra i Zakład Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Staż Specjalizacyjny w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

3 Staż Specjalizacyjny w Katedrze i Zakładzie Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. W ciągu ostatnich dwóch dekad w większości rozwiniętych krajów świata obserwowano stały wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości. Periodontopatie należą również do chorób społecznych. Od 1998 r. oceniano związek między otyłością a wykładnikami stanu klinicznego przyzębia, wyniki tych obserwacji jednak nie są jednorodne.
Cel pracy. Wobec sprzecznych wyników ocen związku otyłości z periodontopatiami celem podjętych badań była próba oszacowania zależności między wskaźnikiem masy ciała (BMI) a periodontologicznymi parametrami klinicznymi w wybranej losowo grupie dorosłych mieszkańców Wrocławia. Z dostępnego piśmiennictwa wynika, że jest to pierwsza próba oceny tej zależności u dorosłych Polaków.
Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 200 wylosowanych metodą dwuwarstwową mieszkańców Wrocławia w wieku 35–44 lat (średnia wieku 40,55 ± 2,8 roku, w tym 98 kobiet). Na podstawie wywiadu obliczano wskaźnik BMI, kategoryzując wartości w trzech przedziałach zgodnie z zaleceniami WHO. W ocenie klinicznej określano: aproksymalny wskaźnik płytki (API), wskaźnik krwawienia na sondowanie (BoP), głębokość kieszonek (PD), utratę przyczepu łącznotkankowego (CAL) i liczbę zębów. Dodatkowo oceniano kody wskaźnika Periodontal Screening and Recording (PSR) oraz określano rodzaj periodontopatii wg uproszczonej klasyfikacji Offenbachera et al.
Wyniki. Stwierdzono gorszy stan kliniczny przyzębia u mężczyzn. Z wyjątkiem wskaźnika API nie wykazano znaczących różnic w analizowanych parametrach periodontologicznych między osobami z otyłością lub nadwagą w odniesieniu do osób o prawidłowej masie ciała. Z wyjątkiem istotnie wyższej średniej wartości wskaźnika API u otyłych kobiet również nie wykazano innych znamiennych różnic w stanie klinicznym przyzębia kobiet i mężczyzn w odniesieniu do trzech zakresów wskaźnika BMI. W analizie korelacji wykazano jedynie istotne zależności między wartościami wskaźnika BMI a wartościami wskaźnika API i BoP.
Wnioski. Nie potwierdzono zależności między masą ciała a stanem klinicznym przyzębia. Osoby z otyłością (a szczególnie kobiety) gorzej oczyszczały przestrzenie międzyzębowe.

Abstract

Background. In the past two decades in most developed countries there was a steady increase in the prevalence of overweight and obesity. Periodontopathy also belong to the social diseases. Since 1998 the relationship between obesity and markers of clinical periodontal status has been studied, but the results of these observations are not homogeneous.
Objectives. In the face of conflicting results of the assessment of relationship between obesity and periodontal diseases the aim of this study was to define the association between body mass index (BMI) and periodontal clinical parameters in randomly selected group of adult inhabitants of Wroclaw. The available literature shows that this is the first such attempt to evaluate this relationship in adult Poles.
Material and Methods. The study included 200 residents of Wroclaw randomly selected by means of a two-layer method age from 35 to 44 years (mean age: 40.55 ± 2.8, including 98 women). Based on an interview BMI was calculated and the values were categorized in three intervals according to WHO. The following clinical parameters were determined: aproximal plaque index (API), bleeding on probing (BoP), pocket depth (PD), clinical attachment loss (CAL) and number of teeth. In addition, the Periodontal Screening and Recording index (PSR) was recorded and the type of periodontal disease was determined by simplified classification Offenbacher et al.
Results. It was found that male gender has worse periodontal clinical status than females. With the exception of the API there was no significant differences in analyzed periodontal parameters between patients with obesity or overweight in relation to persons of normal weight. Also, with the exception of significantly higher average value of the API in obese women there was no other essential differences in periodontal clinical status of women and men in relation to the three ranges of BMI. The correlation analysis showed only relevant correlations between values of BMI and the values of API and BoP.
Conclusion. There was no confirmation found between body weight and periodontal clinical status. Individuals with obesity (especially women) had worse interdental spaces’ hygiene.

