Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 1, January-March, p. 30–36

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci z zespołem Downa lub z mózgowym porażeniem dziecięcym

Oral Condition in Children with Down Syndrome or Cerebral Palsy

Katarzyna Herman1,, Alina Wrzyszcz-Kowalczyk1,, Katarzyna Jankowska1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Opieka stomatologiczna nad dziećmi upośledzonymi fizycznie lub umysłowo stanowi niejednokrotnie poważny problem ze względu na często występujące nieprawidłowości w układzie stomatognatycznym oraz utrudnioną współpracę z pacjentem.
Cel pracy. Ocena zdrowia jamy ustnej i potrzeb leczniczych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (m.p.d.) lub zespołem Downa.
Materiał i metody. Zbadano 112 dzieci, które podzielono na dwie grupy. Pierwszą (I) utworzyło 56 osób niepełnosprawnych, w tym 37 chorych na m.p.d. i 19 z zespołem Downa, oraz grupę II – kontrolną – 56 dzieci zdrowych. Przeprowadzono badanie kwestionariuszowe dotyczące nawyków higienicznych, dietetycznych oraz kliniczne badanie stomatologiczne uwzględniające stan higieny jamy ustnej (OHI), warunki zgryzowe oraz stan uzębienia pod kątem występowania próchnicy (liczby puw/z, puw/p oraz PUW/Z, PUW/P).
Wyniki. Zaobserwowano istotnie statystycznie gorszy stan higieny jamy ustnej w grupie I (średnia wartość OHI = = 0,40, w grupie II – odpowiednio 0,24). Znamienne różnice wystąpiły również w wartościach średnich W/Z (1,18 w grupie I; 2,65 w grupie II), W/P (1,76 w grupie I; 3,29 w II ) i P UW/P (18,29 w grupie I; 8,53 w II ). Konieczność leczenia ortodontycznego stwierdzono u 60,7% badanych z grupy I i 48,2% z grupy II (różnice nieistotne statystycznie). Nawyki dietetyczne były podobne w obu grupach z wyjątkiem konsystencji pokarmów – dzieci chore częściej spożywały pokarmy o miękkiej konsystencji. Zauważono istotnie rzadszą częstość szczotkowania zębów w grupie I.
Wnioski. Konieczne są działania profilaktyczno-lecznicze wśród dzieci z porażeniem mózgowym i zespołem Downa oraz ich opiekunów ze względu na gorszy stan zdrowia jamy ustnej oraz zaniedbania higieniczne i dietetyczne w tej grupie pacjentów.

Abstract

Background. Dental care for mentally or physically disabled children is complicated because of frequently abnormal anatomical structure and difficult cooperation with the patient.
Objectives. Evaluation of dental status and treatment needs in children with Down syndrome or cerebral palsy (CP).
Material and Methods. 112 children were evaluated. They were divided into two groups: I (56 disabled children: 37 with CP and 19 with Down syndrome) and II (56 controls). Questionnaires concerning food and oral hygiene habits were completed. The examination of oral hygiene status (OHI index), malocclusion and dentition was carried out. The intensity of dental caries (according to dmf/t, dmf/s, DMF/T, and DMF/S) was determined.
Results. Statistically significant difference in oral hygiene between the groups I and II was observed (mean of OHI in group I = 0.40, in group II = 0.24). Significant differences in mean values of F/T, F/S and DMF/S were found. Orthodontic treatment was required for 60.7% of children in group I and 48.2% in group II. Food habits were similar in both groups except for consumed food consistency. The frequency of tooth brushing was significantly lower in group I.
Conclusion. The introduction of prophylactic and therapeutic measures for children with Down syndrome or cerebral palsy seems necessary as the study showed their worse oral health status, dietary and hygienic habits.

Słowa kluczowe

mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, higiena jamy ustnej, próchnica zębów

Key words

cerebral palsy, Down syndrome, oral hygiene, dental caries

References (16)

 1. Michałowicz R.: Mózgowe porażenie dziecięce. Definicja, obraz kliniczny, podział. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, 17–26.
 2. Gimnez-Prat M.J., Lopez-Jimenez J., Boj-Quesado J.R.: An epidemiological study of caries in a group of children with cerebral palsy. Med. Oral. 2003, 8, 45–50.
 3. Rodrigues dos Santos M.T., Massiero D., Novo N.F., Simionato M.R.: Oral condition in children with cerebral palsy. J. Dent. Child. 2003, 70, 22–27.
 4. Weijerman M.E., de Winter J.P.: Clinical practice. The care of children with Down syndrome. Eur. J. Pediatr. 2010, 169, 1445–1452.
 5. Kępa-Prokopienko J., Iwanicka-Grzegorek E., Michalik J.: Halitosis – etiologia, klasyfikacja i epidemiologia na podstawie piśmiennictwa. Nowa Stomatol. 2005, 31, 41–44.
 6. Pilcher E.S.: The Down Syndrome educational trust. Down Syndr. Res. Pract. 1998, 5, 111–116.
 7. Altun C., Guven G., Akgun O.M., Akkurt M.D., Basak F., Akbulut E.: Oral Health status of disabled individuals special schools. Eur. J. Dent. 2010, 4, 361–366.
 8. Alhammad N.S., Wyne A.H.: Caries experience and oral hygiene status of celebral palsy children in Riyadh. Odontostomatol. Trop. 2010, 33, 5–9.
 9. Ivanić Jokić N., Majstorović M., Bakarić D., Katalinić A., Szirovicza L.: Dental caries in disabled children. Coll. Antropol. 2007, 31, 321–324.
 10. De Camargo M.A., Antunes J.L.: Untreated dental caries in children with cerebral palsy in the Brazilian context. Int. J. Pediatr. Dent. 2008, 18, 131–138.
 11. Miamoto C.B., Rama-Jorge M.L., Pereira L.J., Paiva S.M., Pordeus I.A., Marques L.S.: Severity of malocclusion in patients with cerebral palsy: determinant factors. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2010, 138, 394–395.
 12. Du Ry, Mc Grath, Yiu C.K., King N.M.: Oral health in preschool children with cerebral palsy: a case control community-based study. Int. J. Paediatr. Dent. 2010, 1, 330–335.
 13. Oliviera A.C., Paiva S.M., Campos M.R., Czeresnia D.: Factors associated with malocclusions in children and adolescents with Down syndrome. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2008, 133, 489, e 1–8.
 14. Dougherty N.J.: A review of cerebral palsy for the health professional. Dent. Clin. North Am. 2009, 53, 329–338.
 15. Subasi F., Mumcu G., Koksal L., Cimilli H., Bitlis D.: Factors affecting oral habits among children with cerebral palsy: pilot study. Pediatr. Int. 2007, 49, 853–857.
 16. Górski M., Buczkowska-Radlińska J.: Stan zębów, przyzębia, oraz higieny jamy ustnej u osób w wieku 15–18 lat upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym przebywających w domach rodzinnych. Czas. Stomatol. 2006, 59, 760–776.