Słowa kluczowe

wskaźnik masy ciała, otyłość, choroby przyzębia, zapalenie przyzębia, czynniki ryzyka

Key words

body mass index, obesity, periodontal diseases, periodontitis, risk factors

References (27)

 1. Mokdad A.H., Serdula M.K.: The spread of the obesity epidemic in the United States, 1991–1998. JAMA 1999, 282, 1519–1522.
 2. Zdrojewski T., Babińska Z., Bandosz P.: Związek nadwagi i otyłości podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego w badaniach reprezentatywnych grup dorosłych Polaków w 1997 i 2002 roku. (NATPOL II, NATPOL III). Med. Metabol. 2002, 4, 32.
 3. Ritchie C.S.: Obesity and periodontal disease. Periodontology 2000, 2007, 44, 154–163.
 4. Fontaine K.R., Redden D.T., Wang C., Westfall A.O., Allison D.B.: Years of life lost due to obesity. JAMA 2003, 289, 187–193.
 5. Albander J.M., Brunelle J.A., Kingman A.: Destructive periodontal diseases in adults 30 years of age and older in the United States, 1988–1994. J. Periodontol. 1999, 70, 13–29.
 6. Kinane D.F., Lindhe J., Trombelli L.: Chronic periodontitis. W: Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Eds: Lindhe J., Lang NP., Karring T., Blackwell Munksgaard, Oxford 2008, 420–427.
 7. Saito T., Shimzaki Y., Sakamoto M.: Obesity and periodontitis. New Engl. J. 1998, 339, 482–483.
 8. Saito T., Shimazaki Y., Koga T., Tsuzuki M., Ohshima A.: Relationship between upper body obesity and periodontitis. J. Dent. Res. 2001, 80, 1631–1636.
 9. Saito T., Shimazaki Y., Kiyohara Y., Kato I., Kubo M., Iida M., Yamashita Y.: Relationship between obesity, glucose tolerance, and periodontal disease in Japanese women: the Hisayama study. J. Periodontal Res. 2005, 40, 346–353.
 10. Wood N., Johnson R., Streckfus C.: Comparison of body composition and periodontal disease using nutritional assessment techniques: Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). J. Clin. Periodontol. 2003, 30, 321–327.
 11. Al-Zahrani M., Bissada M., Borawski E.: Periodontitis and three health-enhancing behaviors: maintaining normal weight, engaging in recommended level of exercise and consuming a high-quality diet. J. Periodontol. 2005, 76, 610–615.
 12. Kongastad J., Hvidtfeldt U.A., Grønbaek M., Stoltze K., Holmstrup P.: The relationship between body mass index and periodontitis in the Copenhagen City Heart Study. J. Periodontol. 2009, 80, 1246–1253.
 13. Linden G., Patterson C., Evans A., Kee F.: Obesity and periodontitis in 60–70–year-old men. J. Clin. Periodontol. 2007, 34, 461–466.
 14. Ylöstalo P., Suominen-Taipale L., Reunanen A., Knuuttila M.: Association between body weight and periodontal infection. J. Clin. Periodontol. 2008, 35, 297–304.
 15. Gałecka-Wanatowicz D., Chomyszyn-Gajewska M.: Otyłość a stan tkanek przyzębia – przegląd piśmiennictwa. Czas. Stomatol. 2009, 62, 649–656.
 16. Lange D.E.: New aspects of diagnosis and therapy of periodontal diseases for dental practitioners. Quintesence 1986, 37, 521–532.
 17. Ainamo J., Bay I.: Problems and proposals for recording gingivitis and plaque. Int. Dent. J. 1975, 25, 229–235.
 18. Landry R.G., Jean M.: Periodontal Screening and Recording (PSR) Index: precursors, utility and limitations in a clinical setting. Int. Dent. J. 2002, 52, 35–40.
 19. Offenbacher S., Barros S., Beck J.D.: Rethinking periodontal inflammation. J. Periodontol. 2008, 79, 1577–1584.
 20. Www.dent.niigara-u.ac.jp
 21. Page R.C., Eke P.I.: Case definitions for use in population-based surveillance of periodontitis. J. Periodontol. 2007, 78, 1387–1399.
 22. Wood N., Johnson R.B.: The relationship between smoking history, periodontal screening and recording (PSR) codes and overweight/obesity in a Mississippi Dental School population. Oral Health Prev. Dent. 2008, 6, 67–74.
 23. Franek E., Klamczyńska E., Ganowicz E., Błach A., Budlewski T., Górska R.: Association of chronic periodontitis with left ventricular mass and central blond pressure in treated patients with essentials hypertension. Am. J. Hypertens. 2009, 22, 203–207.
 24. Chaffe B.W., Weston S.J.: Association between chronic periodontal disease and obesity: a systematic review and meta-analysis. J. Periodontol. 2010, 81, 1708–1724.
 25. Morita T., Yamazaki Y., Mita A.: A kohort study on the association between periodontal disease and the development of metabolic syndrome. J. Periodontol. 2010, 81, 512–519.
 26. Ostberg A.L., Nyholm M., Gullberg B., Råstam L., Lindblad U.: Tooth loss and obesity in a defined Swedish population. Scand. J. Public Health 2009, 37, 427–433.
 27. Hujoel P.P., Cruhna-Cruz J., Kressin N.R.: Spurious associations in oral epidemiological research: the case of dental flossing and obesity. J. Clin. Periodontol. 2006, 33, 520–523.